Příspěvek na zvláštní pomůcku


Příspěvek na zvlášní pomůcku má pomoci osobám se zdravotním postižením, zlepšit jejich možnosti pohybu a soběstačnosti v běžném životě.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba s těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, ale také osoba, která má těžké sluchové nebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (tj. trvá nebo má trvat déle než 1 rok). Od 1.3. 2020 také zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení hybnosti, která jsou uvedena v příloze zákona 329/2011 Sb. Je-li pomůckou motorové vozidlo nebo speciální zadržný systém, má nárok na příspěvek osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci a stavy na rozhraní težké mentální retardace.

Podmínky poskytnutí příspěvku

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že:
 • Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, schodolez, stropní zvedací systém, svislá zdvihací plošina, šikmá zvedací plošina, schodišťová sedačka nebo úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky).
 • Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím. 
 • Osoba může zvláštní pomůcku využívat. 
 • Zvláštní pomůcka nemůže být zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. 
 • Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje.
Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce, ale příspěvek lze poskytnout i srovnatelnou ve vyhlášce neuvedenou pomůcku.

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku

Pomůcka v ceně do 10 000 Kč - příspěvek je poskytnut pouze osobě, která má příjem (příjmy společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce/společně posuzovaných osob. Spoluúčast obsoby činí 10 % z ceny pomůcky minimálně 1000 Kč.

Pomůcka v ceně nad 10 000 Kč – i zde je spoluúčast osoby 10 % z ceny pomůcky, ale může být stanovena i nižší (nízké příjmy, sociální a majetkové poměry), minimálně však 1000 Kč.

Motorové vozidlo – výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) činí od 1. 3. 2020:

 • 200 000 Kč při příjmu nižším nebo rovnu 16násobku částky životního minima jednotlivce (rodiny) nebo je-li příspěvek poskytován nezletilé osobě
 • 180 000 Kč při příjmu vyšším než 16násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 17násobku
 • 160 000 Kč při příjmu vyšším než 17násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 18násobku
 • 140 000 Kč při příjmu vyšším než 18násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 19násobku
 • 120 000 Kč při příjmu vyšším než 19násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 20násobku
 • 100 000 Kč při příjmu vyšším než 20násobek částky životního minima.

Limity platné do 29. 2. 2020:

 • 200 000 Kč při příjmu nižším nebo rovnu 8násobku částky životního minima jednotlivce (rodiny) nebo je-li příspěvek poskytován nezletilé osobě
 • 180 000 Kč při příjmu vyšším než 8násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 9násobku
 • 160 000 Kč při příjmu vyšším než 9násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 10násobku
 • 140 000 Kč při příjmu vyšším než 10násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 11násobku
 • 120 000 Kč při příjmu vyšším než 11násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 12násobku
 • 100 000 Kč při příjmu vyšším než 12násobek částky životního minima.

Limity

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč, s výjimkou příspěvku na pořízení schodišťové plošiny, jehož maximální výše činí 500 000 Kč.

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč nebo 850 000 Kč, jestliže byl poskytnut příspěvek na pořízení svislé nebo šikmé zvedací plošiny.

Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku

Osoba, které byl vyplacen příspěvek na zvláštní pomůcku, je povinna příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže:
 • nepoužila příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky do 3 měsíců nebo ve stanovené lhůtě od jeho vyplacení nebo ho nepoužila v plné výši,
 • v období před uplynutím 60 nebo 84  kalendářních měsíců po sobě jdoucích (příspěvek na pořízení vozidla) ode dne vyplacení pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce nebo přestala zvláštní pomůcku užívat,
 • se přestala opakovaně dopravovat vozidlem, byl-li vyplacen příspěvek na pořízení motorového vozidla,
 •  použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje.
Vrácení příspěvku se nevyžaduje pokud osoba přestane užívat zvláštní pomůcku z důvodu změny zdravotního stavu.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 9 krát


Související články: