Změna invalidity a důchod

19.12.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Občané, kteří pobírají invalidní důchod prvního, druhého nebo třetího stupně musí počítat s tím, že po pravidelné kontrolní prohlídce se může změnit stupeň invalidity a tím i výše invalidního důchodu. Jak se při změně invalidity invalidní důchod přepočítává?

V Česku existují tři druhy invalidních důchodů, přičemž pro přiznání některého z invalidních důchodů musí občan získat potřebnou dobu pojištění a současně mu musí být posudkovým lékařem OSSZ přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně.

U invalidity prvního stupně musí pracovní schopnost poklesnout nejméně o 35 % a nejvíce o 49 %, u invalidity druhého stupně musí pracovní schopnost poklesnout nejméně o 50 % a nejvíce o 69 %, u invalidity třetího stupně musí pracovní schopnost poklesnout nejméně o 70 %.

Ze zákona se poklesem pracovní schopnosti rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost z důvodu omezení tělesných, smyslových a duševních schopností z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Zdravotní stav posuzuje lékař OSSZ

O poklesu pracovní schopnosti rozhoduje posudkový lékař OSSZ, jednotlivé zdravotní problémy se posuzují dle "vyhlášky o posuzování invalidity". Posudkový lékař si vyžádá zdravotní dokumentaci, a to i při pravidelné kontrole. Stupeň invalidity není posudkovým lékařem určen na dobu neurčitou. Vždy po určité době je nutné se dostavit na kontrolní prohlídku, termín je individuální, záleží na konkrétním případu (může být po roce nebo třeba po třech letech). V případě, že se zdravotní stav zlepšil, tak může být přiznána invalidita nižšího stupně. Naopak, při zhoršení zdravotního stavu je možné, že se stupeň invalidity zvýší. Při zhoršení zdravotního stavu je možné samozřejmě inicializovat celé řízení za účelem zvýšení důchodu dříve na základě vlastní žádosti.

Změna stupně invalidity - změna výše důchodu

Každý invalidní důchod se skládá, stejně jako všechny ostatní důchody v Česku, ze dvou částí:

  • základní výměry důchodu, která je pro všechny důchody shodná (v roce 2013 činí 2 330 Kč a v roce 2014 bude činit 2 340 Kč),
  • procentní výměry důchodu, která zjednodušeně závisí na výdělcích a získané době pojištění .

Výpočet invalidního důchodu se však liší v závislosti na přiznaném stupni invalidity. Invalidní důchod prvního stupně je cca o 50 % nižší než invalidní důchod třetího stupně. U každého z invalidních důchodů se totiž jinak započítává procentní sazba za každý rok pojištění. U invalidního důchodu prvního stupně činí každý rok pojištění 0,5 %, u invalidního důchodu druhého stupně 0,75 % a u invalidního důchodu třetího stupně 1,5 %. V případě, že dojde ke změně stupně invalidity, tak se samozřejmě přepočítá i invalidní důchod. Při přepočtu invalidního důchodu se postupuje matematicky dle zápočtu doby pojištění. Např. při změně invalidity prvního stupně na invaliditu druhého stupně se procentní výměra důchodu zvýší 1,5krát (poměr mezi 0,75 a 0,5), při změně invalidity prvního stupně na invaliditu třetího stupně se procentní výměra důchodu zvýší 3krát (poměr mezi 1,5 a 0,5), při zvýšení invalidity druhého stupně na invaliditu třetího stupně se zvýší procentní výměra důchodu 2krát (poměr mezi 3 a 0,75). Při poklesu stupně invalidity se postupuje analogicky.

Praktický příklad – A

Pan Zelený pobírá invalidní důchod prvního stupně, ale jeho zdravotní stav se zhoršil a byla mu posudkovým lékařem přiznána invalidita třetího stupně. Kolik bude činit invalidní důchod třetího stupně pana Zeleného, jestliže jeho invalidní důchod prvního stupně v roce 2013 činí 5 330 Kč.

Měsíční invalidní důchod pana Zeleného se skládá se základní výměry 2 330 Kč a procentní výměry 3 000 Kč. Celkem tedy v roce 2013 pobírá pan Zelený invalidní důchod ve výši 5 330 Kč (2 330 Kč + 3 000 Kč).

Při změně invalidního důchodu prvního stupně na invalidní důchod třetího stupně se zvýší procentní výměra důchodu trojnásobně (zápočet za dobu pojištění je trojnásobně vysoký). Procentní část invalidního důchodu pana Zeleného bude 9 000 Kč (3 000 Kč x 3), základní výměra důchodu zůstane stejná. Po zvýšení stupně invalidity z prvního na třetí bude pobírat pan Zelený invalidní důchod třetího stupně ve výši 11 330 Kč (9 000 Kč + 2 330 Kč). Valorizují se i invalidní důchody, proto od začátku roku 2014 dojde v případě pana Zeleného ke zvýšení základní výměry důchodu o 10 Kč a procentní části důchodu o 0,4 %.

Praktický příklad – B

Pan Modrý pobírá invalidní důchod druhého stupně, jeho zdravotní stav se zlepší a tak je mu na základě kontrolní lékařské kontroly posudkovým lékařem OSSZ změněna invalidita z druhého stupně na první stupeň? Jak se změní výše invalidního důchodu, pokud měsíční invalidní důchod pana Modrého činí 7 330 Kč?

Měsíční invalidní důchod pana Modrého se skládá ze základní výměry důchodu 2 330 Kč a procentní výměry důchodu ve výši 5 000 Kč. Celkový měsíční důchod pana Modrého je tedy 7 330 Kč (2 330 Kč + 5 000 Kč).

Snížení stupně invalidity znamená i pro pana Modrého pokles invalidního důchodu. Procentní výměra důchodu poklesne o jednu třetinu. Procentní výměra důchodu bude tedy 3 334 Kč (5 000 Kč x (2/3)). Po poklesu stupně invalidity by pan Modrý pobíral invalidní důchod ve výši 5 664 Kč (2 330 Kč + 3 334 Kč).

Rovněž v případě pana Modrého dojde od lednové splátky důchodu k valorizaci jeho důchodu, základní výměra důchodu se zvýší o 10 Kč a procentní část důchodu o 0,4 %.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY