Firmy mohou žádat o prominutí penále na zdravotním pojištění

13.03.2014 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Zaměstnavatelé jsou odpovědni za správné vyčíslení a odvod zdravotního pojištění za své zaměstnance. Během roku mohou nastat situace, že zaměstnavatelé nemají prostředky, aby včas zaplatili zdravotní pojištění a vznikne penále. Jak si zažádat o prominutí penále?

Řízení cash-flow není snadné, přichází nenadále situace, ať už na výdajové stránce (různé škody) nebo příjmové stránce (spolehliví odběratelé přestali platit ve smluvených termínech). Přechodně i v úspěšných společnostech může dojít k situaci, že závazky jsou hrazeny až po splatnosti. I zdravotní pojištění. Opožděné placení zdravotního pojištění přitom znamená vznik penále.

U zdravotního pojištění činí sazba zdravotního pojištění 0,05 % denně z dlužného pojistného. Za celý rok tedy dosahuje sazba penále 18,25 % (0,05 % x 365 dní). Penále je poměrně vysoké a neplnění zákonných povinností se prodraží.

Počítat s tím, že při doplacení dlužného pojistného se penále automaticky "vynuluje", je chyba. Zdravotní pojišťovny si své závazky rok od roku lépe hlídají a vymáhání dlužných pohledávek je v současné době rychlejší a efektivnější než v minulosti.

TIP: Více se o problematice pojištění dočtete v sekci Sociální a zdravotní pojištění

Penále je možné snížit nebo prominout

Zaměstnavatelé, kteří se ocitnou ve finančních problémech, kteří se snaží danou situaci řešit a s pojišťovnou komunikují a vysvětlují příslušným pracovníkům své kroky mají naději, že jim dlužné penále bude sníženo nebo prominuto. Aktivní přístup je však nutností. Dlužné penále na veřejném zdravotním pojištění je možno snížit, dlužné pojistné nikdy. Vyčíslené dlužné pojistné na veřejném zdravotním pojištění musí být vždy uhrazeno v plné výši. Jaké jsou základní předpoklady, aby mohlo být předepsané penále sníženo nebo prominuto?

 

  • Plátce pojistného nesmí mít dluh na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Pojistné na zdravotním pojištění nemůže být nikdy prominuto ani sníženo.
  • V zákonné lhůtě musí být podána žádost o prominutí dlužného penále. V žádosti o prominutí je vhodné uvést objektivní příčiny, proč nemohlo být pojistné řádně uhrazeno, případně skutečnosti i doložit.
  • Nařízení Evropské unie upravuje, že subjekty mohou čerpat veřejnou podporu během tří let maximálně v rozsahu 200 000 eur. Prominutí penále na veřejném zdravotním pojištění patří mezi veřejné podpory. Proto musí plátci pojistného současně s žádostí o prominutí penále doručit i potvrzení, že nevyčerpali podporu de minimis.

Jaké jsou zákonné lhůty?

Nejdříve zdravotní pojišťovny zasílají zaměstnavatelům vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění za určité období, kde jsou názorně vidět v jednotlivých měsících předpisy pojistného a jednotlivé úhrady a následně výsledný nedoplatek k určitému datu na pojistném a penále. Uvedený tiskopis má informativní charakter a je vhodné včas učinit potřebné kroky a rozvrhnout či časově řešení problému nedoplatku na veřejném zdravotním pojištění. Žádost o prominutí penále se však ještě po obdržení vyúčtování nepíše, ta se píše v zákonné lhůtě až po obdržení exekučního titulu. Zákonné lhůty je potřeba dodržet, opožděné žádosti nemůže být vyhověno.

Při předepsání dlužného penále výkazem nedoplatků je nutné podat žádost o prominutí do 8 dní po jeho obdržení. Výkaz nedoplatků vystavují zdravotní pojišťovny v nesporných případech, kdy se neočekává, že může být vyměřený dluh zpochybňován co do důvodu a výše. Na výkaz nedoplatků se nevtahují obecné předpisy o správním řízení. Celá administrativa je v takovém případě jednodušší.

Když je dlužné penále na zdravotním pojištění předepsáno platebním výměrem, potom je nutné podat žádost o prominutí penále do 15 dní od obdržení platebního výměru.

Rozhoduje i výše penále

Na skutečnosti, jak je vysoké penále závisí, kdo se budou žádostí o prominutí penále zabývat. U penále do 20 tisíc Kč rozhodují jednotlivé zdravotní pojišťovny a u částek nad 20 tisíc Kč rozhodují Rozhodčí orgány jednotlivých zdravotních pojišťoven. Při podání žádosti o prominutí (snížení) penále plátce souhlasí s vyčísleným penálem, ale žádá o jeho snížení nebo prominutí. Jiná situace je v případě podání odvolání, kdy plátce nesouhlasí s postupem vyčíslení penále, např. se domnívá, že penále nemělo být za uvedené období vůbec stanoveno.

Jak postupovat při dlužném pojistném?

V praxi často dochází k situaci, že má plátce současně dluh na pojistném i na penále. Platebními výměry je tedy firmě (nebo OSVČ) doručen platební výměr na dlužné pojistní i platební výměr na dlužné penále. Ze zákona může být penále sníženo nebo prominutou pouze za předpokladu, že nemá plátce žádný dluh na pojistném. To však neznamená, že nejdříve bude zaměstnavatel nebo OSVČ postupně hradit dlužné pojistné a teprve až celou částku dlužného pojistného uhradí, tak se podá žádost o prominutí penále. V takovém případě by se jednalo o opožděnou žádost, které by nemohlo být vyhověno.

Při vystavení pojistného a penále platebními výměry je tedy vhodné se dostavit na nejbližší pobočku zdravotní pojišťovny, zde sepsat dohodu o splátkách na dlužné pojistné. Během splácení starého dluhu na pojistném bude samozřejmě nutné dále hradit běžné pojistné. Současně se však v zákonné lhůtě podá žádost o prominutí penále, aby byla podána v zákonné lhůtě. Uvedenou žádost bude mít zdravotní pojišťovna ve své evidenci a bude se jí zabývat až po uhrazení poslední splátky na dlužném pojistném.

Během splácení dlužného pojistného samozřejmě opět penále roste. Zpravidla bývá toto penále vyčísleno formou výkazu nedoplatků po uhrazení veškerého dlužného pojistného. I na penále vzniklé během splácení pojistného na dohodu o splátkách je následně možné si podat žádost o prominutí. Penále vzniklé během splácení pojistného ve splátkách zdravotní pojišťovnou zpravidla prominuto.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ