Vdovský a vdovecký důchod

Pozůstalý (vdova nebo vdovec) má nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po manželovi nebo manželce, jestliže zemřelý či zemřelá pobíral/a starobní důchod, nebo invalidní důchod, nebo ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní případně starobní důchod, nebo zemřel/a následkem pracovního úrazu.

Nárok na vdovský a vdovecký důchod

Nárok na vdovský důchod má při splnění zákonnných podmínek pouze manželka (manžel). Družka (druh) nemá nárok na vdovský důchod po zemřelém partnerovi, i když měli společnou domácnost a žili spolu několik let. Nárok na vdovský důchod není automatický a je potřeba splnit zákonné podmínky.

Potřebnou dobou důchodového pojištění je pro nárok na invalidní důchod u občana staršího 28 let alespoň pět let důchodového pojištění v posledních deseti letech. Případně deset let v posledních dvaceti letech před jeho úmrtím.

Vdovský nebo vdovecký důchod ČSSZ vyplácí při splnění podmínek nároku jeden rok od smrti manžela či manželky. Po jeho uplynutí tento důchod nadále náleží pouze té pozůstalé osobě, která:

  • pečuje o nezaopatřené dítě,
  • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela či zemřelé manželky, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • je invalidní ve třetím stupni, nebo
  • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo dosáhla svého důchodového věku, je-li tento důchodový věk nižší.

Všechny tyto podmínky platí stejně pro ženy i muže. Pokud vdova nebo vdovec uzavřou nové manželství, zaniká jim nárok na výplatu důchodu. Od ledna 2012 nemají již ani nárok na roční výplatu důchodu, jak tomu bylo v minulých letech.

Poznámka: Podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2009 nebyla podmínka v posledním bodu stejná pro ženy i muže. Věk opravňující osobu k pokračování nároku na tento druh důchodu, popř. k jeho obnově, se lišil – pro ženy platila věková hranice 55 let, pro muže pak 58 let. Z přechodných ustanovení zákona o důchodovém pojištění vyplývá, že na osoby, které ovdověly před 1. 1. 2010, se bude, pokud jde o pokračování či obnovu nároku, vztahovat tato právní úprava účinná do 31. 12. 2009, přestože rozhodná skutečnost nastane až za účinnosti nové právní úpravy.

Jestliže vdova (vdovec) nesplňuje jednu z uvededých podmínek po uplynutí jednoho roku pobírání vdovského důchodu, tak nárok na vdovský důchod ze zákona zaniká. Když je však některá z těchto podmínek splněna do dvou let ode dne, kdy se splní některá ze zákonných podmínek, tak vzniká nárok na vdovský důchod znovu. Lhůta se od roku 2012 tedy zkracuje z pěti let na dva roky. Nová dvouletá lhůta se vztahuje pouze na nároky vzniklé od roku 2012. U nároků vzniklých v roce 2011 a dříve je zachována pětiletá lhůta. O obnovu vdovského důchodu je vždy nutné si písemně zažádat na OSSZ. Automaticky se tak nestane.

Výše vdovského a vdoveckého důchodu

Vdovský i vdovecký důchod se skládá ze základní a procentní výměry.

Výše základní výměry v roce 2022 činila 3 900 Kč a v roce 2022 se zvyšuje na 4 040 Kč měsíčně a je stejná pro všechny důchody.

Vývoj základní výměry důchodu v Kč měsíčně
Rok 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Základní výměra důchodu 4040 3900 3550 3490 3270 2700 2550 2440 2400 2340 2330 2270

Procentní výměra činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně, na který měla nebo by měla nárok zemřelá osoba v době smrti. Pro stanovení výše vdovského a vdoveckého důchodu, na který opětovně vznikl nárok po 31. 12. 2009 platí, že výše jeho procentní výměry nesmí být nižší, než činila výše procentní výměry vdovského nebo vdoveckého důchodu, která náležela ke dni zániku předchozího nároku na tento důchod.

Jestliže vdova (vdovec) již sám pobírá důchod (starobní nebo invalidní), tak je potřeba dodržet při výpočtu vdovského důchodu pravidla o souběhu více důchodů. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodu se vyplácí polovina procentní výměry.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 48 krát


Související články: