Chaloupková: Lidé podceňují preventivní právní poradenství

23.11.2012 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Jsem přesvědčena, že běžný občan s běžným právním problémem u nás vždy nalezne advokáta, jehož odměna bude úměrná a nikoliv nedostupná, a přesto poskytne kvalitní právní službu, uvedla v rozhovoru Iva Chaloupková z České advokátní komory.

Vybrat si dobrého advokáta je vždy obtížné a výběru by měl každý věnovat náležitou pozornost. Člověk by se měl na advokáta obrátit včas, protože mu to může v budoucnu ušetřit zbytečné problémy a náklady. Jak je to s bezplatnou právní pomocí v Česku? Kde hledat advokáta s požadovanou specializací či odborností, kam se obrátit, pokud si nemůžete dovolit právní poradenství či advokáta? To se mimo jiné dozvíte v tomto interview s PhDr. Ivou Chaloupkovou, tiskovou mluvčí České advokátní komory.

Z hlediska možností zastupování před obecnými soudy v České republice může poskytovat právní zastoupení pouze advokát?

V trestním řízení může obviněného zastupovat skutečně jen advokát, poškozeného tu ale může zastupovat i obecný zmocněnec (to nemusí být nutně advokát, ale každá zletilá svéprávná fyzická osoba bez ohledu na právní vzdělání). V civilním řízení můžete být zastoupen advokátem nebo i kteroukoliv fyzickou osobou, která způsobilá k právním úkonům a která za to nemůže pobírat finanční odměnu. Jen advokát je ovšem v této oblasti úplný profesionál, pod kárnou sankcí své komory a je mimo jiné pojištěn pro případ, že výkonem advokacie způsobí klientovi škodu.


Advokát vs. právník

Právník je obecné označení člověka, který získal vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru právo, a to buď studiem na vysoké škole v ČR, nebo v zahraničí, a který využívá své dosažené vědomosti v praxi ve svém povolání, bez ohledu na to, o jaké povolání jde.
Advokát je právník, který se zabývá soustavným poskytováním právních služeb jiným osobám, a to zpravidla za úplatu. Podmínkou pro výkon advokacie je zejména složení advokátní zkoušky, absolvování tříleté právní praxe jako advokátní koncipient a zápis do seznamu advokátů, který ze zákona o advokacii vede Česká advokátní komora.
Advokátní koncipient je právník, který je v pracovním poměru k advokátovi a který se v rámci právní praxe advokátního koncipienta připravuje na výkon advokacie.
Podnikový právník je právník, který poskytuje právní služby výlučně svému zaměstnavateli, nejčastěji obchodní společnosti nebo jiné právnické nebo fyzické osobě vlastnící určitý podnik (odtud toto pojmenování).


Představme si situaci, že jsem běžný občan s průměrným platem a dostal jsem se do složitého právního sporu. Kde a jak mám hledat onoho vhodného advokáta?

Vybrat si dobrého advokáta bude vždy obtížné a výběru by měl každý věnovat náležitou pozornost.
A pozor – také by mu měl člověk věnovat pozornost včas. Totiž, pokud se na advokáta pro právní pomoc obrátíte až ve chvíli, kdy se nemůžete např. domoci reklamace (což může znamenat, že jste uzavřel špatnou smlouvu s dodavatelskou firmou), nebo soudní spor v první instanci prohrajete, podepíšete smlouvu, které nerozumíte atd., můžete si způsobit i docela velké potíže a finanční ztráty, které jsou řádově mnohem vyšší, než na kolik by vás na začátku problému vyšla preventivní právní rada od advokáta.

Kde a jak si vhodného advokáta vybrat?

Nejlépe je, když člověk už má dobrou zkušenost s některým advokátem z dřívějška. Pak je dobré obrátit se na téhož. Pokud on sám nebude problematiku, kterou by klient nyní potřeboval řešit, znát, jistě doporučí někoho ze svých kolegů, za kterého by mohl dát ruku do ohně.

Existuje kromě referencí od známých nějaká veřejně přístupná databáze, kde mohu nalézt jednotlivé specializace advokátů?

Ano. Pokud nemůžete postupovat, jak jsem naznačila výše, stále máte možnost najít pro sebe vhodného advokáta.

Můžete využít oficiální Seznam advokátů (jediný autorizovaný, pravidelně aktualizovaný), který ze zákona vede Česká advokátní komora. Je uveřejněn na webových stránkách ČAK – www.cak.cz, v rubrice Seznam advokátů. Rozhodně zde najdete advokáta v blízkosti Vašeho bydliště, který bude ovládat právní zaměření, jež zrovna potřebujete.

Člověk obvykle vnímá velice vysoké hodinové nebo paušální sazby advokátů, avšak situace na trhu nepřeje příliš ani povolání advokáta. Jak vy osobně vidíte povolání advokáta v dnešní době, jedná se stále o zlatý důl?

Česká advokátní komora není ze zákona o advokacii oprávněna shromažďovat či evidovat výši hodinových sazeb nebo výši odměn, které si advokáti účtují. Paušální odměny vycházejí z vyhlášek, které vydává ministerstvo spravedlnosti.

Domnívám se, že ve veřejnosti převládá – bohužel i díky médiím – to letité klišé, že advokáti jsou drazí a že běžný člověk na advokáta nemá. Jistě, existují advokáti, jejichž špičkové právní služby jsou i špičkově honorovány. To se týká ale zejména právního poradenství v obchodním právu a převážně hlavního města Prahy a velkých kanceláří či poboček zahraničních advokátních kanceláří. Jsem přesvědčena, že běžný občan s běžným právním problémem u nás vždy nalezne advokáta, jehož odměna bude úměrná a ne nedostupná, a přesto poskytne kvalitní právní službu.

A jestli je dnes advokacie zlatý důl? No, jistě to není profese, o kterou by nebyl zájem, to vidíme na přílivu koncipientů. Ale odměny jsou vykoupeny nutností neustálého vzdělávání, obrovskou odpovědností za kauzy klientů, stresem… Advokáti jsou podnikatelé. Musí si platit kanceláře, sekretářky, výpočetní techniku, odvádět státu daně. Našli bychom jiné profese, v nichž se ke zlatému dolu dopracujete rychleji.

Pro případ, kdy jsem vlastníkem menší firmy a potřebuji zajistit pravidelné právní služby, je lepší si domluvit paušální měsíční sazby nebo platit za úkony advokátní kanceláři? Považujete za vhodné navázat spolupráci pouze s jednou advokátní kanceláří?

Může Vám to vyhovovat tak i tak. To se jednoduše říci nedá. Obě Vámi uváděné varianty se zcela běžně v právní praxi vyskytují. Samozřejmě, dlouhodobá spolupráce s advokátem, který Vaši firmu léta dobře zná, může být pro obě strany více vyhovující i snazší. Vždycky nejde jen o peníze.

Existuje nějaká cesta pro sociálně slabé občany, jak požádat Českou advokátní komoru o bezplatné právní zastoupení? Pokud ano, jaké jsou podmínky pro jeho získání?

Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy a jinými orgány, a to od počátku řízení, jak stanoví Listina základních práv a svobod. Je tomu tak proto, že stát je pro své funkce vybaven jak odborným aparátem, tak technicky. Proti státu a jeho orgánům by jinak stál osamocený člověk zpravidla právně nevzdělaný.

K vyrovnání pozic stát umožňuje občanovi, aby si pro řízení před soudy a jinými orgány zvolil zástupce, právníka. Služby právníků však nejsou zdarma.

Pokud obviněný v trestním řízení nemá prostředky na obhájce, hradí náklady na jeho obhajobu (ex offo) ze zákona stát. V případě pravomocného odsouzení pak stát zpětně tyto náklady na odsouzeném vymáhá, ne vždy úspěšně. To je věc poměrně notoricky známá i v laické veřejnosti.

Jinak je tomu ale v tzv. civilním řízení před soudy a v řízeních před jinými orgány, zejména úřady. I v těchto případech si účastník takového řízení může zvolit zástupce, a to i advokáta, kterého si platí. Pokud však nemá dostatek prostředků, měl by náklady na zastoupení zaplatit stát, který právo na právní pomoc ústavně garantuje.

Na rozdíl od většiny zemí EU, které i v takových případech zajišťují občanům právní zastoupení na náklady státu, se u nás o takové možnosti již řadu let pouze jedná. Zatím stát na své náklady zajišťuje zástupce toliko v soudním řízení, a to pouze osobám, které nemají ani na zaplacení soudního poplatku.

Do doby, než se zastupování občanů v řízení na náklady státu vyřeší, zajišťují právní služby nemajetným především advokáti. Většina z nich tak činí zcela dobrovolně a poskytuje nemajetným občanům právní služby naprosto samozřejmě v rámci své praxe za odměnu sníženou nebo zcela bezplatně, lépe řečeno na své vlastní náklady.

Advokáti o těchto službách – označovaných PRO BONO (služby poskytnuté z dobré vůle pro veřejné blaho, pro potřebné…) obvykle však halasně nevykřikují do světa.

Co má tedy potřebný člověk udělat, jak postupovat, když peníze na advokáta skutečně nemá?

Pro ty opravdu chudé a nemajetné, je tu ještě jedna možnost, taková poslední záchrana…
Mohou se obrátit přímo na Českou advokátní komoru, jako samosprávnou profesní organizaci, která žadateli zástupce z řad advokátů takzvaně určí – pokud vyhoví stanoveným kritériím o nemajetnosti.

Co to určení znamená? V podstatě to, že komora případ advokátovi přidělí a on je povinen právní službu poskytnout. Komora zároveň stanoví, zda advokát poskytne právní službu za odměnu sníženou nebo zcela bezplatně (na své náklady).

Advokáti a jejich komora tedy letos již 22. rokem suplují roli státu. Pro celou Českou republiku tuto agendu zpracovává pobočka komory v Brně.

Existuje kromě přidělení advokáta bezplatně nebo za sníženou odměnu i jiná forma poradenství ze strany České advokátní komory?

Česká advokátní komora zajišťuje právní pomoc osobám, které se nemohou z různých příčin a důvodů domoci právní pomoci ještě další formou, a to v rámci výkonu veřejně prospěšné činnosti – organizováním bezplatných právních porad v jednotlivých regionech.

Jak bezplatné právní porady vypadají?

Organizují se v jednotlivých regionech různým způsobem, v zásadě tak, že je možné si přijít pro krátkou informativní právní poradu, nechat se zorientovat v právním problému, nasměrovat k dalším odborníkům, získat radu, jak dál postupovat. Většinou jde opravdu o krátké cca 15-20 minutové porady s advokáty či s advokátními koncipienty. Informace kde je toto poradenství poskytováno a jak, naleznete na webu České advokátní komory – www.cak.cz rubrika Bezplatné právní poradenství.


Děkuji za rozhovor,
Zbyněk Drobiš, Finance.cz

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU