Důchodový věk

Důchodový věk závisí na roku narození. Liší se pro muže a ženy. U žen závisí na počtu vychovaných dětí.  

Důchodový věk činí
a) u mužů 60 let,
b) u žen

  • 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí,
  • 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti,
  • 55 let, pokud vychovaly dvě děti,
  • 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo
  • 57 let, jde-li o pojištěnce narozené před rokem 1936.
U pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971 se důchodový věk stanoví podle přiložené tabulky. Důchodový věk je uveden v letech a měsících.

 

Rok narození  Muži Ženy s počtem vychovaných dětí
Žádné Jedno Dvě Tři a čtyři Pět a více
1936 60 + 2 57 56 55 54 53
1937 60 + 4 57 56 55 54 53
1938 60 + 6 57 56 55 54 53
1939 60 + 8 57 + 4 56 55 54 53
1940 60 + 10 57 + 8 56 + 4 55 54 53
1941 61 58 56 + 8 55 + 4 54 53
1942 61 + 2 58 + 4 57 55 + 8 54 + 4 53
1943 61 + 4 58 + 8 57 + 4 56 54 + 8 53 + 4
1944 61 + 6 59 57 + 8 56 + 4 55 53 + 8
1945 61 + 8 59 + 4 58 56 + 8 55 + 4 54
1946 61 + 10 59 + 8 58 + 4 57 55 + 8 54 + 4
1947 62 60 58 + 8 57 + 4 56 54 + 8
1948 62 + 2 60 + 4 59 57 + 8 56 + 4 55
1949 62 + 4 60 + 8 59 + 4 58 56 + 8 55 + 4
1950 62 + 6 61 59 + 8 58 + 4 57 55 + 8
1951 62 + 8 61 + 4 60 58 + 8 57 + 4 56
1952 62 + 10 61 + 8 60 + 4 59 57 + 8 56 + 4
1953 63 62 60 + 8 59 + 4 58 56 + 8
1954 63+2m  62+4m  61 59+8m  58+4m  57
1955 63+4m  62+8m  61+4m  60 58+8m  57+4m
1956 63+6m  63+2m  61+8m  60+4m  59 57+8m
1957 63+8m  63+8m  62+2m 60+8m  59+4m  58
1958 63+10m  63+10m  62+8m  61+2m 59+8m  58+4m
1959 64 64 63+2m  61+8m  60+2m 58+8m
1960 64+2m  64+2m  63+8m 62+2m  60+8m  59+2m
1961 64+4m  64+4m  64+2m  62+8m 61+2m  59+8m
1962 64+6m  64+6m  64+6m  63+2m  61+8m 60+2m
1963 64+8m  64+8m  64+8m 63+8m  62+2m  60+8m
1964 64+10m  64+10m  64+10m  64+2m  62+8m  61+2m
1965 65 65 65 64+8m  63+2m  61+8m
1966 65 65 65 65 63+8m  62+2m
1967 65 65 65 65 64+2m  62+8m
1968 65  65  65 65 64+8m  63+2m
1969 65  65  65  65 65 63+8m
1970 65 65 65 65 65 64+2m
1971 65 65 65 65 65 64+8m
Novela zákona o důchodovém pojištění snižuje maximální věk odchodu do důchodu na 65 let. 
(Do roku 2017 zákon stanovoval postupný nárůst důchodového věku pro pojištěnce narozené v roce 1977 až na 67 let a u pojištěnců narozených po roce 1977 se důchodový věk by se stanovoval tak, že se k věku 67 let by se přičetl takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem 1977. Toto je zrušeno a nově je důchodový věk stanoven pro všechny dle tabulky výše, u ročníků narozených po roce 1971 pak je důchodový věk 65 let.)

Kdy je splněna podmínka výchovy dítěte?

Aby žena mohla uplatnit možnost snížení důchodového věku díky výchově dětí, musela nebo musí osobně pečovat o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků (tato doba nemusí být souvislá). Pokud se žena ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku dítěte, pak stačí aspoň pět let péče od převzetí do výchovy až do dosažení zletilosti dítěte.

Do této doby se započítává i doba, po kterou žena nemohla o dítě osobně pečovat pro nemoc nebo proto, že dítě bylo ze zdravotních důvodů v ústavní péči.

V každém případě musí mít žena k dítěti určitý vztah - nemusí jít přitom o dítě vlastní, ale i osvojené, o dítě, které žena převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů, dále o dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu nebo na základě dohody rodičů schválené soudem.

Podmínka výchovy dítěte se považuje za splněnou, pokud žena pečovala o nezletilé dítě od jeho narození do jeho úmrtí, pokud dítě zemřelo po dosažení šesti měsíců věku, nebo aspoň poslední tři roky před dosažením věku potřebného podle zákona pro vznik nároku na starobní důchod.

Individuální důchodový věk

Vedle tohoto důchodového věku existuje i individuální důchodový věk, který vychází ze zařazení zaměstnání do pracovní kategorie. To stejné platí pro zaměstnance pracující ve služebním poměru. Dle § 74 zákona o důchodovém pojištění nároky na snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod podle předpisů platných před 1. lednem 1996 po odpracování stanovené doby zaměstnání v I. pracovní kategorii nebo v I. (II.) kategorii funkcí zůstávají zachovány. Snížená věková hranice pro vznik nároku na starobní důchod se přitom považuje pro účely tohoto zákona za důchodový věk.

Předčasný důchod

Možnost odejít do důchodu ještě před dosažením důchodového věku platí pro ty pojištěnce, kteří získají potřebnou dobu pojištění (od 1.10. 2024 bude tato doba stanovena na 40 let), včetně započtených náhradních dob pojištění a do dosažení důchodového věku jim chybí nejvýše 3 roky. Totu změnu přinesla novela platná od října roku 2023.

Do konce září 2023 mohly o předčasný důchod žádat osoby, které získaly potřebnou dobu pojištění a do dosažení důchodového věku jim chybělo nejvýše:

  • 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let,
  • 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.
Před 31. 12. 2009 bylo možné přiznat důchod nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku a to pro všechny případy.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 69 krát


Související články: