Nedodržení pravidel při sportovním zápase může přijít draho

05.03.2015 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Bojové sporty vždy představovaly riziko úrazu. Jak může soud rozhodnout v případě, kdy během sportovního souboje nejsou dodrženy pravidla? Může poškozený požadovat odškodnění újmy na zdraví na odpovědném zápasníkovi? Jakou má šanci na úspěch?

Na tyto otázky přineslo odpověď rozhodnutí Nejvyššího soudu, které vám dnes představíme pro znalost vašich práv a povinností. Nejvyšší soud se zabýval případem zápasu ve sportovním karate, kdy v průběhu sportovního boje byla jedním ze zápasníků použita nedovolená technika, která způsobila poškozenému velmi vážnou újmu na zdraví spojenou se ztrátou vědomí, potřeby resuscitace a následným edémem mozku, pohmožděním břicha a krvácením ve třetí a čtvrté komoře mozkové. Tato újma na zdraví si rovněž vyžádala pracovní neschopnost poškozeného po dobu dvou měsíců.

Požadavek odškodnění újmy na zdraví

Poškozený se následně domáhal na odpovědném zápasníkovi odškodnění újmy na zdraví ve výši 231 tisíc korun s příslušenstvím s odůvodněním, že při zápase první České ligy karate utrpěl úraz s trvalými následky, který mu způsobil odpovědný zápasník porušením pravidel karate.

Poškozený požadoval konkrétně odškodnění bolestného ve výši 21 tisíc korun a ztížení společenského uplatnění ve výši 210 tisíc korun. Odpovědný zápasník odmítal poskytnout poškozenému odškodnění újmy na zdraví, a proto poškozený podal občanskoprávní žalobu.

Soudní spor o odškodnění

Než-li případ projednával Nejvyšší soud, byl soudní spor veden u soudů nižších instancí. Soud prvního stupně rozhodnul, že odpovědný zápasník je povinen uhradit poškozenému celkové odškodnění újmy na zdraví ve výši 205 tisíc korun s ohledem na závěry znaleckého posudku, které stanovily, že současný zdravotní stav poškozeného je v příčinné souvislosti s poraněním způsobeným mu odpovědným zápasníkem.

Soud prvního stupně v rámci právní kvalifikace případu dospěl k závěru, že odpovědný zápasník nedodržením pravidel soutěžního karate porušil obecnou prevenční povinnost, čímž se dopustil protiprávního jednání. Odpovědný zápasník nesouhlasil s tímto pojetím případu a podal odvolání. Odvolací soud potvrdil právní kvalifikaci případu z hlediska porušení obecné prevenční povinnosti nedodržením pravidel soutěžního karate, avšak částečně ponížil přiznané odškodnění újmy na zdraví.

Odpovědný zápasník se tedy rozhodnul podat dovolání k Nejvyššímu soudu, jelikož nesouhlasil se závěry odvolacího soudu, že je dána jeho odpovědnost za způsobenou újmu na zdraví poškozenému, když porušil pravidla soutěžního karate. Odpovědný zápasník v podaném dovolání k Nejvyššímu soudu mimo jiné poukazoval, že karate je kontaktním sportem, při kterém běžně dochází k zraněním.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí odmítnul argumentaci odpovědného zápasníka a stanovil, že v případě, kdy byl poškozený udeřen v rozporu s pravidly karate s následkem újmy na zdraví, bude jednání odpovědného zápasníka postižitelné nejenom v rámci pravidel zápasu karate, avšak představuje taktéž porušení obecné prevenční povinnosti. Porušením obecné prevenční povinnosti je splněn základní předpoklad odpovědnosti za způsobenou újmu na zdraví.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly splněny i zbývající předpoklady obecné odpovědnosti za škodu na principu presumovaného zavinění, tj. nastala újma na zdraví a je prokázána příčinná souvislost mezi porušením právní povinností a újmou na zdraví, je odpovědný zápasník povinen uhradit poškozenému způsobenou újmu na zdraví.

Uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu poukazuje na značná rizika bojových sportů v případě nedodržení jejich pravidel. Vzhledem k neustálému vývoji rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy se sice můžeme v budoucnu dočkat změny v přístupu posuzování těchto sportovních úrazů, avšak dle současného právního stavu doporučujeme být maximálně obezřetní a dodržovat pravidla během sportovního utkání.

Kompletní znění citovaného rozsudku Nejvyššího soudu, sp.zn.: 25 Cdo 1960/2002 ze dne 17. 12. 2003, naleznete na jeho webových stránkách www.nsoud.cz.

Jaké nároky může poškozený uplatňovat?

Dle nového občanského zákoníku lze požadovat odškodnění majetkové a nemajetkové újmy.

Nemajetková újma:

  • vytrpěná bolest;
  • ztížení společenského uplatnění, vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozenému;
  • další nemajetková újma.

Majetková újma:

  • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti;
  • náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti;
  • náhrada za ztrátu na důchodu;
  • náklady spojené s péčí o zdraví;
  • náhrada za konání bezplatné práce pro další osobu;
  • věcná škoda.

Ke komplexnímu zhodnocení nároků na odškodnění újmy na zdraví a nutnosti posuzovat každý úraz při sportovním souboji individuálně, doporučujeme Váš případ konzultovat s právníkem se zaměřením na odškodnění újmy na zdraví.

Co je obecná prevenční povinnost?

Nový občanský zákoník z hlediska obecné prevenční povinnosti stanovuje, že vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

Autor článku

Zbyněk Drobiš


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU