Sirotčí důchod v roce 2013

11.02.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Při splnění zákonných podmínek mají nezaopatřené děti nárok na sirotčí důchod. Jak se počítá sirotčí důchod v roce 2013? Lze při pobírání sirotčího důchodu pracovat? Jak je to o prázdninách?

Přiznání sirotčího důchodu není automatické, je potřeba splnit zákonné podmínky, které jsou uvedeny v paragrafu 52 zákona o důchodovém pojištění. Od roku 2012 je legislativa příznivější, neboť stačí, aby zemřelý, který nepobíral ke dni úmrtí důchod, získal polovinu potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod.

Kdy má dítě nárok na sirotčí důchod?

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li:

  • rodič nebo osvojitel dítěte nebo
  • osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů.

Jestliže rodič, osvojitel nebo osoba uvedená v písmenu b) byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu.

Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se pro účely vzniku nároku na sirotčí důchod považuje za splněnou, byla-li získána aspoň polovina potřebné doby pojištění, což je příznivější změna oproti právní úpravě před rokem 2012.

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Nárok na sirotčí důchod nevzniká ani po pěstounovi nebo jeho manželovi.

Jak požádat o důchod?

O sirotčí důchod je potřeba si vždy písemně zažádat na místně příslušné OSSZ. Vyplatí se to i v případech, kdy není jisté, že dítě má na sirotčí důchod nárok. Jestliže nebudou podmínky splněny, tak bude žádost maximálně zamítnuta. Zletilé děti si podávají žádost o sirotčí důchody samy. Za nezletité děti podává žádost žijící rodič nebo opatrovník dítěte.

K žádosti o sirotčí důchod je zapatřebí s sebou donést tyto doklady: občanský průkaz žadatele o sirotčí důchod, rodný list žadatele o sirotčí důchod, potvrzení o studiu a úmrtní list rodiče. Jestliže zemřelý rodič ještě nepobíral důchod, tak bude vyřízení trvat dély, protože bude nutné donést všechny doklady, jako by zemřelý rodič žádal o důchod. V případě nejasností pomohou pracovníci OSSZ dle místa bydliště.

Nejdéle lze pobírat sirotčí důchod do 26 let

Sirotčí důchod mohou pobírat pouze nezaopatřené děti. Za nezaopatřené děti se považují děti do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku:

  • Jestliže se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje studium na středních a vysokých školách v České republice, případně v zahraničí (při splnění podmínek Ministerstva školství).
  • Když se dítě nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz. Například při ukončení studia ze zdravotních důvodů má dítě nadále nárok na sirotčí důchod.
  • Jestliže je dítě z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Jak je to o prázdninách?

Studenti středních a vysokých škol pobírájí sirotčí důchod i o práznidnách. Doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, když dítě pokračuje bez přerušení, se považuje za studium.

Dítě má nárok na sirotčí důchod i poslední prázniny po ukončení střední školy, jestliže po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost, ze které se odvádí sociální pojištění nebo nepobírá podporu v nezaměstnanosti.

Vysokoškolák je nezaopatřeným dítětem rovněž v kalendářním měsíci, v němž ukončí studium na vysoké škole a dále následující kalendářní měsíc, pokud po celý tento měsíc nevykonává výdělečnou činnost, ze které se odvádí sociální pojištění nebo nepobírá podporu v nezaměstnanosti.

Výše sirotčího důchodu v roce 2013

Sirotčí důchody přiznané v roce 2013 se skládají ze dvou částí:

  • Základní výměry ve výši 2 330 Kč
  • Procentní výměry, která činí 40 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu, na který by měla nárok zemřelá osoba v době úmrtí.

Praktický příklad

Studentovi střední školy Modrému (18 let) zemřel tatínek. Vypočtený důchod činil 12 330 Kč. Jak vysoký bude mít sirotčí důchod student Modrý?

  • Důchod zemřelého se skládá ze základní výměry 2 330 Kč a procentní části 10 000 Kč.
  • Procentní výměra sirotčího důchodu bude 4 000 Kč (40 % z 10 000 Kč), základní výměra sirotčího důchodu bude 2 330 Kč.
  • Student Modrý bude mít sirotčí důchod 6 330 Kč (2 330 Kč + 4 000 Kč).

 

Valorizace sirotčích důchodů

Každoročně se valorizují všechny důchody, tedy i sirotčí. Pro rok 2013 se základní výměra důchodu zvýšila z 2 270 Kč na 2 330 Kč. Procentní část důchodu se zvýšila o 0,9 %. O valorizaci důchodů není potřeba nikde žádat, proběhne automaticky. Stejně tak proběhne automaticky valorizace důchodů od lednové splátky důchodu v roce 2014.

Praktický příklad

Studentka VŠ paní Svobodobá pobírala v roce 2012 sirotčí důchod ve výši 7 270 Kč (základní výměra byla 2 270 Kč a procentní část 5 000 Kč). Od lednové splátky v roce 2013 činí sirotčí důchod 7 375 Kč (2 330 Kč + (5 000 Kč x 1,009)).

Výdělek během studia

Všichni studenti pobírající sirotčí důchod musí každoročně doručit na OSSZ potvrzení o studiu. Během studia na střední či vysoké škole lze mít příjem a nárok na sirotčí důchod nezaniká. Jiná situace je při přerušení studia. Když student přeruší studium a začne pracovat nebo podnikat, tak ztrácí nárok na sirotčí důchod.

Sirotčí důchod lze však obnovit, jestliže dítě mladší 26 let začně opět studovat. Když důchod zanikne, protože již dítě přestane být nezaopatřené (není studentem) a nárok na sirotčí důchod vznikne znovu (začne být opět studentem), tak nesmí být výše procentní výměry sirotčího důchodu nižší než procentní výměra sirotčího důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ