Když kamarád nesplácí…

05.04.2012 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Půjčky mezi známými, ať blízkými nebo vzdálenými někdy zamíří do chvíle, kdy už se kamarád nebo známý neozývá a přestává platit. Hluché sluchátko a neodpovídání na zprávy následuje. Jaké jsou naše možnosti zákonné ochrany v jednotlivých fázích? Na to se dnes zaměříme.

Téměř každý z nás v životě někomu z okruhu svých známých vypomůže, někdy stokorunou, jindy tisícikorunou. Takové dluhy si přátelé vrací a pokud ne, tak nejsou přátelé, přičemž s ohledem na výši půjčky nemá cenu ztrácet nervy s vymáháním. Jiná bude situace, kdy souhlasíme s půjčkou vyšší v řádech tisíců, desetitisíců apod.

Řešení ve fázi komunikace

V okamžiku, kdy již máte pocit, že Váš známý přestává pravidelně hradit a snižuje se komunikace rozhovorů na dané téma mezi Vámi, např: neodpovídání na sms zprávy, vyhýbání se tématu dluhu je na místě situaci řešit. V případě, že jste smlouvu o půjčce uzavřeli ústně lze jedině doporučit, aby dlužník s Vámi sepsal dlužní úpis, který specifikuje písemně dluh a formu úhrady splátek. Ideální řešení, které můžete pokud ještě s dlužníkem komunikujete bude sepsání uznání dluhu.

Uznání dluhu koncipujte formou písemného dokumentu, kde přesně specifikujete na základě jakého titulu je mezi Vámi a dlužníkem pohledávka. Zákonnou podmínku tvoří taktéž výše pohledávky. Konkretizujte jednotlivé splátky a jejich výši.

Jestliže je to možné a dlužník s tímto nemá problém, sepište s dlužníkem směnku, u níž při splnění všech formálních náležitostí bude vydání rozhodnutí formou směnečného platebního rozkazu velice rychlé a následné uplatnění formou exekuce efektivní.

Příloha: Jak zákon káže

  • § 110

(1) Bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Bylo-li právo dlužníkem písemně uznáno co do důvodu i výše, promlčuje se za deset let ode dne, kdy k uznání došlo; byla-li však v uznání uvedena lhůta k plnění, běží promlčecí doba od uplynutí této lhůty.

  • § 558

 Uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. U promlčeného dluhu má takové uznání tento právní následek jen věděl-li ten, kdo dluh uznal, o jeho promlčení.

Možnosti pro případ nedorozumění

Situace, kdy nemáte písemný dlužní úpis nebo uznání dluhu bude složité, ne však neřešitelné. Pro budoucí soudní spor bude k prokázání existence ústní smlouvy o půjčce zajistit dostatek nezávislých svědků. Nejlépe mimo okruh rodinný a okruh přátel. Na dlužníka, jenž nebyl prozatím v soudní síni může atmosféra působit natolik, že svůj závazek uzná v plné výši. Odeslání předžalobní upomínky prostřednictvím advokátní kanceláře nebo inkasní agentury může ušetřit nemalé prostředky ze soudního sporu.

Bez emocí, s rozumem

Můžeme jedině doporučit pro případ těchto sporů dobře si vybírat přátele a známé, kterým půjčíme vyšší částky a v následných fázích se dobře vyznat v psychologii vedoucí k sepsání dlužního úpisu, uznání dluhu nebo směnky dlužníkem. Ušetříme tím peníze, čas a přátelství.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY