Rodičovský příspěvek 2021

Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Zatímco pro přiznání mateřské je potřeba splnit zákonné podmínky, tak nárok na rodičovský příspěvek mají všichni rodiče, bez ohledu na jejich majetkové poměry nebo příjem. O rodičovský příspěvek je potřeba si písemně požádat na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce, odboru státní sociální podpory.

Rodičovský příspěvek se od ledna 2020 navyšuje na 300 000 Kč, pro vícerčata na 450 000 Kč

Od roku 2020 dochází ke změnám ve výši a čeprání rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek se navyšuje na nejmladší dítě v rodině na 300 000 Kč, v případě vícerčat potom na 1,5 násobek, tedy na částku 450 000 Kč.

TIP: Koho se navýšení rodičovského příspěvku týká

Předchozí změna v čerpání rodičovského příspěvku nastala v lednu 2018. Zatímco výše rodičovského příspěvku na nejmladší dítě v rodině zůstala ve výši 220 000 Kč, pokud nejmladším dítětem jsou vícerčata, má rodič nárok na 1,5 násobek rodičovského příspěvku. Při čerpání rodičovského příspěveku na dvojčata či vícerčata se částka zvýšila na 330 000 Kč.

Rodiče si sami zvolí, jak dlouho budou rodičovský příspěvek pobírat a podle toho se upraví výše rodičovského příspěvku. Doba čerpání příspěvku zůstává do čtyř let věku dítěte. I nadále rodičovský příspěvek nesmí být vyšší než 70 procent 30násobku deního vyměřovacího základu (PPM nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte), tedy pro rok 2021 je maximální výše příspěvku dána maximální výší mateřské tedy 43 470 Kč měsíčně, u vícerčat 1,5 násobek této částky - tedy 65 205 Kč. Během pobírání rodičovského příspěvku budou moci rodiče provést změnu délky. Provést změnu v délce (a tím i výši) rodičovského příspěvku bude možné provést jednou za tři měsíce.

Čtyřletá varianta není povinná - doba čerpání rodičovského příspěvku se může zkrátit

Čtyřletou variantu pobírání rodičovského příspěvku, která byla povinná např. pro nezaměstnané maminky nebo maminky podnikatelky, které si neplatily nemocenské pojištění, už nemusely čerpat od roku 2012, kdy stačilo, že podmínku pojištění splní i otec dítěte a rodiče měly možnost volby délky a výše rodičovského příspěvku. (Při čtyřleté variantě byl měsíční rodičovský příspěvek 7 600 Kč v prvních devíti měsících a poté již pouze 3 800 Kč. Pouze v tomto případě činil rodičovský příspěvek 216 600 Kč.)

Od roku 2018 i rodiče, kteří nesplní podmínku pojištění a s tím spojenou možnost čerpat vyšší rodičovský příspěvek, budou moci dobu čerpání zkrátit. Nově budou moci čerpat rodičovský příspěvek až do výše 7 600 Kč. Pokud rodič zvolí maximální možnou částku (7 600 Kč), vyčerpá rodičovský příspěvek asi za 29 měsíců. U vícerčat se tato částka zvyšuje o 1,5 násobek tedy na 11 400 Kč.  Od roku 2020 se i tato částka zvyšuje a rodič si bude moci zvolit výši příspěvku až do výše 10 000 Kč (nesplní-li podmínku pojištění), u vícerčat až do výše 1,5 násobku této částky, tedy do výše 15 000 Kč.

Pobírání rodičovského příspěvku a práce

V roce 2011 bylo možné pracovat a pobírat rodičovský příspěvek pouze tehdy, když bylo dítě v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku, pokud:

  • dítě mladší 3 let navštěvovalo jesle nejvýše 5 kalendářních dní v měsíci,
  • dítě starší 3 let navštěvovalo školku maximálně 4 hodiny denně nebo 5 dní v měsíci.

Od roku 2012 již nejsou žádná omezení, jestliže má dítě více než dva roky. Lze tedy pobírat rodičovský příspěvek a pracovat bez omezení.

U dětí do dvou let platil do konce roku 2019 limit 46 hodin měsíčně v jeslích nebo mateřské škole, který se od ledna 2020 zvyšuje na 92 hodin měsíčně.

Podmínka celodenní péče je také splněna pokud dítě mladší dvou let:
  • pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
  • zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
  • dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a jestliže oba rodiče nebo osamělý rodič je osobou závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách,
  • rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 21 krát


Související články: