Rodičovský příspěvek 2023, 2024

Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Zatímco pro přiznání mateřské je potřeba splnit zákonné podmínky, tak nárok na rodičovský příspěvek mají všichni rodiče, bez ohledu na jejich majetkové poměry nebo příjem. O rodičovský příspěvek je potřeba si písemně požádat na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce, odboru státní sociální podpory.

Rodičovský příspěvek do roku 2023 činil 300 000 Kč, pro vícerčata na 450 000 Kč

Od roku 2020 došlo ke změnám ve výši a čerpání rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek se navyšuje na nejmladší dítě v rodině na 300 000 Kč, v případě vícerčat potom na 1,5 násobek, tedy na částku 450 000 Kč.

TIP: Koho se navýšení rodičovského příspěvku týká

Rodiče si sami zvolí, jak dlouho budou rodičovský příspěvek pobírat a podle toho se upraví výše rodičovského příspěvku. Doba čerpání příspěvku zůstává do čtyř let věku dítěte. I nadále rodičovský příspěvek nesmí být vyšší než 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu (PPM nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte), tedy pro rok 2023 je maximální výše příspěvku dána maximální výší mateřské tedy 49 440 Kč měsíčně, u vícerčat 1,5 násobek této částky - tedy 74 160 Kč. Během pobírání rodičovského příspěvku budou moci rodiče provést změnu délky. Provést změnu v délce (a tím i výši) rodičovského příspěvku bude možné provést jednou za tři měsíce.

Od července 2021 je možné si požádat o dočerpání rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte, jestliže jste nestihli vyčerpat celou výši rodičovského příspěvku.

Rodičovský příspěvek se zvyšuje od ledna 2024 na 350 000 Kč, pro vícerčata na 525 000 Kč

Pro děti narozené od 1. ledna 2024 můžete žádat o rodičovský příspěvek ve výši 350 000 Kč, 525 000 Kč pro vícerčata. Starší děti na zvýšený rodičovský příspěvek nemají.

Pro rok 2024 činí maximální výše příspěvku dána maximální výší mateřské tedy 53 910 Kč měsíčně, u vícerčat 1,5 násobek této částky - tedy 80 865 Kč. 

Novela MPSV zkracuje dobu čerpání rodičovského příspěvku ze 4 na 3 roky od ledna 2024.

Doba čerpání rodičovského příspěvku se zkracuje ze 4 let na 3 roky

Novela MPSV zkracuje dobu čerpání rodičovského příspěvku ze 4 na 3 roky od ledna 2024.

Od roku poloviny roku 2022 můžete maximálně čerpat 13 000 Kč měsíčně (19 500 Kč u vícerčat).

Pobírání rodičovského příspěvku a práce

Od roku 2012 již nejsou žádná omezení, jestliže má dítě více než dva roky. Lze tedy pobírat rodičovský příspěvek a pracovat bez omezení.

U dětí do dvou let platil do konce roku 2019 limit 46 hodin měsíčně v jeslích nebo mateřské škole, který se od ledna 2020 zvyšuje na 92 hodin měsíčně.

Podmínka celodenní péče je také splněna pokud dítě mladší dvou let:
  • pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
  • zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
  • dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a jestliže oba rodiče nebo osamělý rodič je osobou závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách,
  • rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 24 krát


Související články: