Podnikáte? Máte zaměstnance? Nikdo není neomylný!

21.05.2003 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Zákazník ale i váš zaměstnanec může způsobit škodu na vašem majetku. Kdo vám v těchto případech poradí a  pomůže hájit vaše práva, vymáhat vaše oprávněné nároky?

V posledním dílu seriálu o pojištění právní ochrany, který pro vás připravujeme s D.A.S. pojišťovnou právní ochrany, se budeme věnovat pojištění právní ochrany podnikatelů. Pojištění právní ochrany podnikatelů je určené  především pro menší podnikatelské subjekty.

Na koho se pojištění vztahuje?
Pojištěnými osobami jsou:

 • podnikatel, který uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu (osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo podle zvláštních předpisů, fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do příslušné evidence),
 • fyzická osoba, která je s pojistníkem v pracovněprávním vztahu, avšak pouze v pracovní době, v době výkonu v pracovní činnosti vykonávané pro pojistníka.

Těmto osobám je poskytována právní ochrana při událostech souvisejících s podnikatelskou činností pojistníka, jejíž předmět je uveden v pojistné smlouvě.

Kdy lze právní ochranu využít?

Příklad č. 1:
Podnikatel má sjednánu právní ochranu pro svoji prodejnu smíšeného zboží. Zákazník poškodil prodávané zboží.

Příklad č. 2:
Podnikatel má sjednánu právní ochranu pro zámečnickou činnost. Jeho zaměstnanec při výkonu práce z nedbalosti poškodil obsluhované zařízení (vrtačka, zvedák, elektronický měřící přístroj, soustruh atd.).

 • Pojišťovna zajistí uplatnění oprávněných nároků u osoby odpovědné za vznik škody za pojištěné osoby, jestliže v souvislosti s podnikáním utrpí újmu na zdraví, věcnou nebo jinou majetkovou škodu.

Příklad č. 3:
Pojištěný podnikatel svojí neopatrností způsobil znečištění vodního zdroje ropnými látkami. Byl nařčen z nedbalostního trestného činu - poškození životního prostředí z nedbalosti. Pojištěný podnikatel byl nařčen z poškozování zákazníka (nižší jakost výrobku, nižší než deklarovaná váha zboží apod.).

 • Pojištěnému podnikateli bude poskytnuto poradenství a v případě potřeby také právní zástupce pro další řízení.
 • Pojištěné osoby mají nárok na právní ochranu vždy, kdy proti nim bylo zahájeno správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení pro jednání nebo opomenutí, které může mít za následek postih podle přestupkového nebo trestního zákona. Pouze však v případě, že se jedná o trestný čin nebo přestupek nedbalostní povahy a související s podnikatelskou činností uvedenou v pojistné smlouvě.

Příklad č. 4:
Pojištěný zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr se svým zaměstnancem dohodou. Následně se zaměstnanec domáhal neplatnosti této dohody o ukončení pracovního poměru a požadoval výplatu odstupného. Pojištěný zaměstnavatel má nárok na právní ochranu.

 • Pojištění právní ochrany zajistí pojistníkovi pomoc (tj. porada, zastupování při soudním řízení apod.) při řešení pracovněprávních sporů, které jako zaměstnavatel vede se svými zaměstnanci.

Příklad č. 5:
Pojištěnému majiteli obchodu byl obchod vykraden. Majitel obchodu měl pro tento případ sjednané majetkové pojištění a řádným způsobem své pojišťovně krádež oznámil a výši škody doložil. Pojišťovna však odmítla jakékoli pojistné plnění vyplatit.

 • Pojišťovna hájí zájmy pojištěných osob ve sporech vzniklých s ostatními pojistiteli, pokud pojistná událost souvisí s podnikatelskou  činností uvedenou v pojistné smlouvě.

Příklad č. 6:
Podnikatel zakoupil starší výrobní zařízení. Po zakoupení tohoto zařízení se zjistilo, že se k tomuto zařízení váže zástavní právo, v jehož důsledku novému majiteli hrozí odejmutí zakoupeného výrobního zařízení. Rovněž při potřebě ochrany vlastnických práv pojistníka k movitým věcem je pojistníkovi právní ochrana poskytována.

 • Ochrana oprávněných zájmů pojistníka ve sporech soukromoprávního charakteru v důsledku neoprávněného zásahu třetích osob do jeho vlastnického práva nebo jiného věcného práva k movitým věcem je také předmětem právní ochrany.

Výše uvedené příklady odpovídají základnímu rozsahu pojištění právní ochrany podnikatele, při kterém se právní ochrana vztahuje na pojištěné osoby a movitý majetek firmy pojistníka.  Tento základní rozsah pojištění lze za stanovených podmínek rozšířit o právní ochranu k nemovitosti, kterou pojistník ke své podnikatelské činnosti využívá. Pojištěné osoby však vždy mají právo na pojistné plnění pouze za předpokladu, že k pojistné události došlo v souvislosti s  výkonem podnikatelské činnosti pojistníka, jejíž předmět je uveden v pojistné smlouvě. Pojištění právní ochrany podnikatelů nezahrnuje právní ochranu pro vlastníky motorových vozidel a právní ochranu pro řidiče motorových vozidel, pojištění právní ochrany podnikatelů však lze i o tyto oblasti rozšířit.
 
Pojištění právní ochrany podnikatelů nelze použít v případě událostí souvisejících

 • s právními spory mezi osobami pojištěnými danou smlouvou o pojištění právní ochrany (s výjimkou hájení právních zájmů pojistníka vůči spolupojištěným osobám);
 • s vypořádáváním spoluvlastnických vztahů k movitým nebo nemovitým věcem;
 • s právními spory, které vzniknou pojištěné osobě jako vlastníku, držiteli, provozovateli nebo řidiči motorového vozidla;
 • s právními vztahy pojištěných osob ve společnostech, družstvech, sdruženích a spolcích, nadacích a fondech;
 • se spory z oblasti ochrany osobnosti, závazkového, rodinného, dědického, finančního a celního práva, práva sociálního  zabezpečení,  sociálního a zdravotního pojištění a z oblasti  duševního vlastnictví nebo nekalé soutěže.

Kromě těchto výluk nezahrnuje pojistná ochrana také následující případy:

 • hájení právních zájmů pojištěných osob, které souvisejí s válečnými událostmi, vnitřními nepokoji, stávkami nebo nukleárními škodami;
 • spory mezi pojistitelem (zde D.A.S. pojišťovna právní ochrany) a pojištěnou osobou;
 • uplatňování nároků, které byly na pojištěnou osobu převedeny nebo které jsou uplatňovány jejím jménem pro třetí osobu;
 •  právní zastupování ve sporech o náhradu škody, kterou třetí osoby uplatňují vůči pojištěné osobě;
 • události, které nastaly před počátkem pojištění.

Pojistitelnost konkrétního podnikatele se posuzuje podle vykonávané podnikatelské činnosti a oproti jiným produktům pojištění právní ochrany se výše pojistného stanovuje na základě více hledisek, zejména podle druhu vykonávané podnikatelské činnosti, podle počtu zaměstnanců a podle podlahové plochy pojišťované nemovitosti. Například pro podnikatele vlastnícího obchod s potravinami o celkové podlahové ploše do 100 m2 činí roční pojistné v případě, že nemá žádné zaměstnance, 5550 Kč a v případě, že zaměstnává 5 pracovníků, činí roční pojistné 8050 Kč. Náklady s právní ochranou spojené jsou hrazené až do výše 500 000 Kč (tzv. pojistná částka). (Právě o tuto právní ochranu mám pro budoucnost zájem.)

Informace o Pojištění právní ochrany podnikatelů poskytl František Kluiber, D.A.S. pojišťovna právní ochrany.

Tímto dílem jsme ukončili náš seriál o pojištění právní ochrany, a to podle produktů, které nabízí D.A.S. pojišťovna právní ochrany. Pokud vás toto pojištění zajímá a máte zájem o další informace, neváhejte a napište si o ně prostřednictvím našeho formuláře, případně si vybrané pojištění uzavřete.

Přžedchozí díly seriálu naleznete zde.

Autor článku

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ