Tapšíková: Nemějte obavy z nebankovního financování

25.10.2013 | , Finance.cz
INTERVIEW


Leasing nebo hotovostní úvěr pro nákup automobilu? Na tuto a mnohé jiné otázky spojené s financováním nákupu vozidla pro spotřebitele nebo podnikatele pro náš server odpovídala Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace.

Může být nebankovní sektor při financování nákupu vozidel vázán nějakým etickým kodexem? Budete překvapeni skutečností, že tomu tak skutečně je a jeho porušení vede až k vyloučení z České leasingové a finanční asociace. Nejen o leasingu a hotovostních úvěrech je dnešní rozhovor.


Vážená paní Tapšíková, mohla byste čtenářům představit Českou leasingovou a finanční asociaci?

Česká leasingová a finanční asociace je oborovým sdružením finančních institucí, které poskytují finanční a operativní leasing, podnikatelské i spotřebitelské úvěry včetně splátkového prodeje a také factoring. Většinou jde o dceřiné společnosti velkých bank nebo silných nadnárodních výrobních koncernů. ČLFA byla založena v roce 1991. Prosazuje společné zájmy svých členů a zároveň je partnerem orgánů státu při řešení problémů souvisejících se sektorem finančního trhu a při podpoře financování podnikatelských investic i potřeb domácností. V současnosti má 49 členů.

Asociace tedy cílí zejména na problematiku nebankovního financování nákupu vozidel. Trh poskytovatelů nebankovního financování nemá nejlepší pověst, jakým způsobem vykonáváte dohled nad vašimi členy?

Silniční dopravní prostředky zaujímají podstatný, přibližně dvoutřetinový podíl v přehledu komodit financovaných členy ČLFA, přesto nelze obchodní aktivity členských společností asociace zúžit na automobily. Financování prostřednictvím produktů členů ČLFA hraje významnou roli například v podnikatelských investicích do strojů a zařízení, do IT nebo kancelářské techniky a podobně. Tolik pro upřesnění. Všichni členové asociace jsou vázáni jejím etickým kodexem i dalšími dokumenty, které přijala ve své kontinuální snaze o kultivaci trhu. Při porušení těchto pravidel hrozí členům až vyloučení z řad asociace, což už se v minulosti stalo. Zároveň dbáme na to, aby se k našim pravidlům přihlásili všichni noví žadatelé o členství v ČLFA. Pokud tak neučiní, asociace je do svých řad nepřijme.

Jaké zásady tedy ctíte při tvorbě pravidel pro Vaše členy při poskytování nebankovního financování vozidel?

Základním dokumentem pro tuto oblast je již zmiňovaný Kodex jednání členů České leasingové a finanční asociace, zkráceně etický kodex ČLFA, který velmi detailně definuje očekávané postupy členské společnosti ve vztahu ke svým zákazníkům, ostatním členům asociace i finančnímu trhu jako celku. Jde o kroky, které jdou nad rámec už tak přísných povinností, jež všem finančním subjektům obchodujícím na území České republiky předepisují platné právní předpisy. Otázky spojené s etikou trhu pak detailně rozpracováváme v dalších dokumentech, například v Memorandu ČLFA na ochranu spotřebitele při poskytování leasingových služeb, Memorandu ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů a podobně. Všechny tyto a další dokumenty jsou dostupné na našich webových stránkách (www.clfa.cz).

Jste schopni rovněž řešit podněty ke kontrole vašich členů od běžných spotřebitelů?

Pokud k nám takové podněty dorazí, samozřejmě se jimi zabýváme. Postupujeme přitom v souladu se zásadami projednávání prohřešků členských společností, které může vést – jak už jsem uvedla – až k vyloučení z asociace.

Zaměřme se nyní na financování vozidla pro běžného spotřebitele. Považujete za vhodnější variantu financování leasingem nebo hotovostním úvěrem?

To nelze jednoznačně říci. Takřka všechny leasingové společnosti dnes mají ve své nabídce jak leasing, tak účelový úvěr pro spotřebitele i podnikatele. Je na preferencích každého zákazníka, jaký produkt zvolí. Ve financování automobilů u nás v posledních letech převažují úvěrové produkty. V případě úvěru se totiž prakticky ihned stáváte majitelem financovaného vozu, což je pro většinu českých spotřebitelů důležité. U leasingu je tomu jinak – předmět financování je na vás převeden až po uhrazení všech závazků vůči leasingové společnosti. V praktické rovině však tento rozdíl nemá pro zákazníka žádný význam. Proto lze finanční leasing a úvěr považovat za dva naprosto rovnocenné produkty.

Kde tedy spatřujete největší pozitiva a naopak úskalí financování leasingem?

Hlavní výhoda leasingu spočívá v jeho komplexnosti. Zdaleka už nejde pouze o profinancování dané věci, ale také o soubor nejrůznějších doprovodných služeb, zjednodušujících její využití. Pro zákazníka je důležitý komfort a rychlost – leasingovou smlouvu obvykle uzavře přímo v místě prodeje, a to bez průtahů a nadbytečné administrativy. Nejvíce ho samozřejmě zajímá finanční stránka věci. I v tom je leasing atraktivní, protože díky spolupráci prodejce, leasingové společnosti a dalších zainteresovaných subjektů, především pojišťoven, dokáže vygenerovat takové podmínky, které jsou pro většinu lidí při koupi za hotové jen obtížně dosažitelné. Za negativum leasingu mohou považovat ti, pro které vnější financování není především prostředkem k využívání potřebné věci, přechod vlastnictví až na konci finančního leasingu anebo – v případě dohody – po ukončení operativního leasingu.

Jaký názor máte na velmi často připojené různé druhy pojištění k leasingovým smlouvám, které v konečném důsledku nemají pro spotřebitele přidanou hodnotu? Např. pojištění schopnosti splácet, které je zaměřeno jen na úzký okruh životních případů.

Obecně platí, jak už jsem uvedla, že ve spolupráci s pojišťovnami jsou leasingové společnosti schopny nabídnout takové podmínky pojištění, které by jinak byly pro zákazníky nedostupné. Typické je to právě pro oblast financování automobilů. Důležité ale je, aby zákazník dobře zvážil, k čemu se při podpisu smlouvy zavazuje. Konkrétní podoba smlouvy je pak výsledkem jednání obou stran. V současnosti panuje na finančním trhu velmi tvrdý konkurenční boj, a proto si málokterý poskytovatel dovolí zákazníkům předložit nabídku, která by ho v jeho obchodním úsilí handicapovala. Proto dobrá rad zní: nezdá-li se vám cokoli v předložené smlouvě, nechte si vypracovat alternativní nabídku od konkurence. Na druhou stranu je logické, že každá seriózní leasingová společnost musí dbát na eliminaci rizik, která jsou s jejími jednotlivými obchodními případy spojena. Nelze tedy vyloučit, že někdy je účelné (zdůrazňuji přitom, že ku prospěchu obou stran) přikročit k důkladnějšímu ošetření těchto rizik.

Jaké možnosti financování vozidla byste navrhla podnikatelské veřejnosti? Opět, kde můžeme vysledovat pozitiva a negativa jednotlivých forem financování?

Ve financování firemních automobilů převažují podnikatelské úvěry. Je to především tím, že finanční leasing je u nás legislativě znevýhodněn předepsanou minimální délkou trvání, která se odvozuje od doby odepisování dané komodity. V posledních letech ale pozorujeme sílící zájem podnikatelských subjektů o operativní leasing. Spočívá v tom, že klient si vůz pouze pronajme na předem sjednanou dobu, obvykle na tři nebo čtyři roky, na konci leasingu jej vrátí leasingové společnosti a zpravidla si pronajme nový. Podstatné přitom je, že v rámci kontraktu může využívat řadu služeb, které souvisejí s provozem automobilu, takže se nemusí zabývat sháněním dálničních známek, placením silniční daně, vyřizováním pojistek, výměnou a skladováním sezónních pneumatik, řešením pojistných událostí a podobně. V pravidelných měsíčních splátkách, které zahrnují i většinu zmiňovaných doprovodných služeb a také všechny povinné poplatky, uhradí pouze rozdíl mezi pořizovací cenou vozu a jeho prodejní cenou na konci leasingu. Díky tomu v automobilech neváže kapitál, který může využít na rozvoj svého podnikání.

Na vašich oficiálních stránkách navrhujete možnosti financování tzv. „factoringem“, co si pod tímto pojmem můžeme představit?

Factoring je vhodným zdrojem financování zvláště pro menší a střední firmy, jejichž odběratelé vyžadují delší dobu splatnosti faktur. Factoringová společnost od nich převezme pohledávky, které jim na základě sjednaných platebních podmínek vznikají. Bezodkladně po postoupení pohledávky factoringová společnost uvolní na účet klienta sumu, která představuje podstatnou část nominální hodnoty pohledávky. Potom, co odběratel uhradí fakturovanou částku na účet factoringové společnosti, je tato transakce zúčtována a klient má k dispozici doplatek. Factoringové služby jsou přitom poskytovány takřka výhradně na bázi dlouhodobé spolupráce mezi poskytovatelem a klientem, a nejsou tak primárně určeny k řešení jednorázových transakcí nebo problémových obchodních vztahů. Náklady na factoring se skládají ze dvou složek: z factoringového poplatku za administraci spojenou s postoupením i správou pohledávek a z úroku z čerpaných částek. Zatímco factoringový poplatek se stanovuje procentem z nominální hodnoty pohledávky a obvykle nepřekračuje 1,5 %, úroková sazba se pohybuje na úrovni běžných sazeb účtovaných bankami u kontokorentních úvěrů.

Přejete si čtenářům říci něco závěrem?

Snad aby neměli obavy z tzv. nebankovního financování. Je totiž pro ně v mnoha ohledech výhodnější i komfortnější než klasické bankovní produkty a hlavně – stejně bezpečné. Je třeba připomenout, že členové ČLFA jsou z velké části dceřinými společnostmi silných bankovních domů, a podléhají tak zcela stejným nárokům na etiku a zabezpečení rizik jako jejich mateřské firmy.Děkuji Vám za rozhovor,
Zbyněk Drobiš, Finance.cz

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INTERVIEW