Průkazy osob se zdravotním postižením: TP, ZTP a ZTP/P

Od ledna 2014 dochází ke změně podmínek, za kterých se přiznává průkaz osoby se zdravotním postiženímOd 1. ledna 2014 bude možné průkaz přiznat pouze na základě podání žádosti, bude probíhat samostatné správní řízení, a to včetně posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením nebude již navázán na uznaný stupeň závislosti nebo na neschopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace jak tomu bylo v letech 2012-2013.

Průkaz osoby se zdravotním postižením může získat osoba starší jednoho roku s tělesným nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, pokud omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně poruch autistického spektra.

Druhy průkazů

 • TP

Průkaz TP náleží osobám se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti je stav, kdy je osoba schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu.

Středně těžkým funkčním postižením orientace je stav, kdy je osoba schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru.

 • ZTP

Průkaz ZTP náleží osobám s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti je stav, kdy je osoba schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze seznačnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti.

Těžkým funkčním postižením orientace je stav, kdy je osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.

 • ZTP/P

Průkaz ZTP/P náleží osobám se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti je stav, kdy je osoba schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku.

Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace je stav, kdy osoba  není schopna samostatné orientace v exteriéru.

Získání průkazu

Žadatel o průkaz osoby se zdravotním postižením je povinen podrobit se vyšetření zdravotního stavu a předložit lékařské nálezy ošetřujících lékařů. A dále poskytnout součinnost potřebnou pro vypracování posudku, na základě kterého je průkaz přiznávám. 

Nárok osoby s průkazem osoby se zdravotním postižení

Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na:
 • vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,
 • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.
Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na:
 • nároky dle průkazu TP a dále
 •  bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
 •  slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.
Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na:
 • nároky dle průkazu TP a ZTP a dále
 • bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě (tzn. MHD, doprava autobusem a vlakem),
 • bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.
Další nároky držitelů průkazu osob se zdravotním postižením upravují další právní předpisy např. zákon o daních z příjmů (slevy na dani), zákon o místních poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích (bezplatné používání dálnic) či zákon o dani z nemovitých věcí.

Nenárokové benefity

Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce.

Průkaz OZP vydaný do konce roku 2011 

Průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod (papírové kartičky TP, ZTP a ZTP/P) vydané podle předpisů účinných do konce roku 2011 zůstávají v platnosti i po tomto dni, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto průkazech, nejdéle však do 31. prosince 2015.

Průkaz OZP jako S-karta 

Karta sociálních systémů (tzv. S-karta) byla vydávána po 1. 1. 2012 příjemcům různých dávek a osobám se zdravotním postižením sloužila také jako průkaz osoby se zdravotním postižením. Datem 1. 11. 2013 však nabyl účinnosti zákon, kterým byla karta sociálních systémů zrušena.

Pokud máte S-karta s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením, bude platit po dobu, která je na této kartě vyznačena, nejdéle do 31.12.2015.

U obou případů budete kontaktováni Úřadem práce před uplynutím doby platnosti (nejdéle do 31.12.2015) pro získání Průkazu OZP dle legislativy od ledna 2014.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 26 krát


Související články: