Peněžitá pomoc obětem trestných činů

30.10.2015 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Zákon o obětech trestných činů umožňuje obětem trestných činů v některých případech žádat peněžitou pomoc od státu, a to i v případě pozůstalých po oběti trestného činu. Mnozí poškození si nejsou vědomi tohoto svého práva.

Peněžitou pomoc poskytuje stát obětem trestných činů zejména za situace, jestliže pachatel trestného činu, kterým byla způsobena škoda na zdraví nebo nemajetková újma, byl uznán vinným nebo zproštěn obžaloby pro nepříčetnost. Existují však i zákonné výjimky, např. nejsou-li na základě výsledku šetření orgánů činných v trestním řízení důvodné pochybnosti o tom, že se stal trestný čin, v důsledku kterého byla oběti způsobena smrt, škoda na zdraví nebo nemajetková újma, peněžitá pomoc se poskytne také, jestliže byla věc odložena z důvodu, že se pachatele nepodařilo zjistit nebo je trestně neodpovědný pro nepříčetnost.

Komu se poskytuje peněžitá pomoc?

Právo na peněžitou pomoc má oběť, které bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví, oběť, které byla v důsledku trestného činu způsobena těžká újma na zdraví, osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem, registrovaným partnerem, dítětem nebo sourozencem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu a oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítě, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby, kterým vznikla nemajetková újma. Peněžitá pomoc se poskytne, pokud nemajetková újma, škoda na zdraví nebo škoda vzniklá v důsledku smrti způsobené trestným činem nebyla plně nahrazena.

Výše peněžité pomoci

Výše peněžité pomoci obětem trestných činů je stanovena pro případy:

  • ublížení na zdraví v paušální částce 10 000 Kč nebo ve výši, která představuje obětí prokázanou ztrátu na výdělku a prokázané náklady spojené s léčením, snížené o součet všech částek, které oběť z titulu náhrady škody již obdržela; peněžitá pomoc nesmí přesáhnout ve svém součtu částku 200 000 Kč;
  • těžké újmy na zdraví v paušální částce 50 000 Kč nebo ve výši, která představuje obětí prokázanou ztrátu na výdělku a prokázané náklady spojené s léčením, snížené o součet všech částek, které oběť z titulu náhrady škody již obdržela; peněžitá pomoc nesmí přesáhnout ve svém součtu částku 200 000 Kč;
  • pozůstalých po oběti v paušální částce 200 000 Kč nebo jde-li o sourozence zemřelého v paušální částce 175 000 Kč; peněžitá pomoc poskytovaná více obětem nesmí ve svém součtu přesáhnout částku 600 000 Kč; pokud by peněžitá pomoc ve svém součtu přesáhla tuto částku, částka poskytovaná každé oběti se přiměřeně zkrátí;
  • oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítě, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby se poskytuje peněžitá pomoc na úhradu nákladů spojených s poskytnutím odborné psychoterapie a fyzioterapie či jiné odborné služby zaměřené na nápravu vzniklé nemajetkové újmy, a to až do celkové výše 50 000 Kč, pokud jí nebyla peněžitá pomoc poskytnuta již podle nároku za ublížení na zdraví.

Podání žádosti na Ministerstvo spravedlnosti

Pokud si přeje oběť trestného činu získat peněžitou pomoc od státu, musí být aktivní a podat příslušnou žádost na Ministerstvo spravedlnosti. Žádost o poskytnutí peněžité pomoci lze podat u Ministerstva spravedlnosti nejpozději do 2 let ode dne, kdy se oběť dozvěděla o újmě způsobené trestným činem, nejpozději však do 5 let od spáchání trestného činu, jinak právo na peněžitou pomoc zaniká. Doporučujeme ihned po utrpění trestného činu komunikovat s Ministerstvem spravedlnosti k získání tohoto odškodnění.

V případě jakýkoliv nejasností v této problematice doporučujeme obrátit se na uvedené Ministerstvo spravedlnosti a v případě pochybností o jeho postupu konzultovat s právníkem k posouzení vašeho případu.


Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU