Úvěrový podvod v trestním právu

31.10.2012 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Úvěrový podvod reprezentuje jeden z velmi častých trestných činů projednávaných českými soudy. Jak zní skutková podstata tohoto trestného činu? Jaké sazby hrozí pachateli? O financích dnes tak trochu jinak tématem úvěrového podvodu.

Dluhy, dluhy a zase dluhy. Na našem serveru se můžete z tématy problematiky dluhů, ať již z pohledu rodinných financí, tak širších souvislostech globální ekonomické krize setkat velmi často. Můžeme polemizovat nad otázkou, jaký vliv má dnešní ekonomická krize na kriminalitu v oblasti úvěrových podvodů.

Trestní odpovědnost při sjednávání smlouvy

První skutkovou podstatu trestného činu úvěrového podvodu naplňuje následující. Bude se jednat o uvedení buď nepravdivých údajů, nebo hrubě zkreslených údajů, případně dojde k zamlčení podstatných údajů. Ve spojitosti s čerpáním úvěru anebo při sjednávání úvěrové smlouvy. Sjednávání úvěrové smlouvy je nutné chápat komplexně, nikoliv pouze samotným podpisem úvěrové smlouvy. K naplnění této skutkové podstaty trestného činu není nutné způsobení škody na majetku. Můžeme zde spatřovat záměr zákonodárce na ochranu majetkových zájmů ve společnosti pro řádné sjednávání úvěrových smluv.

Účelový úvěr

Druhá skutková podstata trestného činu úvěrového podvodu se vztahuje k účelovým úvěrům. Jednání pachatele, jenž bez souhlasu věřitele použije prostředky účelového úvěru bez souhlasu věřitele na jiný než určený účel. Zde se již hovoří o způsobení škody na majetku. Škoda nikoli nepatrná představuje v současné právní úpravě výši nejméně 5.000,- Kč. Jednání pachatele dle těchto skutkových podstat musí být úmyslné.

Trestný čin úvěrového podvodu se však bude vztahovat pouze na úvěrové smlouvy vymezené obchodním zákoníkem. Nebude se tedy týkat například smluv o půjčce, dle občanského zákoníku, nebo leasingových smluv. To však neznamená, že podvodné jednání u smluv o půjčce nebo leasingových smluv zůstane bez trestního stíhání. Namísto ustanovení o úvěrovém podvodu, se postupuje dle ustanovení o podvodu.

Odnětí svobody?

Druhy trestů, které mohou být uloženy při naplnění skutkové podstaty, jsou trest odnětí svobody až na dvě léta nebo zákaz činnosti, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností.Vyšší trestní sazba až na tři léta se uplatňuje v případech, kdy již byl pachatel v posledních třech letech za takový čin odsouzen nebo potrestán.

Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky taktéž stanovilo, že poskytovatelem úvěrové smlouvy pro účely trestného činu úvěrového podvodu nemusí být pouze banka, avšak taktéž záložny, spořitelny nebo další subjekty, bude-li se vztah řídit smlouvou o úvěru.

Jak zákon káže…

Trestní zákoník

§ 211

Úvěrový podvod

(1) Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu, použije prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).

(7) Příprava je trestná.

Využitá judikatura: Stanovisko trestního kolegia Nejvyšší soudu České republiky sp. zn.: Tpjn 301/2003 ze dne 27. 11. 2003

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY