Daňové zvýhodnění při studiu

11.12.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Při uplatnění daňového zvýhodnění na děti je měsíční čistá mzda zaměstnance vždy vyšší než u bezdětného kolegy. Daňové zvýhodnění může při splnění zákonných podmínek uplatnit vždy jeden z rodičů. Zaměstnanec měsíčně a OSVČ jednou za rok. Jak je to s daňovým zvýhodněním během prázdnin, při ukončení střední školy, při absolvování vysoké školy nebo při dálkovém studiu?

Daňové zvýhodnění v roce 2015 činí na první dítě 1 117 Kč měsíčně, na druhé dítě 1 317 Kč měsíčně a na třetí dítě 1 417 Kč měsíčně. Daňové zvýhodnění snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu fyzických osob. Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, potom vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu fyzických osob. Zaměstnanci s nižší hrubou mzdou mají díky daňovému zvýhodnění vyšší čistou mzdu obdrženou na účet než hrubou mzdu.

Praktický příklad 1)

Zaměstnankyně paní Černá má v prosinci 2015 hrubou mzdu 12 000 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Díky daňovému bonusu ve výši 2 089 Kč, což je rozdíl mezi daňovým zvýhodněním ve výši 2 434 Kč a vypočtenou daní z příjmu 345 Kč, má paní Černá čistou mzdu 12 769 Kč (hrubá mzda 12 000 Kč - zdravotní pojištění 540 Kč - sociální pojištění 780 Kč + daňový bonus 2 089 Kč).

Rozdíl mezi OSVČ a zaměstnancem

Daňové zvýhodnění je možné uplatnit při splnění podmínky společné domácnosti. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění již během roku při výpočtu čisté mzdy. Zodpovědné mzdové účetní požadují od zaměstnance čestné prohlášení druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje, kopii rodného listu dítěte a případně potvrzení od školy o studiu dítěte. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují daňové zvýhodnění jednou za rok v daňovém přiznání. OSVČ stanovující výdaje paušálem však nemohou daňové zvýhodnění uplatnit, pokud nemůže daňový zvýhodnění uplatnit druhý z rodičů, tak stojí za zvážení, zdali není výhodnější vést daňovou evidenci.

Při studiu lze uplatnit daňové zvýhodnění do 26 let

Daňové zvýhodnění je možné uplatňovat na dítě až do 26 let věku, naposledy za měsíc, kdy dítě dovrší 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání (studuje), nemůže studovat nebo pracovat pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemůže dítě být výdělečné činné. Za dobu studia na střední škole se za pro účely daňového zvýhodnění považuje i doba od skončení školního roku do zahájení dalšího školního roku, když studium pokračuje bez přerušení (započítávají se tedy standardně letní prázdniny), doba od úspěšně vykonané maturity v květnu nebo červnu do konce školního roku a doba školních prázdnin bezprostředně navazující na skončení studia při nepokračování v dalším studiu, pokud dítě nemá příjem zakládající účast na nemocenském pojištění a nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Praktický příklad 2)

Paní Nováková má syna Pavla - studenta střední školy, který v červnu ukončil druhý ročník a v září nastoupí do třetího ročníku, paní Nováková může uplatnit daňové zvýhodnění i za měsíce červenec a srpen.

Praktický příklad 3)

Student Sýkora úspěšně složí maturitu v květnu. Během června, července a srpna si přivydělává pouze na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně a na standardní pracovní smlouvu nastoupí do svého prvního zaměstnání 1. září. Daňové zvýhodnění může pan Sýkora uplatnit ještě za období červen až srpen, neboť červen se ještě považuje za školní rok a během posledních prázdnin neměl student Sýkora příjem podléhající nemocenskému pojištění.

Za dobu studia na vysoké škole se považuje i doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se stane dítě studentem vysoké školy, pokud dochází ke studiu bez přerušení. Při řádném ukončení studia na vysoké škole je podmínka studia splněna ještě následující měsíc, když není vykonávána výdělečná činnost zakládající účast na nemocenském pojištění a nepobírá se podpora v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci. Dále se dobou pojištění rozumí doba od ukončení studia na jedné vysoké škole a zahájení studia na jiné vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců. Během řádného studia na vysoké škole je možné mít vlastní příjem a nezaniká nárok na daňové zvýhodnění.

Praktický příklad 4)

Student Malý (22 let) ukončí úspěšně v květnu bakalářské studium na VŠ, následně složí úspěšně přijímací zkoušky a od září se stane studentem magisterského vysokoškolského studia. Po celou dobu budou splněny podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění, neboť doba mezi ukončením a zahájením studia na VŠ bude přesně tři měsíce.

Jak je to při dálkovém studiu?

Podmínkou soustavné přípravy na budoucí povolání se rozumí dle zákona o státní sociální podpoře studium na středních školách a vysokých školách, a to i dálkovou, distanční, večerní nebo kombinovanou formou. Při dálkovém, distančním, večerním nebo kombinovaném studiu na střední škole však není možné mít současně příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, v opačném případě není možné daňové zvýhodnění uplatnit.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ