Všeobecné pojistné podmínky a jak je číst

27.09.2012 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Jelikož drtivá většina klientů před sjednáním pojištění nečte obsáhlé pojistné podmínky, je cílem tohoto článku rámcově vás s nimi seznámit a nejen to. Hodnotné informace získají stávající i potencionální klienti pojišťoven - dozvíte se na co si dát pozor, na co se konkrétně zeptat a jaké dokumenty máte vlastně před podpisem smlouvy obdržet.

V tomto článku se budeme zabývat pouze Všeobecnými pojistnými podmínkami, tedy několikastránkovým dokumentem obsahujícím zejména: vysvětlení terminologie, práva a povinnosti, výluky (případy, kdy pojišťovna neplní), způsob placení pojistného, investování atp.

Podívejme se na důležité části pojistných podmínek, kterým byste měli věnovat pozornost. I když jsou pojistné podmínky pojišťoven vesměs stejné, je důležité, abyste se na některá specifika zeptali přímo v pojišťovně. Vodítkem vám budou v článku obsažené otázky.

Pojistné podmínky

Pojistné podmínky se skládají ze dvou dokumentů – Všeobecných pojistných podmínek a Zvláštních pojistných podmínek. K nim pak mohou být připojeny různé přílohy s propočty a limity.

Návrh smlouvy

S pojišťovacím poradcem nepodepisujete pojistnou smlouvu, ale tzv. návrh. V návrhu jsou sjednána vybraná pojistná rizika, přílohou je pak zdravotní dotazník. Jste to vy, kdo pojišťovně navrhuje, aby vás pojistila na daná rizika za pojišťovnou stanovených podmínek.

Po předání návrhu na centrálu, má pojišťovna lhůtu na rozmyšlenou, zda s vámi pojistnou smlouvu uzavře, či nikoliv.

Co je indexování

Inflace snižuje reálnou hodnotu pojistného krytí. Chcete-li hodnotu zachovat, můžete si sjednat tzv. indexaci. Jde o navýšení měsíčního pojistného o výši inflace, čímž se neutralizuje její negativní dopad. Služba indexace se domlouvá při podpisu návrhu smlouvy (lze si zvolit, zda o indexaci máte zájem nebo ne). V případě sjednaní indexace dostanete od pojišťovny dopis s návrhem na její provedení, které můžete písemně odmítnout (v opačném případě se bude mít za to, že se změnou souhlasíte).

Přezkoumávání zdravotního stavu

Pojišťovna je oprávněna požadovat údaje o zdravotním stavu. Pojištěný může svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat, čímž ale pojistná smlouva zaniká.

Šetření pojistné události

Vznik pojistné události je nutné, bez zbytečného odkladu, oznámit pojišťovně, která okamžitě zahájí šetření. Pojistné plnění, od pojišťovny, je splatné obvykle do 15 dnů po jeho skončení. Za den skončení šetření se považuje den, kdy pojišťovna sdělí jeho výsledek. Pokud došlo k vyplacení pojistného neoprávněně, pojišťovna nárokuje jeho vrácení, a to i po skončení smluvního vztahu. Zeptejte se, jak a kdy je splatné plnění ve vaší pojišťovně.

Obecné výluky z pojištění

Je důležité pamatovat na to, že pojišťovny neplní za následky vzniklé při násilných akcích. V takových situacích se můžeme ocitnout zejména na dovolených v rizikových lokalitách. Pojišťovny neplní zejména za následky vzniklé: válkou, povstáním, vzpourou, občanskými nepokoji, zásahy bezpečnostních složek státu; za následky způsobené jaderným zářením, biologickými zbraněmi atd. Pojistnou událostí rovněž nejsou následky při teroristickém úroku. Dále není pojistné vyplaceno v případě spáchání úmyslného trestného činu pojištěným.

Výluky z úrazového pojištění

Mezi nejčastější výluky patří: vznik a zhoršení kýl, vznik a zhoršení aseptických zánětů pochev šlachových, úponů svalových, úrazy páteře, infekční nemoci, kosmetické zákroky, zhoršení nebo projevení nemocí v důsledku úrazu aj. Pročtěte si pozorně výluky své pojišťovny.

Odstoupení od smlouvy

Zodpovíte-li, při uzavírání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti, nepravdivě dotazy pojišťovny, má pojišťovna právo na odstoupení od smlouvy. Právo na odstoupení máte i vy v případě, že vám pojišťovna poskytla nepravdivé informace. Z důvodu dokazování, je tedy lepší klást otázky písemně nebo emailem. Dva měsíce od uzavření smlouvy můžete, vy i pojišťovna, smlouvu vypovědět bez udání důvodu.

Oceňování fondů

Zeptejte se, s jakou frekvencí pojišťovna aktualizuje hodnotu fondů, kam investujete část svého pojistného. Obvykle se jedná o týdenní nebo čtrnáctidenní frekvenci.

Změna výše pojistného

Kdykoliv můžete požádat o změnu pojistného, tedy částku, kterou pojišťovně platíte. Pojišťovna má lhůtu na zpracování. Zeptejte se, za jak dlouho bude změna provedena.

Investování části pojistného

V prvních dvou letech trvání pojištění se část pojistného, vyhrazeného na nákup podílových jednotek, použije na úhradu počátečních nákladů pojištění. Jsou to například náklady na administrativu, archivnictví, mzdy zaměstnanců pojišťovny a zejména provize pro pojišťovacího poradce. To je i vysvětlení, proč když smlouvu zrušíte dříve, než za dva roky, nedostanete z investiční složky nic (a z pojistného také ne, jelikož za něj jste si kupovali pojistnou ochranu).

Omezení povinnosti plnit

Pojišťovny obvykle snižují plnění až na jednu polovinu, došlo-li k úrazu při požití alkoholu nebo aplikací návykových látek; dále v případě dopravní nehody, při níž pojištěný závažným způsobem porušil předpisy.

Závěrem

Každá pojišťovna má jiný přístup k rizikům. Některá má ve výlukách to, co druhá nemá a naopak. Článek měl upozornit na to, s čím se můžete ve Všeobecných pojistných podmínkách setkat. Zvláštní pojistné podmínky budou popsány v článku „Zvláštní pojistné podmínky a jak je číst“, ve kterém se dozvíte užitečné informace o jednotlivých pojištěních.

Autor článku

Marek Trnka  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ