Rozhodčí smlouva a spotřebitel

15.05.2013 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Od minulého roku je v účinnosti novela zákona o rozhodčím řízení, která zpřísnila podmínky pro využití rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách. V našem článku se zaměříme na tuto novou úpravu pro ochranu našich práv.

Otázka rozhodčího řízení především ve sporech vyplývající z úvěrových smluv patří ve sdělovacích prostředcích k emotivněji podávaným zprávám. Rozhodčí řízení reprezentuje ve svém účelu rychlejší projednání sporu mezi stranami, které si určily pro případ sporu pravomoc rozhodce namísto pravomoci soudu. Vlivem značného množství rozhodčích doložek, o kterých dlužníci neměli nejmenší tušení v rámci smluvních podmínek, přistoupil zákonodárce k dané novelizaci zákona o rozhodčím řízení a přísnějším podmínkám pro ustanovení pravomoce rozhodce v případě sporů ze spotřebitelských smluv.

Samostatná listina

Zákon o rozhodčím řízení stanovuje, že v případě spotřebitelských smluv a řešení sporů z nich vyplývajících, musí být rozhodčí smlouva stanovena samostatně. A nikoliv jako součást smluvních podmínek, kterými se řídí hlavní smlouva. Záměrem zákonodárce je umožnit spotřebiteli zvolit si dle své svobodné a vážné vůle, že případné spory ze spotřebitelské smlouvy se budou řešit v rámci pravomoce rozhodce nebo nepřijetím této rozhodčí smlouvy a dohodě na ponechání případného řešení sporu na soudu.

Vysvětlení důsledků

Podnikatel je povinen poskytnout spotřebiteli před uzavřením rozhodčí smlouvy náležité vysvětlení. To představuje upozornění na důsledky, které uzavřením rozhodčí smlouvy mohou nastat, tak aby tyto důsledky byl spotřebitel schopen posoudit. A to s dostatečným předstihem před uzavřením rozhodčí smlouvy.

Náležitosti rozhodčí smlouvy


Rozhodčí smlouva uzavřená v rámci řešení sporů ze spotřebitelských smluv musí obsahovat tyto informace o:


  • rozhodci nebo o tom, že rozhoduje stálý rozhodčí soud,
  • způsobu zahájení a formě vedení rozhodčího řízení,
  • odměně rozhodce a předpokládaných druzích nákladů, které mohou spotřebiteli v rozhodčím řízení vzniknout a o pravidlech pro jejich přiznání,
  • místu konání rozhodčího řízení,
  • způsobu doručení rozhodčího nálezu spotřebiteli a
  • informaci, že pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný.

Požadavek poskytnutí těchto informací u stálých rozhodčích soudů je splněn taktéž odkazem na statuty a řády stálých rozhodčích soudů. Stálými rozhodčími soudy v České republice jsou - Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha a Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno.

Seznam rozhodců

Rozhodci, kteří jsou oprávněni pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv, jsou vedeni v seznamech rozhodců vedených Ministerstvem spravedlnosti. Nově se u těchto rozhodců vyžaduje podmínka právnického vzdělání. I tyto skutečnosti můžeme vnímat jakožto snahu o zkvalitnění rozhodčího řízení v naší republice. Seznam rozhodců lze naleznout na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz. Snaha o ochranu spotřebitelské části veřejnosti v rámci stanovení pravomoci rozhodce i z kvalifikačních předpokladů je zde zřetelná.


Úplné znění zákona o rozhodčím řízení lze naleznout na portálu veřejné správy

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY