NOZ: Novinky v právní úpravě darování

16.05.2014 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Nový občanský zákoník (NOZ) upravuje poměrně rozsáhle problematiku darování, která byla ve starém občanském zákoníku vymezena pouze v několika ustanoveních. Může dárce darovat veškerý svůj majetek, a to včetně budoucího? Kdy je nutná písemná forma darování? Jak chápat plnění ze společenské úsluhy?

Mezilidské vztahy ve společnosti vždy vyžadovaly nutnost úpravy darování. Ať se již jedná o darování maličkosti či nemovitosti, řídí se darování novým občanským zákoníkem. V tomto článku si obecně vymezíme novou úpravu darování a v následujícím článku se zaměříme na emotivnější téma, a to možnost odvolání daru.

Darování a společenská úsluha

Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Smluvní strany jsou tedy dárce a obdarovaný, kdy se jedná o bezplatný převod vlastnictví se základní podmínkou, že obdarovaný příjme nabízený dar. Nový občanský zákoník stanovuje, že darováním není plnění z pouhé společenské úsluhy, je-li z chování stran zřejmé, že se nechtějí smluvně vázat, např. se může jednat o situaci, kdy dobrovolně bezplatně pomáháme na zahradě svým rodičům, kteří nás následně nemohou donutit v pomoci pokračovat, pokud si najdeme jinou zálibu.


Zásadní novinky v dědickém právu
Odškodnění ceny zvláštní obliby
Manželovým dluhům dává nový občanský zákoník zelenou
Škoda způsobená informací nebo radou dle nového občanského zákoníku
Předsmluvní odpovědnost v novém občanském zákoníku

Písemná forma?

Nový občanský zákoník stanovuje požadavek písemné formy darovací smlouvy v případě darování věci zapsaného do veřejného seznamu, což bude zahrnovat zejména případy darování nemovitostí, ochranných známek, obchodních podílů apod. Písemnou formu vyžaduje smlouva také tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar. Dárce je zavázán k odevzdání daru, není však povinen platit úrok z prodlení.

Darování veškerého majetku a podpory

Dárce může rovněž darovat veškerý svůj současný majetek. V případě budoucího majetku by mohl dárce darovat maximálně jeho polovinu. Rozhodne-li se dárce darovat věc, kterou prozatím nemá, pak je ke splnění platnosti smlouvy třeba zavázat se v ní, že dárce věc nabude. Nový občanský zákoník stanovuje i darování podpory, kdy se dárce zaváže  obdarovaného pravidelně podporovat, přičemž přechází právo na podporu i povinnost k podpoře na dědice dárce a obdarovaného, jen pokud to bylo výslovně ujednáno.

Darování osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osobě, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána, je neplatné, stalo-li se v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho služby, a to vzhledem k ochraně dárce před ovlivnitelností prostředím, kde se nachází. Dané ustanovení se nepoužije, je-li obdarovaný osobou dárci blízkou.

S ohledem na složitost problematiky, individualitu každé právní otázky a neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a legislativy, lze jedině doporučit v případě řešení darování pro osobní potřeby, obrátit se na odborníky ke konzultaci.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát