Sirotčí důchod lze pobírat i při práci

06.08.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při splnění zákonných podmínek má dítě nárok na sirotčí důchod. Denní studium není přitom překážkou, aby dítě nemohlo současně pobírat mzdu a sirotčí důchod. Přiznání sirotčího důchodu není však automatické.

Dle zákona o důchodovém pojištění má na sirotčí důchod nárok nezaopatřené dítě (nejdéle do 26 let věku), zemře-li

  • rodič (osvojitel) dítěte nebo
  • osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti převážně odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče,

jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba uvedena v písmenu b) byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění nárok na invalidní důchod nebo podmínku nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu. Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi. Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením.

O sirotčí důchod je potřeba si zažádat

Při splnění zákonných podmínek je nutné si o sirotčí důchod písemně zažádat na místně příslušné OSSZ dle místa bydliště. Zletilé děti si podávají žádost samy, za nezletilé děti podává žádost žijící rodič nebo opatrovník dítěte. Jaké doklady je potřeba předložit?

  • Občanský průkaz žadatele o sirotčí důchod, rodný list žadatele o sirotčí důchod, potvrzení o studiu a úmrtní list rodiče. Jestliže zemřelý rodič ještě nepobíral důchod, tak je potřeba donést stejné doklady, jako by rodič žádal o starobní nebo invalidní důchod (např. doklady o studiu, o práci, vojenskou knížku…).

Každoročně je potom potřeba dokládat na místně příslušnou OSSZ akutální doklad o studiu.

Tématu sirotčího důchodu se také pravidelně věnuje web Studentskéfinance.cz, aktuálně v článku Jak prokazovat nárok na výplatu sirotčího důchodu.

Dítětem nejdéle do 26 let

Nezaopatřeným dítětem může dítě být nejdéle do 26 let věku, musí přitom však splnit některou zákonných podmínek:

  • Soustavná příprava na budoucí povolání. Tato podmínka je splněna při studiu na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole.
  • Nemožnost studovat nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.
  • Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemůže dítě vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Dítě pobírající invalidní důchod třetího stupně nemá na sirotčí důchod nárok.

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Jak je to při dálkovém studiu?

Každoročně stoupá počet mladistvých studujících vysokou nebo střední školu dálkovou, večerní nebo kombinovanou formou. I v těchto případech má dítě nárok na sirotčí důchod. Výdělečná činnost je však v těchto případech omezena. Pobírat současně sirotčí důchod a mzdu (odměnu či mít zisk ze samostatné výdělečné činnosti) je možné pouze, když příjem z práce nebo podnikání nezakládá účast na nemocenském pojištění. Řešení jsou v podstatě tři:

  • Práce na dohodu o provedení práce. Měsíční odměna z dohody o provedení práce do 10 tisíc nezakládá účast na pojištění. Z takové odměny se tedy neodvádí zdravotní ani sociální pojištění. Lze tedy současně pobírat sirotčí důchod a měsíční odměnu z dohody o provedení práce do 10 tisíc Kč.
  • Práce malého rozsahu. Řešením může být i práce na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou do 2 500 Kč. Tento příjem opět nezakládá účast na nemocenském pojištění.
  • Zisk ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2012 je nižší než 60 329 Kč. Dálkově studovat, pobírat sirotčí důchod a být samostatně výdělečně činný lze, pokud zisk ze samostatné výdělečné činnost nepřekročí hranici, ze které je odváděno sociální pojištění. Za celý rok je to částka 60 329 Kč. Tato částka se však poměrně snižuje dle počtu měsíců výkonu samostatné činnosti. Při podnikání 6 měsíců je to tedy částka 30 164,50 Kč.

Jak vysoký je sirotčí důchod v roce 2012?

Sirotčí důchod v roce 2012 se skládá se základní výměry 2 270 Kč. Základní výměra důchodu je stejná pro všechny důchody. Procentní výměra důchodu činí 40 % z procentní výměry důchodu (starobního nebo invalidního) zemřelého rodiče.

Praktický příklad: Studentce střední školy Modré zemře tatínek, jehož procentní výměra důchodu činí 10 000 Kč. Studentka Modrá bude mít nárok na sirotčí důchod ve výši 6 270 Kč (2 270 Kč + 40 % z 10 000 Kč).

Sirotčí důchod lze obnovit

Jakmile není splněna některá ze zákonných podmínek, tak sirotčí důchod ze zákona zaniká. Nejčastěji dochází k zániku sirotčího důchodu z důvodu ukončení studia. Ukončení studia je přitom nutné písemně ohlásit na ČSSZ do 8 dní od ukončení studia.

  • Když tedy student ukončí studium a začne pracovat, tak mu nárok na sirotčí důchod zaniká, přestože je mladší 26 let. Jestliže však začně opět studovat (třeba na jiné vysoké škole), tak se mu nárok na sirotčí důchod obnoví. Pro obnovu sirotčího důchodu je ovšem nutné si o sirotčí důchod opět zažádat na místně příslušné OSSZ.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY