Kadlecová: Fond pojištění vkladů není schopen sanovat krach velké banky

08.03.2013 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Fond pojištění vkladů může přímo řešit problémy menších či středních bank. V případě krachu systémové banky, tedy jedné z těch velkých, přebírá iniciativu ČNB ve spolupráci s Ministerstvem financí, uvedla v interview pro Finance.cz výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová.

Jak se změnil Fond pojištění vkladů v průběhu let? Jakou roli hrála Evropská unie při vzniku fondu. Co když zkrachuje některá z velkých bank? Je důležité si uvědomit, že ve Fondu nejsou a nemohou být prostředky odpovídající sumě vkladů všech bank.

V případě vyplácení náhrad při krachu banky stačí, aby se klient po zahájení výplat dostavil na pobočku vyplácející banky s průkazem totožnosti, a náhrada mu bude okamžitě vyplacena hotově nebo převedena na jiný účet.
To a mnohé další se můžeme dočíst v dnešním rozhovoru o citlivém tématu ochrany našich financí uložených na účtech bank.

Vážená paní Kadlecová, jste ředitelkou Fondu pojištění vkladů (dále jen „FPV“). Mohla byste čtenářům fond ve stručnosti představit?

Zjednodušeně řečeno, hlavní rolí Fondu je zajistit, aby v případě krachu některé finanční instituce nezůstali její klienti bez finančních prostředků. Fond „jistí“ vklady klientů bank, stavebních spořitelen a od roku 2006 i družstevních záložen. Pokud se některá z finančních institucí dostane do platební neschopnosti, tedy není schopna dostát závazkům vůči svým klientům, pak Fond zajistí vyplacení náhrad za uložené vklady. Existence Fondu tak přispívá ke stabilizaci nejen bankovní scény, ale obecně také ke zvýšení důvěry vkladatelů v bankovní systém.

Je tedy pravdou, že FPV vzniknul dle transponování směrnic Evropské unie?

Fond vznikl již před naším vstupem do EU, a to v roce 1994. Začátkem devadesátých let došlo k několika krachům finančních institucí, které se dotkly velkého množství občanů. Bylo třeba jasněji vymezit povinnosti bank při správě klientských vkladů a zajistit ochranu vkladů zejména drobných vkladatelů. Základní principy fungování Fondu vycházely z direktivy EK o systémech pojištění vkladů přijaté také v roce 1994. Od té doby se pojištění vkladů několikrát změnilo ve prospěch klientů. Např. ještě v roce 2000 byl limit pro výplatu náhrad vkladů 400 000 Kč a klient nesl 10 % spoluúčast, nyní jsou vklady pojištěny do výše 100 % až do limitu 100 000 Euro (respektive ekvivalentu v Kč). Poslední úprava také vzešla skutečně z podnětu EU a vstoupila v platnost k 31. 12. 2010 a přinesla právě zvýšení limitu na 100 000 Euro, ale především zkrácení lhůty pro zahájení výplat na 20 pracovních dnů (dříve 3 měsíce). Tato pravidla nyní platí ve všech členských státech EU.

A zajišťovací fond družstevních záložen je nyní zakomponován ve struktuře FPV?

Fond pojištění vkladů od roku 2006 ručí i za vklady v družstevních záložnách. Pro doplnění pravidla pojištění jsou stejná jako u bank a stavebních spořitelen. Vypořádáním závazků a pohledávek bývalého Zajišťovacího fondu družstevních záložen se zabývá Ministerstvo financí.


Čtěte také

Korb: Pokud je nabídka nápadně výhodná, bývá extrémně riskantní
Záložna PDW je v platební neschopnosti, klienti dostanou náhrady
Odvody bank do Fondu pojištění vkladů loni stouply na 3,6 mld. Kč
Jak zhodnocovat peníze na spořicím účtu

V jaké výši se v současné době pohybuje maximální pojistné krytí vkladů klientů bank?

Limit náhrady je nyní ze zákona stanoveno ve výši 100 000 Eur na vklady jednoho klienta u jedné banky. Pro úplnost bych dodala, že pojištění se vztahuje na vklady jak fyzických tak i právnických osob. Příkladem pojištěného vkladu je běžný účet, spořicí účet, termínovaný účet, vkladový účet, vkladní knížka a nově také platební účet pro sKartu.

Tento limit byl v minulosti navýšen. Byla to reakce na ekonomickou situaci v Evropské unii? Zvažuje se i do budoucna navyšování hranice tohoto limitu?

Zvýšení limitu bylo skutečně do jisté míry reakcí na zhoršenou ekonomickou situaci v Evropě. Ruku v ruce s tím šlo navíc zkrácení lhůty pro zahájení výplat, jak jsem uvedla výše ze tří měsíců na 20 pracovních dní. Zároveň bylo cílem EU zavést jednotná pravidla v rámci všech členských zemí EU. U limitu náhrady vkladů nepředpokládáme další navýšení, co se však již delší dobu na půdě EU diskutuje, je další zkracování lhůty pro zahájení výplat na pouhých 5 pracovních dní.

Není daný limit pouze určitým uklidněním vkladatelů za situace, kdy FPV ručí za vklady v řádech biliónů, avšak reálně se na účtech FPV nacházejí miliardy?

Máte pravdu, že ve Fondu nejsou a nemohou být prostředky ve výši všech uložených vkladů všech bank. To by bylo zcela ekonomicky nereálné. Fond z nahromaděných prostředků může přímo řešit problémy menších či středních bank (můžeme například vyplatit naráz všechny záložny, nebo středně velkou banku). Je třeba říci, že garance vkladů není závislá jen na schopnosti Fondu vyplatit prostředky ze stávajících rezerv, Fond si například může vypůjčit prostředky na mezibankovním trhu nebo přímo od státu. Pokud by však došlo ke krachu systémové banky, tedy jedné z velkých, jde o problém zasahující i do systému ekonomiky a je nutné hledat strategická řešení. Řešení takového situace přebírá ČNB ve spolupráci s MF a řešením je například prodej banky nebo její části strategickému partnerovi. V takových případech pak vůbec k výplatě vkladů nedochází a Fond tedy není vlastně „angažován“. Takový případ známe například z minulosti, kdy byla aktiva IPB prodána ČSOB, která převzala závazky vůči klientům.

Existuje i okruh vkladů, na které se pojištění FPV nevztahuje?

Pojištění se nevztahuje na investiční produkty a cenné papíry, jako jsou akcie, podílové listy, dluhopisy, směnky, ale ani například životní pojištění či penzijní pojištění. Poslední dva jmenované produkty jsou častým obsahem otázek klientů – ačkoliv klient zdánlivě „spoří“ na tyto produkty pravidelnou částku a prostředky se mu zde kumulují, nejde o produkty, které spadají do okruhu pojištění. A pak samozřejmě existují výluky z pojištění týkající se právnických osob - nejsou pojištěny vklady finančních institucí (tedy samotných bank, investičních společností, pojišťoven, penzijních nebo podílových fondů), zdravotních pojišťoven a státních fondů.

Milníky v historii Fondu pojištění vkladů

  • duben 1995 zahájení činnosti kanceláře Fondu pojištění vkladů
  • 1995 krach první banky od počátku existence Fondu (Česká banka,a.s.)
  • 2002 rozšíření pojištění na vklady vedené v cizí měně a navýšení maximálního limitu ze 400 tis. Kč na 25 000 eur
  • 2003 ČNB označila Union banku za insolventní
  • 2003 poslední krach banky v historii České republiky (Plzeňská banka, a.s.)
  • 2006 zapojení družstevních záložen do systémů pojištění vkladů
  • 2008 ukončena výplata klientů zkrachovalé Plzeňské banky
  • 2008 zrušení 10% spoluúčasti klientů a navýšení maximálního limitu z 25 000 eur na 50 000 eur
  • 2009 zahájení příprav přechodu na nový, zrychlený systém výplaty náhrad vkladů z dílny Evropské komise
  • 2011 zvýšení limitu pojistného krytí na 100 000 €, zkrácení výplatní lhůty na 20 pracovních dní

Jsou zákonem stanoveny i lhůty pro plnění z FPV? Jsou podle Vás reálně uskutečnitelné nebo roli hrají i další faktory?

Současně platná lhůta pro zahájení vyplácení náhrad je 20 pracovních dní. Lhůta běží ode dne oznámení ČNB o neschopnosti dané instituce dostát svým závazkům. Tato lhůta je po implementaci nového informačního systému nyní reálná. Pravidelně testujeme všechny banky, zda jsou schopny s námi v potřebných termínech spolupracovat a poskytovat nám potřebná data. Poslední test proběhl na konci minulého roku a všechny banky prokázaly, že jsou schopny dodat požadovaná data včas a v potřebné struktuře a formátu. V případě potřeby by tedy byl Fond schopen zajistit zahájení výplat v zákonné lhůtě. Na dvou skutečných případech, a to Vojenské družstevní záložny a družstevní záložny Unibon, Fond realizaci výplaty náhrad vkladů v daných termínech uskutečnil.

Jakou vidíte budoucnost kompenzačních fondů v naší republice? Kde vidíte největší slabiny FPV a kde naopak „dobře odvedenou práci“?

Jsem přesvědčena o tom, že FPV plní svou stabilizační roli dobře a je nutným prvkem k udržení důvěryhodnosti v bankovní sektor. Je dobře, že jeho role je pevně vymezena a zakotvena v zákoně a klienti bank tak mají jistotu, že i v případě krizové situace se dostanou ke svým naspořeným prostředkům. V současné době probíhají na úrovni EU diskuse o budoucím uspořádání systému ochrany vkladů v rámci EU, ať už se jedná o nové organizační schéma, lhůty pro výplatu náhrady vkladů či způsob výběru příspěvků. Variant možného budoucího uspořádání je zatím ve hře několik. Co je však pro klienty zásadní, návrhy počítají s tím, že výše ochrany vkladů zůstane zachována ve stejném rozsahu jako dnes.

Pokud se podívám na výsledky, kterých Fond dosáhl tak dobře odvedenou práci vidím v provedených výplatách náhrad. Od roku 1994 Fond vyplatil náhrady v celkové výši 27 mld. Kč cca 320 tisícům klientů 12 bank a 2 družstevních záložen. Ve všech případech dodržel Fond zákonem stanovené lhůty a výplaty probíhaly s minimem reklamací. Fond jako jeden z prvních v EU zavedl testování předávání dat mezi bankami a Fondem tak, aby mohl vyplatit náhrady vkladů nejpozději v termínu 20 pracovních dní, jak stanoví Direktiva EK od 31. 12. 2010.

Na rozdíl od některých našich kolegů v Evropě či ve světě však postrádáme užší spolupráci s bankovním dohledem a ministerstvem financí, tak aby Fond byl schopen lépe predikovat rizika, kterým může v kratším či delším horizontu čelit a byl na ně kdykoli jak technicky tak i finančně předem připraven.

Vzpomínáte si na určitou kauzu, která byla pro FPV velmi obtížná?

S jistotou mohu říci, že to byla výplata náhrad vkladů klientům zkrachovalé Union banky v roce 2003. Jednalo se o vyplacení náhrad celkem 130 000 klientů v objemu 12,5 mld. Kč. V období 3 měsíců bylo nutné nejen zajistit seznam oprávněných vkladatelů, provést audit vypočtených nároků, vybrat agentskou banku ale také zajistit úvěrové financování, neboť finanční rezervy Fondu v té době nedostačovaly k pokrytí celé výplaty náhrad.

Požádal bych Vás závěrem o několik rad čtenářům pro případ, že dojde ke krachu jejich banky nebo záložny.

Otřepaným, ale skutečně užitečným heslem je, zachovat chladnou hlavu. Prvořadé je zjistit si základní informace o tom, kdy a kde budou vklady vypláceny. Tyto, ale i další užitečné informace se postižení klienty vždy dozví z našich internetových stránek www.fpv.cz, kde okamžitě po té, co nám ČNB oznámí, že některá banka není schopná dostát svým závazkům, spouštíme informační servis. Informace také získají klienti ze sdělovacích prostředků nebo na webu či pobočkách zkrachovalé banky. A důležité pro komfort klientů je, že pro výplatu svých nároků není potřeba vyplňovat žádné formuláře a podávat do Fondu žádosti o výplatu náhrady. Stačí, aby se klient po zahájení výplat dostavil na pobočku vyplácející banky s průkazem totožnosti, a náhrada mu bude okamžitě vyplacena hotově nebo převedena na jiný účet.


Děkuji za rozhovor,
Zbyněk Drobiš, Finance.cz

Autor článku

Zbyněk Drobiš


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ