Co předchází získání příspěvku na péči?

Nároku na příspěvek na péči a jeho výplatě, předchází poměrně složitá procedura. Žadatel o příspěvek musí dodržet některé povinnosti, respektive podrobit se některým procedurám.

Žádost o příspěvek na péči

V prvé řadě musí správně podat žádost o příspěvek na péči a uvést všechny požadované povinné informace, tj. kromě osobních údajů také údaje o tom, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen a údaje o tom, kdo bude potřebnou péči zajišťovat. Žádost podává přímo žadatel nebo jeho zástupce. V případě, že žadatel není schopen sám žádost podat a zástupce nemá, řízení o příspěvku se zahajuje z moci úřední. 

Posouzení stupně závislosti

Následuje proces posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Pro tento účel provádí sociální pracovník, sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí. Žadatel je povinen podrobit se tomuto sociálnímu šetření. Účelem sociálního šetření je objektivně zjistit životní podmínky žadatele a jeho schopnost samostatného života v místě, kde žije.

Po provedení sociálního šetření krajská pobočka Úřadu práce zasílá na  Institut posuzování zdravotního stavu žádost o posouzení stupně závislosti. Při posuzování stupně závislosti vychází  Institut posuzování zdravotního stavu ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby v 10 ucelených úkonů v oblasti každodenního života:
 • Mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůze)
 • Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí)
 • Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou)
 • Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu)
 • Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se)
 • Tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu)
 • Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky)
 • Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření)
 • Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku)
 • Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty)

Stupně závislosti

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
 • stupni I (lehká závislost), pokud nezvládá
  • tři základní životní potřeby (do 18 let),
  • tři nebo čtyři základní životní potřeby (nad 18 let),
 • stupni II (středně těžká závislost), pokud nezvládá
  • čtyři nebo pět základních životních potřeb (do 18 let), 
  • pět nebo šest základních životních potřeb (nad 18 let), 
 • stupni III (těžká závislost), pokud nezvládá
  • šest nebo sedm základních životních potřeb (do 18 let),
  • sedm nebo osm základních životních potřeb (nad 18 let), 
 • stupni IV (úplná závislost), pokud nezvládá
  • osm nebo devět základních životních potřeb (do 18 let),
  • devět nebo deset základních životních potřeb (nad 18 let),a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.
 Institut posuzování zdravotního stavu zabezpečení zašle příslušné krajské pobočce Úřadu práce posudek s uvedením základních životních potřeb, které osoba není schopna zvládat, a také zda jde o osobu s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo hluchoslepou, jestliže tato osoba nezvládá základní životní potřeby v oblasti orientace.Toto posouzení je součástí rozhodnutí o přiznání či zamítnutí příspěvku, které obdrží žadatel.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 4 krát


Související články: