Dědictví a věřitelé

13.12.2012 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Dluhová problematika se mnohokrát nedotýká života pouze daného dlužníka, ale zasahuje po jeho úmrtí i do života dědiců. V rámci dědického řízení se nabízí dědicům několik možností, jak zjistit zůstavitelovy dluhy a následně si poradit s předluženým dědictvím. Avšak vše vyžaduje nejvyšší obezřetnost v našem jednání.

Zadlužení rodiče, kteří přenechávají svým dětem dluhy, které získali během života. Tento problém není pouze otázkou dědického řízení a procesního práva, ale otázkou a problémem společenským. Dluhy zatěžují tisíce domácností a prohlubuje se tak majetková nerovnost ve společnosti mezi bohatými a chudými. Pro stabilní a spokojenou společnost je však nejdůležitější široká střední třída.

K tématu: Zdědit dluhy nebo odmítnout dědictví?

Svolání věřitelů

Neučinil-li dědic úkon odmítnutý dědictví v dané lhůtě stanovené soudem a nyní se nachází v probíhajícím dědickém řízení, kde si není jist výší dluhů, nemusí mít absolutní obavy, že vše je ztraceno. Zákon stanovuje, že na návrh dědiců bude soudem vydáno usnesení, v němž dojde k vyzvání věřitelů k oznámení svých pohledávek. Přičemž dochází k poučení věřitelů, že neoznámí-li své pohledávky ve stanovené lhůtě, dědici neodpovídají věřitelům za tyto pohledávky. Za podmínky, že uspokojením pohledávek řádně oznámených pohledávek ostatních věřitelů byla vyčerpána cena dědictví. Důležitá je ta skutečnost, že soud vydá dané usnesení pouze na návrh dědiců. Tímto získají dědici lepší přehled o dluzích zůstavitele a mohou se rozhodnout pro další postup.

Dohoda s věřiteli

Jednou z možností, jak se „zbavit“ předluženého dědictví je dohoda mezi dědici a věřiteli. Obsahem dohody bude přenechání dědictví věřitelům k úhradě dluhů. Dohoda podléhá schválení soudem, což zvyšuje autoritu a vážnost této dohody. Dohoda nesmí být v rozporu se zákonem nebo neodporovat dobrým mravům. Jak vyplývá z pojmu „dohoda“, na daném úkonu se v rámci dědického řízení musí dědici a věřitelé dohodnout. Právní mocí usnesení soudu o schválení dohody bude dědické řízení skončeno.

Likvidace dědictví

Nedojde-li k dohodě mezi dědici a věřiteli o přenechání předluženého dědictví k úhradě dluhů věřitelům, postupuje se dle ustanovení o likvidaci dědictví. Likvidace dědictví vyžaduje nejčastěji návrh k tomuto procesnímu kroku ze strany dědiců nebo věřitelů. Soud může nařídit likvidaci dědictví i bez návrhu.

Soud následně vydává usnesení o nařízení likvidace dědictví. Kdy dochází soudem k výzvě věřitelů k oznámení svých pohledávek ve stanovené lhůtě. Usnesení o nařízení likvidace dědictví se doručí do vlastních rukou dědicům a známým věřitelům, rovněž se vyvěsí na úřední desce soudu.

„Právo náleží bdělým“

Role dědice v předluženém dědictví není příjemná. Bude-li se dědic zajímat o veškeré své možnosti dle práva pro svou vlastní majetkovou ochranu, nemusí být vystrašen zprávami ze sdělovacích prostředků o dluzích a dědictví, kterým nelze uniknout.

Jak zákon káže…

Občanský soudní řád

§ 175n

Na návrh dědiců vydá soud usnesení, v němž vyzve věřitele, aby mu oznámili své pohledávky ve lhůtě, kterou v usnesení stanoví, a poučí je o tom, že dědici neodpovídají věřitelům, kteří své pohledávky včas neoznámili, pokud je uspokojením pohledávek ostatních věřitelů vyčerpána cena dědictví, kterého dědici nabyli. Usnesení se uveřejní vyvěšením na úřední desce soudu.

Občanský zákoník

§ 471

(1) Je-li dědictví předluženo, mohou se dědici s věřiteli dohodnout, že jim dědictví přenechají k úhradě dluhů. Soud tuto dohodu schválí, neodporuje-li zákonu nebo dobrým mravům.

(2) Nedojde-li k dohodě mezi dědici a věřiteli, řídí se povinnost dědiců plnit tyto dluhy ustanoveními občanského soudního řádu o likvidaci dědictví. Dědici přitom neodpovídají věřitelům, kteří své pohledávky neoznámili přesto, že je k tomu soud na návrh dědiců vyzvalo, pokud je uspokojením pohledávek ostatních věřitelů cena jimi nabytého dědictví vyčerpána.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY