Kdy je spolupráce výhodná?

09.12.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Živnostník nemůže zaměstnat svoji manželku, přesto však mu může manželka ve výkonu samostatné výdělečné činnosti pomáhat využitím institutu spolupráce. Proč je spolupráce výhodná a kdy přináší daňovou úsporu?

Základní pracovněprávní vztah nemůže být dle zákoníku práce mezi manžely nebo partnery, to však neznamená, že nemůže manželka pomáhat manželovi (nebo manžel manželce) s výkonem samostatné výdělečné činnosti. Pro drobné živnostníky je nejenom z finančních důvodů výhodnější, když mu může s živnostní pomáhat manželka než platit za tuto práci někomu jinému. Peníze a důležité informace o výkonu samostatné výdělečné činnosti zůstávají v rodině. Spolupracující osobou nemusí být pouze manželka (manžel), ale např. i děti.

S čím počítat při spolupráci?

Manželka (manžel) jako spolupracující osoba má stejné povinnosti jako ostatní OSVČ, přestože nepotřebuje živnostenské oprávnění (případně potřebné živnostenské oprávnění musí mít manžel). Spolupracující osoba se musí registrovat na finančním úřadu, místně příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovně jako OSVČ. Pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění je výkon samostatné výdělečné činnosti spolupracující osoby považován za vedlejší zdroj příjmů. Při výpočtu sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako je tomu v případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Povinné pojistné se vypočítá dle skutečně dosaženého hrubého zisku. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění vůbec neplatí, když je hrubý zisk (příjem - výdaj) za celý kalendářní rok 2015 do 63 865 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Jak funguje spolupráce?

Při spolupráci živnostník převede na spolupracující osobu část příjmů a výdajů a spolupracující osoba následně hrubý zisk zdaňuje. V daňovém přiznání se uvádí údaje o spolupracující osobě (jméno, příjmení, DIČ a podíl na příjmech a výdajích). Legislativou je stanovena maximální částka, kterou je možné na spolupracující osobu převést.

  • U spolupracujících osob musí být výše podílu na příjmech a výdajích shodná. Podíl příjmu a výdajů připadající na spolupracující osoby nesmí činit v úhrnu více než 30 %. Částka převyšující výdaje nesmí být vyšší než 180 000 Kč a za každý započatý měsíc nejvýše 15 000 Kč.
  • Na manželku (manžela) je možné převést nejvíce 50 % příjmů a výdajů. Částka, o kterou příjmy překračují výdaje smí být za celý rok maximálně 540 000 Kč. Při spolupráci po část roku potom za každý započatý měsíc spolupráce maximálně 45 000 Kč.

Spolupracující osoba tedy musí podat daňové přiznání i dani z příjmů fyzických osob a vyplnit přehledy o příjmech a výdajích pro místně příslušnou OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu. I když je spolupráce pouze přivýdělkem a hlavní činností je vlastní zaměstnání, tak je nutné v zákonné lhůtě si splnit daňové povinnosti.

Jak vysoká je daňová úspora?

Při spolupráci zůstávají peníze v rodině a není potřeba platit za činnosti, se kterými může pomoci manželka nebo děti. Současně však může dojít k daňové úspoře, a to při převedení hrubého zisku do limitu, kdy se neplatí sociální pojištění. Pokud manželka nevyčerpá daňové slevy v zaměstnání, tak dochází k daňové úspoře i na dani z příjmu fyzických osob. Příjmy a výdaje nelze rozdělovat na manželku (manžela), když je na ni uplatněna sleva na manželku nebo na dítě v měsících, ve kterých je na něj uplatňováno daňové zvýhodnění.

Praktický příklad

Vypočítáme si daňovou povinnost bezdětných manželů Novákových. Živnostník Novák vede daňovou evidenci. Roční příjem pana Nováka byl 950 000 Kč a výdaje 450 000 Kč. Manželka má hrubou mzdu 20 000 Kč. Pro zjednodušení počítáme, že oba manželé uplatňují pouze základní slevu na poplatníka.

1) V první variantě si vypočítáme daňové povinnosti pana Nováka, pokud by manželka nebyla jeho spolupracující osobou. Na všech daních (dani z příjmu fyzických osob, sociálním pojištění a zdravotním pojištění) zaplatí manželé za rok 2015 dohromady 206 710 Kč (156 910 Kč + 49 800 Kč).

Zdanění pana Nováka

Text

Částka

Příjem

950 000 Kč

Výdaje

450 000 Kč

Hrubý zisk

500 000 Kč

(950 000 - 450 000)

Daň z příjmu

50 160 Kč

(500 000 x 15 %) - 24 840)

Vyměřovací základ

250 000 Kč

(500 000 x 50 %)

Sociální pojištění

73 000 Kč

(250 000 x 29,2 %)

Zdravotní pojištění

33 750 Kč

(250 000 x 13,5 %)

Daně celkem

156 910 Kč

(50 160 + 73 000 + 33 750)

vlastní výpočet autora

Zdanění paní Novákové

Text

Částka

Hrubá roční mzda

240 000 Kč

(20 000 x 12 měsíců)

Pojistné placené zaměstnavatelem

81 600 Kč

(20 000 x 0,34) x 12 měsíců)

Základ daně

321 600 Kč

(240 000 + 81 600)

Daň z příjmu

23 400 Kč

(321 600 x 15 %) - 24 840)

Sociální pojištění

15 600 Kč

(20 000 x 6,5 %) x 12 měsíců)

Zdravotní pojištění

10 800 Kč

(20 000 x 4,5 %) x 12 měsíců)

Daně celkem

49 800 Kč

(24 400 + 15 600 + 10 800)

vlastní výpočet autora

2) Ve druhé variantě si vypočítáme daňové povinnosti pana Nováka, pokud by manželka byla spolupracující osobou a převedl na ni 10 % příjmů a výdajů. Na všech daních (dani z příjmu fyzických osob, sociálním pojištění a zdravotním pojištění) zaplatí manželé za rok 2015 dohromady 199 410 Kč (138 735 Kč + 60 675 Kč). Díky spolupráci ušetří manželé 7 300 Kč (206 710 Kč - 199 410 Kč).

Zdanění pana Nováka

Text

Částka

Příjem

855 000 Kč

(950 000 x 90 %)

Výdaje

405 000 Kč

(950 000 x 90 %)

Hrubý zisk

450 000 Kč

(855 000 - 405 000)

Daň z příjmu

42 660 Kč

(450 000 x 15 %) - 24 840)

Vyměřovací základ

225 000 Kč

(450 000 x 50 %)

Sociální pojištění

65 700 Kč

(225 000 x 29,2 %)

Zdravotní pojištění

225 000 Kč

(225 000 x 13,5 %)

Daně celkem

138 735 Kč

(42 660 + 65 700 + 30 375 Kč)

vlastní výpočet autora

Zdanění paní Novákové

Text

Částka

Hrubá roční mzda

240 000 Kč

(20 000 x 12 měsíců)

Pojistné placené zaměstnavatelem

81 600 Kč

(20 000 x 0,34) x 12 měsíců)

Příjem z SVČ

95 000 Kč

(950 000 x 10 %)

Výdaje z SVČ

45 000 Kč

(950 000 x 10 %)

Základ daně ze SVČ

50 000 Kč

(95 000 - 45 000)

Základ daně celkem

371 600 Kč

(240 000 + 81 600 + 50 000)

Daň z příjmu

30 900 Kč

(371 600 x 15 %) - 24 840)

Sociální pojištění ze zaměstnání

15 600 Kč

(20 000 x 6,5 %) x 12 měsíců)

Zdravotní pojištění ze zaměstnání

10 800 Kč

(20 000 x 4,5 %) x 12 měsíců)

Sociální pojištění ze SVČ

0 Kč

(hrubý zisk z vedlejší činnosti je do limitu)

Zdravotní pojištění ze SVČ

3 375 Kč

(50 000 x 50 % x 13,5 %)

Daně celkem

60 675 Kč

(30 900 + 15 600 + 10 800 + 0 + 3 375)

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ