Hradec: ČKP je garantem u škod způsobených nepojištěným vozidlem

26.04.2013 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Jezdíte bez povinného ručení? Nebo jste měli dopravní nehodu s řidičem, který nemá uzavřené povinné ručení? Obě situace znamenají problémy navíc k již tak nepříjemné situaci dopravní nehody. S Jakubem Hradcem, výkonným ředitelem České kanceláře pojistitelů si však ukážeme správnou cestu řešení pro ochranu našich práv a především financí.

Jak postupovat v případech snahy o uplatnění řádného odškodnění, když provozovatel vozidla nemá uzavřené povinné ručení? Jakou formou a co přesně musí být dodrženo, abychom nakonec nepřišli „na buben.“ Vše nutné a mnohé navíc se můžeme dočíst v následujícím rozhovoru.

Dobrý den, v dnešním rozhovoru se zaměříme na otázku absence povinného ručení a činnost České kanceláře pojistitelů v dané oblasti. Mohl byste vaši organizaci ve stručnosti čtenářům představit?
Česká kancelář pojistitelů (ČKP) je profesní organizací pojišťoven, které mají oprávnění poskytovat na území České republiky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení). Vznikla v roce 1999, kdy vešel v platnost zákon č. 168/1999 Sb. Česká kancelář pojistitelů spravuje garanční fond,  z něhož hradí zejména škody způsobené vozidly bez povinného ručení. ČKP následně takto vyplacené částky po majitelích a řidičích nepojištěných vozidel vymáhá. Rovněž uplatňuje příspěvky nepojištěných do garančního fondu proti všem, kteří provozují nepojištěné vozidlo. K jejím hlavním cílům tak patří především snižování počtu nepojištěných vozidel i nepojištěných škod a jejich celkový finanční objem v České republice, zvýšení finanční participace nepojištěných na financování garančního fondu ČKP a ochrana zodpovědných motoristů s platným povinným ručením před negativními dopady neplatičů povinného ručení.

Více v článku Hradec: ČKP je garantem u škod způsobených nepojištěným vozidlem na prodej.finance.cz.

Jakým způsobem se na Vás mohou poškození obracet?
Poškozený by měl co nejdříve ČKP doložit dokumentaci a informace o nehodě (Záznam o dopravní nehodě) podepsaný oběma účastníky nehody a vyplnit dokument Oznámení poškozeného (k dispozici ke stažení na webu www.ckp.cz), čímž nárokuje způsobené škody. Může tak učinit emailem, poštou, telefonicky, či využít online formuláře na stránkách www.ckp.cz. Dále je třeba předložit i podklady prokazující výši vzniklé škody.

Lze určit průměrnou dobu vyřízení škodné události a poskytnutí odškodnění při běžných dopravních nehodách?
Nároky za materiální škody jsou vyřešeny většinou velmi rychle, u škod na zdraví se naopak jedná o dlouhodobý proces, protože některé nároky jsou uplatnitelné až s odstupem času (např. ztížení společenského uplatnění zpravidla až po 1 roce od nehody, protože se musí vyčkat na stabilizaci zdravotního stavu). Podobně ušlý výdělek nebo náklady léčení se řeší postupně tak, jak tyto nároky postupně „nabíhají“.

Jak má postupovat řidič, který byl zraněn dopravní nehodou a utrpěl rovněž škodu na vozidle, přičemž viník nehody ujel? Může se domáhat odškodnění přes vaši organizaci?
Pokud viník nehody ujel, je zásadní podmínkou pro vznik práva poškozeného na plnění z našeho garančního fondu šetření dopravní nehody Policií ČR. Není-li zjištěno vozidlo ani osoba, která za škodu odpovídá, škodu na zdraví po jejím uplatnění a prokázání, že byla způsobena nezjištěným vozidlem, z garančního fondu proplatíme. Škodu na věci – např. na vozidle poškozeného – můžeme uhradit pouze tehdy, byla-li poškozenému společně se škodou na věci způsobena i závažná škoda na zdraví.


A případy, kdy dopravní nehodu způsobí cizinec s bydlištěm v zahraničí? Existuje efektivní postup k vymožení svých oprávněných nároků?
Postupuje se stejně jako v případě nehody s tuzemským motoristou, ale i zde jde o to, aby poškozený informoval ČKP a uplatnil své nároky. ČKP je členem Rady kanceláří, což je zastřešující organizace systému zelené karty, a zajistí vypořádání oprávněných a doložených nároků poškozeného v souladu s předpisy platnými v ČR, k tíži příslušné zahraniční pojišťovny nebo kanceláře jiného státu.

Sledujete stoupající trend množství řidičů, kteří jezdí bez povinného ručení?
Naopak, trend je jednoznačně klesající! Počet škod způsobených vozidly bez povinného ručení se za poslední čtyři roky snížil o více než 30 procent a počet nepojištěných vozidel o více než 25 procent. Do statistik se pozitivně promítlo nejen zpřísnění sankcí proti neplatičům povinného ručení, ale i každoroční edukativní kampaně, poradenství řidičům a obecná osvěta, kterým se ČKP intenzivně věnuje. Naším cílem je také chránit motoristy před rizikem, že s nepojištěným vozidlem způsobí škodu, kterou budou muset hradit ze svého. Proto se dlouhodobě snažíme vysvětlovat všechny dopady, která tato nezodpovědnost má nejen na samotné řidiče, ale mnohdy i na jejich rodiny. Nejdražší povinné ručení je totiž to, které nemáte!

Poskytujete taktéž poradenství pro poškozené dopravní nehodou?
ČKP obecné poradenství poškozeným dopravní nehodou neposkytuje. Jedná-li se však o dopravní nehodu způsobenou nepojištěným, nezjištěným, či zahraničním vozidlem, může se poškozený, který si není jistý, jak při uplatňování nároku postupovat, obrátit na ČKP formou dotazu na e-mailovou adresu claims@ckp.cz, nebo na telefonní číslo 221 413 111, kde mu zkušení kolegové poskytnou potřebné informace.

Může vaše organizace zároveň sankcionovat provozovatele vozidla bez povinného ručení? Jaká je výše pokut v dané oblasti?
Nepojištění mají zákonnou povinnost přispívat do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Příspěvek se hradí za každý den, kdy není vozidlo pojištěno. Tato povinnost se vztahuje na majitele a provozovatele nepojištěných motorových vozidel. Denní sazba u osobních vozidel činí 50-70 Kč, vyšší je u vozidel nákladních- až 300 Kč. ČKP proto tak, jak ji ukládá zákon, nepojištěným motoristům zasílá výzvy k zaplacení příspěvku do garančního fondu za nepojištěná období.

Na nepojištěné řidiče čekají i pokuty ze strany Policie ČR a dalších státních orgánů. Pokud při silniční kontrole řidič nepředloží platnou zelenou kartu, jde o přestupek, který příslušník Policie ČR může vyřešit na místě. V tomto případě lze uložit blokovou pokutu ve výši až 1 500 Kč. Následně oznamuje Policie ČR správnímu orgánu podezření ze spáchání přestupku provozování nepojištěného vozidla a správní orgán pak zahajuje příslušné šetření. Za přestupek provozování vozidla bez povinného ručení je ukládána pokuta od 5 000 do 40 000 Kč.

Z toho jednoznačně plyne, že jezdit bez povinného ručení se nevyplácí! Pokud ještě během absence povinného ručení nepojištěný motorista způsobí někomu škodu, musí ji pak celou zaplatit zpět do garančního fondu ČKP. Zde pak platí, že jezdit bez povinného ručení je obrovský hazard.

Česká kancelář pojistitelů provozuje webové stránky bezpojisteni.cz, mohl byste představit tento projekt?
Jedná se o jednu z částí našich edukativních a poradenských aktivit. Na stránkách www.bezpojisteni.cz mají všichni motoristé k dispozici informace týkající se nejen povinného ručení, ale i celé problematiky pojištění, registrace vozů, či správných postupů v situacích, do kterých se mohou v souvislosti s povinným ručením běžně dostat. V loňském roce jsme informace dále doplnili a například připravili materiál „Nejčastější chyby a omyly“, kterých se dle statistik motoristé v souvislosti s povinným ručením nejčastěji dopouštějí. Kromě popisu dané chyby vše doprovází i popis, jak v situacích jako je například prodej vozidla v autobazaru, likvidace vozidla, obdržení výzvy o příspěvku do garančního fondu, či konec platnosti pojištění správně postupovat. Nepozorností, či nevědomostí se totiž mohou motoristé dostat do zbytečných potíží. Materiál „Nejčastější chyby a omyly“ je přístupný na www.bezpojisteni.cz/chyby


Máte doporučení nebo radu pro naše čtenáře k tématice dnešního rozhovoru?
Existuje jedna zlatá rada. Mějte vozidlo vždy pojištěno a včas plaťte pojistné. Jezdit bez povinného ručení je hazard, který se nevyplatí!

Děkuji za rozhovor,
Zbyněk Drobiš, Finance.cz

-->


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ