Převod, přerušení a ukončení smlouvy o doplňkovém penzijním spoření

Účastníci penzijního připojištění mohli převádět peněžní prostředky na penzijním připojištění mezi fondy, například kvůli vyššímu zhodnocení. Tato možnost zůstává, ale pouze pokud je klient účasten doplňkového penzijního spoření, tzn. musí své penzijní připojištění z transformovaného fondu převést nejprve do účastnického fondu.

Převod prostředků (účastnický fond)

Účastník třetího pilíře, pokud má uzavřenu smloubu o doplňkovém penzijním spoření, má možnost převést naspořené prostředky do jiné penzijní společnosti, pokud již nemá nárok na jednorázové vyrovnání.

Penzijní společnost převede prostředky účastníka na základě jeho žádosti nejpozději do 1 měsíce ode dne zániku doplňkového penzijního spoření dohodou nebo výpovědí.

Penzijní společnost může podání žádosti o převod prostředků podmínit zaplacením poplatku ve výši nejvýše 800 Kč, je-li účastník u společnosti déle jak 60 měsíců poplatek se neúčtuje. K žádosti o převod prostředků účastníka je účastník povinen doložit souhlas penzijní společnosti, ke které mají být prostředky účastníka převedeny. Při převodu prostředků se účastníkovi započítává spořící doba a převádí se i státní příspěvek.

Přerušení doplňkového penzijního spoření

Zákon umožňuje účastníkovi přerušit placení příspěvku účastníka na doplňkové penzijní spoření. Placení příspěvku účastníka na doplňkové penzijní spoření se přerušuje nejdříve prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení žádosti penzijní společnosti.

Ovšem pozor! Doba přerušení placení příspěvku účastníka na doplňkové penzijní spoření se nezapočítává do spořící doby.

Výpověď smlouvy o doplňkovém penzijním spoření

Penzijní společnost může vypovědět smlouvu o doplňkovém penzijním spoření účastníkovi, který

  • po dobu nejméně 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nezaplatil příspěvek účastníka
  • pokud nesdělil informace potřebné pro nárok na státní příspěvek

Účastník může smlouvu o doplňkovém penzijním spoření kdykoli vypovědět, pokud zatím nepožádal o dávku a nebyla mu vylácena. Výpovědní dobu ve smlouvě nesmí být delší než 1 kalendářní měsíc. Ta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícím po dni doručení výpovědi. Nejpozději do 15 dnů od doručení výpovědi musí spoječnost účastníku písemně potvrdit její přijetí a sdělit datum zániku doplňkového penzijního spoření.

Zánik doplňkového penzijního spoření

Doplňkové penzijní spoření účastníka zaniká dnem:

  • ukončení výplaty starobní penze na určenou dobu nebo invalidní penze na určenou dobu ze všech prostředků účastníka,
  • výplaty jednorázového vyrovnání ze všech prostředků účastníka,
  • úhrady jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu ze všech prostředků účastníka,
  • na kterém se účastník a penzijní společnost písemně dohodli,
  • uplynutí výpovědní doby,
  • úmrtí účastníka.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 22 krát


Související články: