Žádost o důchod

Termín odchodu do důchodu je individuální záležitostí. Při splnění potřebného počtu let důchodového pojištění (od roku 2019 je to 35 let,v roce 2018 pak 34 let, v roce 2017 pak 33 let, v roce 2016 pak 32 let) je možné nejdříve odejít do předčasného důchodu 3 roky (případně 5 let) před dosažením důchodového věku. Do důchodu lze však odejít i mnohem později. V tomto případě bude mít občan vyšší důchod, bude pracovat na „tzv. procenta“. Za každých 90 dní, které odpracuje občan navíc po důchodovém věku, se důchod zvyšuje o 1,5 %. Do těchto 90 kalendářních dní se však nepočítají dny, kdy se pobírají nemocenské dávky a jiné tzv. náhradní doby. Ze zákona si lze o důchod požádat čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Pokud ale žádost podáte dříve (nejvýše pět měsíců předem), ČSSZ řízení přeruší a pokračuje v něm až od prvního dne, kdy mohla být žádost podána. Pokud žádost podáte více než pět měsíců předem, ČSSZ řízení zastaví a už se k němu nevrací.

Někteří občané pracují i po dosažení důchodového věku. Původně si myslí, že budou pracovat „na procenta“ a později třeba svůj postoj přehodnotí. I na tuto možnost zákon pamatuje. Jestliže byly v minulosti splněny podmínky pro přiznání starobního důchodu, tak si lze podat žádost o důchod i zpětně. Zažádat si o důchod lze až 5 let zpětně.

Kde podat žádost o starobní, plný invalidní či částečný invalidní důchod?

Žádosti o důchod sepisují na okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správě sociálního zabezpečení.

Žádost o důchod může podat i zmocněnec, a to na základě plné moci. Protože ale zmocněnec musí za žadatele uvést a podepsat některá zásadní prohlášení a sdělení (například o výchově nezletilých dětí, o pobírání dávek nemocenského, o dobách odpracovaných od ukončení povinné školní docházky, o náhradních dobách pojištění), které nemusí detailně znát, je vhodnější, aby se žadatelé o důchod nechali při sepisování žádosti zastupovat pouze výjimečně.

Pokud nemůže budoucí důchodce žádost podat sám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. A to bez toho, aby byla předložena plná moc. Musí však předložit souhlas budoucího důchodce s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře, že mu zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat.

Co se předkládá při podávání žádosti o starobní, plný invalidní či částečný invalidní důchod?

  • Občanský průkaz (u cizinců pas či povolení k pobytu).
  • Doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném) přicházejí-li v úvahu.
  • Údaje o dobách pojištění od ukončení povinné školní docházky do současné doby.
  • Doklady o výkonu vojenské služby.
  • Doklady prokazující výchovu dětí, resp. péči o dítě do 4 let věku (formou čestného prohlášení).
  • Potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání), přichází-li v úvahu.
  • Potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996, přichází-li v úvahu.
  • Pokud bude důchod vyplácen na účet u peněžního ústavu, je nutné k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet (na vlastní účet nebo na účet manžela/ky).
  • Doklady potvrzující zaměstnání v cizině (uvádí se název a adresa cizozemského nositele pojištění a cizozemské číslo pojištění).
  • Evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání. 

Výplata důchodu

Důchody se vyplácejí předem (měsíc dopředu) a to buď v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu trvalého nebo přechodného bydliště a nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta. Nevýhodou hotovostní výplaty je nutnost hradit náklady za poukazy splátek důchodu. Tato povinnost se nevztahuje na ty důchodce, kterým byl přiznán před 31.12.2009 alespoň jeden druh důchodu. Možný je i hromadný poukaz do zařízení sociální péče.

V případě výplaty do zahraničí se nabízejí tři způsoby - výplata důchodu na adresu v cizině, výplata důchodu na účet příjemce u peněžního ústavu (banky) v cizině nebo výplata důchodu na účet příjemce důchodu (účet manžela/manželky) v České republice.

Termíny výplaty důchodů jsou stanoveny na sudé dny (od 2. do 24. dne v měsíci). Pokud připadne den splatnosti na neděli, důchod se vyplácí následující pracovní den, pokud připadne na sobotu, důchod se vyplácí předchozí pracovní den. Pokud dojde k úmrtí, musí být poměrná část důchodu vrácena.

Zdroj: ČSSZPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 23 krát


Související články: