Jak vysoké je pravděpodobné pojistné v roce 2015?

23.12.2014 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Někteří živnostníci a zaměstnavatelé neplní svoji zákonnou povinnost a neodevzdávají zdravotní pojišťovně "Přehled". Zdravotní pojišťovny v takových případech předepisují zdravotní pojištění v pravděpodobné výši, což je nevýhodné. Jak vysoké je pravděpodobné pojistné v roce 2015?

"Přehled" je pro jednotlivé zdravotní pojišťovny nejdůležitějším tiskopisem. Na základě uvedených údajů se vypočítává výše zdravotního pojištění. Když však zdravotní pojišťovna nemá potřebné údaje, tak to rozhodně neznamená, že se nebude zdravotní pojištění platit. V takových případech je ze zákona předepsáno zdravotní pojištění v pravděpodobné výši. A z pravděpodobného pojistného je následně vyčísleno i penále. Pravděpodobné pojistné i penále je přitom vymáháno exekučně. Neplnění zákonných povinností se prodraží. Současně předepsání pravděpodobného pojistného neznamená, že není potřeba doručit "Přehled". Při neodevzdání "Přehledu" je navíc nutné počítat s vysokými pokutami. Postup při udělování pokut ze strany zdravotní pojišťovny je individuální, přihlíží se k řadě aspektům (např. zda-li se jedná o první provinění nebo opakované). Za neodevzdání "Přehledu" je možné udělit až 50 000 Kč pokutu. I udělené pokuty vymáhají zdravotní pojišťovny exekučně.

Vymáhací proces se v jednotlivých zdravotních pojišťovnách v posledních letech zrychlil. Spoléhat na promlčení nelze. Zdravotní pojišťovny si své pohledávky velmi pečlivě hlídají.

OSVČ odevzdávají "Přehled" jednou za rok, zaměstnavatelé měsíčně

Všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí své zdravotní pojišťovně vždy za každý rok doručit "Přehled". Vždy do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání. Zaměstnavatelé odevzdávají "Přehled" každý měsíc. A to všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni její zaměstnanci.

Co je to pravděpodobné pojistné?

Jestliže nemá zdravotní pojišťovna podklady pro vyčíslení zdravotního pojištění, které získává především právě z "Přehledu", tak se předepisuje zdravotní pojištění v pravděpodobné výši. Pravděpodobná výše pojistného je stanovena v § 25a zákona č. 592/1992 Sb. K předepsání zdravotního pojištění přistupují zdravotní pojišťovny, když živnostník nebo zaměstnavatel nepředloží "Přehled" ani na základě písemné výzvy. I když je zdravotní pojištění stanoveno v pravděpodobné výši, tak je následně nutné doručit "Přehled". Jakmile se "Přehled" doručí, tak je rozhodnutí o pravděpodobném pojistném zrušeno.

Pravděpodobné pojistné je vysoké

Zdravotní pojištění v pravděpodobné výši je vyměřeno ve výši 1,5násobku všeobecného vyměřovacího základu za rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém příslušná zdravotní pojišťovna stanoví pravděpodobnou výši pojistného. U OSVČ se za měsíční příjem považuje pravděpodobné pojistné, přičemž tato částka je již ponížena o výdaje vynaložené na dosažení příjmu. Pravděpodobné pojistné je vyšší než odpovídá skutečnosti pro většinu plátců zdravotního pojištění.

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2013 činí 25 903 Kč (vyhláška MPSV z 25. 9. 2014). Pravděpodobné pojistné pro rok 2015 se tedy počítá z částky 38 854,50 Kč (25 903 Kč x 1,5).

Pro OSVČ je pravděpodobné pojistné 2 623 Kč

Měsíční pravděpodobné pojistné pro osoby samostatně výdělečně činné v roce 2015 činí měsíčně 2 623 Kč. OSVČ platí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Při určení pravděpodobného pojistného je vstupní částkou 38 854,50 Kč. Vyměřovací základ je tedy 19 427 Kč (38 854,50 Kč x 50 %). Měsíční zdravotní pojištění v pravděpodobné výši je následně 2 623 Kč (19 427 Kč x 13,5 %, zaokrouhleno na Kč nahoru).

Pro zaměstnavatelé je pravděpodobné pojistné 5 246 Kč

Za každého zaměstnance činí pravděpodobné zdravotní pojištění v roce 2015 dokonce 5 246 Kč měsíčně. Tato částka odpovídá souhrnné sazbě na zdravotním pojištění 13,5 % vynásobenou rozhodnou částkou pro výpočet pravděpodobného pojistného. Měsíční pravděpodobné pojistné 5 246 Kč (13,5 % z 38 854,50 Kč, zaokrouhleno na Kč nahoru) je přitom často mnohem vyšší než odpovídá skutečné mzdě zaměstnance. Souhrnné zdravotní pojištění za zaměstnance s hrubou mzdou 20 000 Kč činí 2 700 Kč.

Platí se vždy vyšší penále

Ze zákona běží penále v informačním systému zdravotní pojišťovny až do odevzdání "Přehledu". I vyčíslené penále z pravděpodobného pojistného je přitom vymáháno exekučně. Když se následně opožděně doručí "Přehled", tak se zruší rozhodnutí o pravděpodobném pojistném. OSVČ nebo zaměstnavatelé následně mají povinnost platit pojistné odpovídající skutečnému hospodářskému výsledku. Penále se však vždy platí vyšší. Jestliže je pojistné dle dosaženého hospodářského výsledku vyšší než pravděpodobné pojistné, což je v praxi výjimečně, tak musí OSVČ nebo zaměstnavatel následně doplatit rozdíl na penále. Když je však vyčíslené pojistné nižší, což je obvyklá varianta, tak musí OSVČ a zaměstnavatelé uhradit penále z pravděpodobného pojistného, které je vyšší. Opožděné podání "Přehledu" je tedy finančně nevýhodné. Proto je vhodné si vždy pohlídat zákonné plnění povinností.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ