Zdravotní pojištění při zahájení podnikání během roku 2014

04.09.2014 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Většina OSVČ nezahájí svoji výdělečnou činnosti přesně od 1. ledna, ale během roku. Jak je to v takovém případě s platbou zdravotního pojištění? Jak se liší podmínky při hlavní nebo vedlejší samostatné výdělečné činnosti? Podívejme se na praktické příklady.

Pro účely placení zdravotního pojištění se rozlišuje, zdali je samostatná výdělečná činnost hlavním nebo vedlejším zdrojem příjmů.

O vedlejší činnost se jedná, když má OSVČ současně vyřešen svůj pojistný vztah vůči své zdravotní pojišťovně. Nejčastějšími příklady v praxi je výkon samostatné výdělečné činnosti zaměstnanců, penzistů, studentů a žen na rodičovské dovolené.

TIP: Sjednejte si cestovní pojištění - online za pár minut v den odjezdu!

Při vedlejší výdělečné činnosti nemusí být při výpočtu zdravotního pojištění dodržen minimální vyměřovací základ jako u hlavní činnosti. Zdravotní pojištění se vypočítá dle skutečně dosaženého zisku.

Jak vysoké se platí v prvním roce zálohy na zdravotním pojištění?

Během roku platí OSVČ na zdravotním pojištění měsíční zálohy, jejichž výše závisí na dosaženém zisku v minulém roce. OSVČ musí měsíční zálohu zaplatit vždy do 8. dne následujícího měsíce. Jak vysokou měsíční zálohu ale platit v prvním roce výdělečné činnosti?

OSVČ na hlavní činnost musí platit měsíční zálohu alespoň v minimální výši. V roce 2014 dosahuje 1 752 Kč. Při zahájení samostatné výdělečné činnosti např. od 1. září 2014 musí být první měsíční záloha zaplacena do 8. října 2014.

OSVČ na vedlejší výdělečnou činnost v prvním roce zahájení samostatné výdělečné činnosti měsíční zálohy na zdravotní pojištění neplatí. Zdravotní pojištění doplatí jednorázově při odevzdání "Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014". V druhém roce již platí měsíční zálohy podnikající studenti, penzisté nebo ženy na rodičovské dovolené. Měsíční záloha odpovídá skutečnému zisku v minulém období. Zaměstnanci, kteří si samostatnou výdělečnou činností přivydělávají, neplatí měsíční zálohy ani v dalším roce.

Přehled musí odevzdat všechny OSVČ

Přehled o příjmech a výdajích je nejdůležitějším tiskopisem OSVČ, který odevzdávají své zdravotní pojišťovně. OSVČ na hlavní i na vedlejší činnost. Tento tiskopis musí být doručen příslušné zdravotní pojišťovně do jednoho měsíce po termínu pro podání daňového přiznání. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta o tři měsíce prodlužuje. O zpracování daňového přiznání daňovým poradcem musí být zdravotní pojišťovna včas informována. Neodevzdání tohoto důležitého tiskopisu je ze strany zdravotních pojišťoven sankciováno.

Praktický příklad 1)

Paní Zelená zahájí samostatnou výdělečnou činnost po prázdninách, tedy od 1. září 2014. Pro paní Zelenou bude samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů. Paní Zelená bude v prvním roce platit své zdravotní pojišťovně zálohy v minimální měsíční výši. Za rok 2014 dosáhne paní Zelená příjmu ve výši 412 365 Kč, výdaje bude paní Zelená mít ve výši 265 412 Kč. Jak je vysoké zdravotní pojištění za rok 2014? Jak vysoká bude nová měsíční záloha?

Zdravotní pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Když je skutečný vyměřovací základu OSVČ na hlavní činnost nižší než minimální vyměřovací základ, tak se zdravotní pojištění počítá z minimálního vyměřovacího základu stanoveného legislativou. Paní Zelená má skutečný vyměřovací základ vyšší než minimální vyměřovací základ, tak se zdravotní pojištění za rok paní Zelené bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu.

 

Výpočet zdravotního pojištění za rok 2014 u paní Zelené (Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014)

Text

Částka

Příjmy za rok 2014

412 365 Kč

Výdaje za rok 2014

265 412 Kč

Počet měsíců výkonu samostatné činnosti

4 (září až prosinec)

Počet měsíců na hlavní činnost

4 (září až prosinec)

Minimální vyměřovací základ

51 884 Kč

12 971 Kč x 4 měsíce

Skutečný vyměřovací základ

73 476,50 Kč

(412 365 - 265 412) x 50 %)

Zdravotní pojištění se bude počítat

ze skutečného vyměřovacího základu

Zdravotní pojištění za rok 2014

(zaokrouhleno na celá Kč nahoru)

9 920 Kč

(73 476,50 Kč x 13,5 %)

Na zálohách během roku zaplaceno

7 008 Kč

(1 752 Kč x 4 měsíce)

Nedoplatek zdravotního pojištění

2 912 Kč

Nová měsíční záloha

2 480 Kč

 

vlastní výpočet autora

Paní Zelená doplatí jednorázově na zdravotním pojištění při odevzdání "Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014" částku 2 912 Kč. Nová měsíční záloha bude činit 2 480 Kč. Paní Zelená odevzdá "Přehled" v březnu 2015. Nová záloha bude muset být poprvé zaplacená za březen 2015, tedy do 8. dubna 2015.

Praktický příklad 2)

Penzista pan Černý odešel do starobního důchodu v únoru 2014. Pan Černý však dlouho bez výdělečné činnosti nevydržel a od 1. srpna 2014 začal vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. V případě pana Černého se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Během roku 2014 nemusel pan Černý platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Příjmy za rok 2014 měl pan Černý 99 734 Kč a výdaje 61 564 Kč. Kolik doplatí pan Černý jednorázově na zdravotním pojištění a jaká bude měsíční záloha v příštím období?

Výpočet zdravotního pojištění za rok 2014 u pana Černého (Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014)

Text

Částka

Příjmy za rok 2014

99 734 Kč

Výdaje za rok 2014

61 564 Kč

Počet měsíců výkonu samostatné činnosti

5 (srpen až prosinec)

Počet měsíců na vedlejší činnost

5 (srpen až prosinec)

Skutečný vyměřovací základ

19 085 Kč

(99 734 - 61 564) x 50 %)

Zdravotní pojištění se bude počítat

ze skutečného vyměřovacího základu

Zdravotní pojištění za rok 2014

(zaokrouhleno na celá Kč nahoru)

2 577 Kč

(19 085 Kč x 13,5 %)

Na zálohách během roku zaplaceno

0 Kč

Nedoplatek zdravotního pojištění

2 577 Kč

Nová měsíční záloha

516 Kč

 

vlastní výpočet autora

Pan Černý doplatí na zdravotním pojištění jednorázově u své zdravotní pojišťovny při odevzdání "Přehledu o příjmech a výdajích" 2 577 Kč. Tiskopis odevzdá pan Černý v březnu, proto zaplatí již za březen 2015, tedy do 8. dubna 2015 měsíční zálohu 516 Kč. Protože je pro pana Černého samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmu, tak nemusí pan Černý dodržet minimální zálohu. Měsíční záloha se vypočítává dle skutečného zisku.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ