Jaké změny nás čekají v sociálních dávkách?

18.08.2010 | Sabina Šebestíková, Finance.cz
SOCIÁLNÍ PODPORA


Nová vláda plánuje výrazné škrty v rozpočtu. Sociální dávky mají nemalý podíl na výdajích státu a je proto logické, že škrty tuto oblast neminou.

Úplnou novinkou je, že u všech druhů sociálních dávek, bude jejich výplata podmíněna čestným prohlášením žadatele, že se bez této podpory z veřejných rozpočtů neobejde. Výplata má být i striktně vázána na zajištění řádné docházky dětí do školy. Vláda také rozšíří a zjednoduší využívání institutu zvláštního příjemce, který zajistí dávku neplatiče věřiteli.

Úspory se zásadně dotknou porodného, které by mělo být vypláceno už jen na první dítě rodinám, které mají příjem menší než 2,4násobek životního minima. Výše rodičovského příspěvku vypláceného po dobu 4 let bude snížena tak, aby byla v úhrnu stejně výhodná jako rodičovský příspěvek vyplácený po dobu 2 let. Sníženy by měly být i dávky hmotné nouze a příspěvek na péči. Dávkou, která bude zrušena úplně, je sociální příplatek.

Vláda ve svém programovém prohlášení slibuje, že ke zkrácení některých druhů sociálních dávek, podpor a příspěvků dojde sociálně citlivým způsobem a to s cílem zefektivnit jejich čerpání a zamezit zneužívání. Jak to tedy vláda chce udělat?


Porodné


V současnosti je porodné dávkou státní sociální podpory, kterou se snaží stát podpořit porodnost a rodinnou politiku státu. Při poskytnutí dávky není zkoumán příjem rodiny a je poskytována všem rodinám, kterým se narodil potomek. Výše porodného činí 13 000 Kč na každé narozené dítě.

Počet dětí Výše příspěvku
1 dítě 13.000 Kč
2 děti 26.000 Kč
3 děti 39.000 Kč
4 děti 52.000 Kč
5 děti 65.000 Kč

Z tabulky je jasné, že rodiny, které plánují počít více dětí, tak přijdou po zavedení úspor o nemalé částky. Nesmíme ale zapomenout na podmínku příjmu. Ten musí být menší než 2,4násobek životního minima. Pokud například čtyřčlenná rodina s jedním dítětem do 6 a druhým do 15 let má měsíční příjem převyšující částku 21 696 Kč, tak na porodné nedosáhne. Výplata porodného se tak již nebude vztahovat na všechny, ale pouze na rodiny s nižšími příjmy.


Dávky hmotné nouze


Dávky v hmotné nouzi se poskytují při nenadálých situacích, které nejsme schopni bez pomoci sami vyřešit. Jedná se především o mimořádnou okamžitou pomoc při situacích jako je živelná pohroma, požár nebo jiná destruktivní událost.

Plánované změny těchto dávek vláda ještě blíže nespecifikovala, uvádí pouze, že výše dávek hmotné nouze bude více odstupňována podle aktivity žadatele. Chce ale i prosadit rozšíření nehotovostní výplaty sociálních dávek z dávek hmotné nouze na další dávky, pokud bude nutné chránit zájmy dětí. Uvidíme, jak se ještě k této dávce přistoupí po nedávných povodních.


Sociální příplatek


Tuto sociální dávku má vláda v hledáčku a plánuje její úplné zrušení. Cílem sociálního příplatku je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečováním potřeb jejich dětí. Nárok na sociální příplatek je vázán na péči o nezaopatřené dítě (s výjimkou dítěte svěřeného do pěstounské péče) a na stanovenou hranici příjmů v rodině v předchozím kalendářním čtvrtletí. Tato hranice nesmí překročit 2,0násobek životního minima rodiny. Výše sociálního příplatku je výrazně diferencovaná. Se zvyšujícím se příjmem rodiny se příplatek postupně snižuje. Tak se ve výši sociálního příplatku vždy odrazí konkrétní příjmová situace v rodině.


Příspěvek na péči


Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. Výše příspěvku je stanovena podle stupně závislosti osoby, která příspěvek pobírá. Momentálně platí výše příspěvku v 1. stupni 3 000 Kč pro osoby do 18 let věku a 2 000 Kč pro osoby starší 18 let.

Příspěvek na péči v 1. stupni bude redukován na 800 Kč měsíčně, což podle vlády odpovídá skutečným nákladům na péči těchto osob. Odpovídající fiskální úspora bude případně dosažena obdobným opatřením spočívajícím v účelnější diferenciaci 1. stupně. K posuzování osob žádajících o příspěvek bude důsledně přistupováno tak, aby příspěvek náležel osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje.


Institut zvláštního příjemce


Vláda zpřísní postoj k neplatičům nájemného a pořádkových pokut. Pokud tyto osoby pobírají sociální dávky a podpory, bude jim z nich přímo strháván dluh. Dojde k rozšíření a zjednodušení využívání institutu zvláštního příjemce umožňujícího odevzdávat část dávek přímo věřitelům.

Zvláštním příjemcem příspěvku je v současnosti fyzická osoba, která je ustanovena místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, aby zajistila správné použití příspěvku na péči. Za zvláštního příjemce nelze ustanovit osobu, která s tím nesouhlasí nebo je v konfliktu zájmů s osobou, které je příspěvek přiznán.

Zvláštní příjemce je ustanovován ve dvou případech:
  • Prvním případem je situace, kdy osoba není nijak omezena na způsobilosti k právním úkonům ale s ohledem objektivní skutečnosti nemůže příspěvek přijímat – například z důvodu vážné nemoci.
  • Druhým případem je situace, kdy z různých důvodů dochází ke zneužití příspěvku na péči či k jeho nesprávnému používání.

Ve všech případech je potřeba nalézt vhodnou osobu, která bude příspěvek používat ve prospěch člověka, o kterého má být pečováno. Současně, pokud je to možné a vhodné, postupuje zvláštní příjemce podle pokynů příjemce příspěvku.


Články ze sekce: SOCIÁLNÍ PODPORAPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.