Společné jmění manželů a vypořádání

21.05.2013 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Při zániku manželství bude nutné vypořádat společné jmění manželů. V případech emotivnějších rozvodů se nebude jednat o lehkou záležitost. Láska se v konečném důsledku mění v boj o peníze, a proto se zaměříme na otázku podílů při vypořádání společného jmění manželů a způsoby vypořádání.

Stoupající rozvodovost v naší republice neznamená z hlediska soudních jednání pouze „divoké“ hádky, kdo zapříčinil rozvrat manželství, ale přináší následně i otázku z hlediska financí velmi důležitou. Vypořádání společného jmění manželů a snaha získat pro sebe tu největší část na úkor bývalého manžela bývá velice častá a přináší další neshody.

Přečtěte si k tématu: Společné jmění manželů a jeho úprava

Zánik společného jmění manželů

Zánik manželství představuje rovněž zánik společného jmění manželů. Manželství může zaniknout smrtí jednoho z manželů, prohlášením za mrtvého a nejčastější formou, tedy rozvodem manželství. Společné jmění manželů taktéž zaniká výrokem o propadnutí majetku při pravomocném trestním rozsudku a prohlášením konkurzu dle insolvenčního zákona. Zanikne-li společné jmění manželů, provede se vypořádání.

Provedení vypořádání

Vypořádání společného jmění manželů reprezentuje velmi spornou oblast práva mezi manžely, kdy opětovně poměrně často dochází k hádkám a soudním sporům. Vychází se z předpokladu, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné. Dle současné dluhové problematiky je vhodné poukázat na znění zákona, který stanovuje, že závazky obou manželů vzniklé za trvání manželství, jsou povinni manželé splnit rovným dílem.

Zákon vymezuje, že každý z manželů má oprávnění požadovat na úhradě, co ze svého vynaložil společný majetek. Zároveň jest stanovena povinnost náhrady, co ze společného majetku manželů bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Dokazování v případě sporu nebude snadné, bude nutné využít výpovědi, čestné prohlášení, výpisy z bankovních účtů apod. Dle výše uvedeného se jedná o vyvratitelné právní domněnky.

Rodina základ státu

K jakým skutečnostem se přihlíží při vypořádání společného jmění manželů? Dle smyslu a účelu manželství jsou na prvním místě z hlediska ochrany potřeby nezletilých dětí. Zkoumá se, jak se který z manželů staral o rodinu, obstarával společnou domácnost a zasloužil se o nabytí a udržení společného jmění. Bylo taktéž judikaturou stanoveno, že opak, tedy domácí násilí a nevhodné jednání vůči rodině má vliv na vypořádání společného jmění manželů (více se dočtete v článku Domácí násilí a společné jmění manželů).

Způsoby vypořádání

V rámci možností vypořádat společné jmění manželů se ideální variantou nabízí uzavření dohody. Dohoda o vypořádání společného jmění manželů musí být uzavřena v písemné formě. Pokud se dohody mezi manžely týkají nemovitostí, musí mít vždy písemnou formu a nabývají účinnosti vkladem do katastru nemovitostí. Avšak dohodou nesmí být dotčena práva věřitelů.

Nedojde-li k dohodě, na návrh některého z manželů provede vypořádání společného jmění manželů soud. Zaniklo společné jmění manželů a do tří let od této právní skutečnosti nedošlo k vypořádání dohodou nebo nebyl podán návrh na vypořádání soudem? Dle znění zákona platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné. Totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU