OSVČ mohou požádat o splátky pojistného

22.05.2014 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) nebo zaměstnavatelé se mohou dočasně dostat do finančních problémů, kdy po dobu několika měsíců neplatí ani povinné zdravotní pojištění. Jednorázová úhrada zdravotního pojištění je následně nad jejich finanční síly, řešením může být splácení povinného pojistné ve splátkách.

Placení zdravotního je povinné. Při neplacení zdravotního pojištění je následně předepsáno penále a dlužné částky jsou následně vymáhány exekučně. Zdravotní pojišťovny si své pohledávky rok od roku lépe hlídají. Nedoplatky na povinném pojistném se tak mohou značně finančně prodražit a pro OSVČ může být po exekuci problematické najít zpět finanční rovnováhu.

Za každý den prodlení činí penále 0,05 % z dlužného zdravotního pojištění. Řádné neplacení zdravotního pojištění se tedy prodraží.

Proč si zažádat o splácení povinného pojistné?

Z různých důvodů (špatné načasování cash-flow, platební problémy s odběrateli, manka a škody, nečekané životní události apod.) může dojít k situaci, že OSVČ nemá momentálně finanční prostředky na úhradu předepsaného zdravotního pojištění. Samozřejmě je vhodné danou situaci co nejdříve řešit a pokud možno co nejdříve uhradit dlužné povinné pojistné. V některých případech však není jednorázová úhrada dlužného pojistného možná. Jak tedy postupovat? Požádat si na zdravotní pojišťovně o sepsání dohody o splátkách a dlužné pojistné splácet. Při sepsání dohody o splátkách nejsou samozřejmě dlužné pohledávky vymáhány exekučně.

Na uzavření dohody o splátkách není právní nárok

Příslušná zdravotní pojišťovna nemusí samozřejmě plátci (OSVČ nebo zaměstnavateli) vyjít vstříc a na dlužné zdravotní pojištění nemusí být sepsána dohoda o splátkách. Jednotlivé zdravotní pojišťovny postupují v oblasti sjednávání dohod o splátkách individuálně a při rozhodnutí posuzují celou řadu kritérií. Například historii plátce, jestli si již někdy v minulosti o dohodu o splátkách žádal a zda ji dodržel, jak plátce komunikuje a plní si své oznamovací povinnosti, výši dluhu a další aspekty. Při rozvržení jednotlivých splátek v čase postupují zodpovědní pracovníci jednotlivých zdravotních pojišťoven individuálně, spolehlivým plátcům pojistného se snaží vyjít vstříc. Včasná komunikace a plnění dohod je základním předpokladem, aby se všechny záležitosti (žádosti o splátky, případné promíjení či snížení penále) vyřešily ku prospěchu plátce.

Během dohody se musí platit i běžné pojistné

Během splácení dlužného zdravotního pojištění musí být současně placeno nejenom dlužné pojistné (případně i penále nebo pokuty), ale současně musí být řádně hrazena aktuální měsíční pojistné. Na tuto skutečnost někteří živnostníci nebo zaměstnavatelé zapomínají a platí pouze starý dluh na základy dohody o splátkách. Tento postup je však špatný, v dohodě o splátkách, která má u jednotlivých zdravotních pojišťoven jinou formu, bývá výslovně uvedeno, že neplacení řádného aktuálního pojistného je důvodem, proč pozbývá dohoda platnosti a zdravotní pojišťovny mohou dlužné částky vymáhat soudně. V některých případech bývají plátci o této skutečnosti pracovníky zdravotních pojišťoven upozorněni a vyzváni k nápravě, na tento vstřícný postup se ale samozřejmě nelze spoléhat. Při splácení starého dluhu je tedy nutné platit i aktuální běžné pojistné.

S žádostí o prominutí penále nečekejte

OSVČ i zaměstnavatelé si mohou v zákonné lhůtě požádat o snížení nebo prominutí dlužného penále na zdravotní pojištění. Základním předpokladem je úhrada veškerého pojistného. Pro případné snížení nebo prominutí dlužného zdravotního pojištění je nutné, aby živnostník nebo zaměstnavatel neměl žádný dluh na zdravotním pojištění.

Žádost o prominutí penále však musí být vždy podána v zákonné lhůtě. Je-li dlužné penále předepsáno výkazem nedoplatků, tak do 8 dní po jeho doručení, když je dlužné penále předepsáno platebním výměrem, tak do 15 dní od jeho doručení. Opožděné žádosti o prominutí penále nemůže být vyhověno.

Praktický příklad

Panu Černému bylo 15. května 2014 platebními výměry jeho zdravotní pojišťovnou předepsáno dlužné pojistné na zdravotní pojištění ve výši 24 264 Kč a dlužné penále na veřejné zdravotní pojištění ve výši 9 167 Kč.

  • Pan Černý nemá na úhradu dlužného pojistného peníze, a proto si zažádá o dohodu o splátkách. Žádosti o splátky je panu Černému jeho zdravotní pojišťovnou vyhověno, dluh na pojistném bude splácet 18 měsíců. Měsíčně tedy platí pan Černý měsíční splátku dluhu ve výši 1 348 Kč a dále aktuální pojistné 1 998 Kč. Obě platby zasílá zvlášť pod jiným variabilním symbolem, aby se v systému zdravotní pojišťovny správně "napárovaly".
  • Pan Černý si chce požádat o prominutí dlužného penále. Žádost o prominutí penále ve výši 9 167 Kč však podá již 19. května 2014. Protože na dlužné pojistné si sjednal pan Černý splátkový kalendář, tak se bude zdravotní pojišťovna žádostí o prominutí penále zabývat až po uhrazení poslední splátky. Kdyby pan Černý čekal s žádostí o prominutí až do uhrazení dluhu na pojistném, tak by podal žádost o prominutí opožděno a jeho žádosti by nemohlo být vyhověno.
  • Během splácení dlužného pojistného ve výši 24 264 Kč nadále poběží panu Černému penále. Toto penále během splácení dluhu ve splátkách bývá zpravidla vyčísleno až po uhrazení poslední splátky. I na toto nové penále si bude moci pan Černý podat žádost o prominutí penále. Žádosti o prominuté penále vzniklého během splácení dluhu ve splátkách bývá v praxi zpravidla vyhověno.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ