Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Jak vyplnit daňové přiznání a na co dát pozor?

Finance.cz

Vyplnění daňového přiznání je potřeba věnovat dostatek pozornosti, aby se do daňového přiznání uvedly všechny zdanitelné příjmy a nehrozily sankce od finančního úřadu a současně, aby se uplatnily všechny daňové slevy a daňové odpočty, na které je nárok, aby se neplatila vyšší daň z příjmu než odpovídá skutečnosti. Jak postupovat při vyplňování daňového přiznání za rok 2015?

 
 

Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2015 je do 1. dubna 2016. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín prodlužuje o tři měsíce, tuto skutečnost je však nutné sdělit finančnímu úřadu do základního termínu. Předmětem daně z příjmu fyzických osob za rok 2015 jsou příjmy ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o dani z příjmu), ze samostatné výdělečné činnosti (dle § 7 zákona o dani z příjmu), z kapitálového majetku (dle § 8 zákona o dani z příjmu), z pronájmu (dle § 9 zákona o dani z příjmu) a ostatní příjmy (dle § 10 zákona o dani z příjmu). Do základu daně se neuvádí příjmy, které jsou od daně z příjmu osvobozeny.

Nejdříve je nutné shromáždit všechny doklady

Před samotným vyplňováním daňového přiznání je vhodné nejdříve shromáždit všechny potřebné doklady a podklady, ze kterých se budou čerpat údaje pro vyplňování jednotlivých daňových řádků. Jaké jsou základní doklady a podklady?

  • Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, u kterých byla během roku 2015 vykonávána závislá práce. 
  • Z účetnictví, daňové evidence nebo evidence příjmů částka ročních příjmů a výdajů ze samostatné výdělečné činnosti. 
  • Při evidenci příjmů se výdaje uplatňují výdajovým paušálem dle typu vykonávané činnosti (40 %, 60 % nebo 80 %), maximálně je možné uplatnit výdajové částky z příjmu ve výši 2 000 000 Kč. 
  • Při příjmech z pronájmu opět z příslušné evidence vyčíslit roční příjmy a výdaje. U pronájmu je možné výdaje uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem, opět maximálně z příjmů ve výši 2 000 000 Kč. 
  • Případně další podklady, např. při ostatních zdanitelných příjmech (např. při prodeji nemovitosti, u které nebyl dodržen časový test...). 
  • Všechny doklady prokazující nárok na daňové slevy a daňové odpočty. Mimo základní slevu na poplatníka je nutné všechny ostatní nároky na daňové slevy a daňové odpočty doložit.

Shromaždování potřebných dokladů je individuální a závisí na konkrétní situaci. Jakmile máme na stole k dispozici všechny potřebné údaje k vyplnění daňového přiznání, tak je možné se pustit do samotného vyplňování čtyř stránek daňového přiznání a případně daňových příloh.

První strana daňového přiznání

Vyplnění první strany daňového přiznání je poměrně jednoduché. Uvádí se zde pouze základní údaje jako je jméno, příjmení, adresa apod. V praxi někteří občané zapomínají uvést rodné číslo, kalendářní rok, za který je daňové přiznání podáváno nebo email či telefon. Uvedení telefonního čísla je přitom přínosné, protože může pracovnice finančního úřadu při nějaké drobné nesrovnalosti zavolat a vše lze rychle vyřešit.

OSVČ vyplňují přílohu číslo jedna

Všechny OSVČ, ať už byla samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů nebo vedlejším, vyplňují přílohu číslo jedna daňového přiznání. V příloze číslo jedna se uvádí roční příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti a následně se v postupných krocích vypočítá dílčí daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti. Při vyplňování přílohy číslo jedna se nesmí zapomenout uvést, jakým způsobem se vypočítává dílčí základ daně, zdali se vede daňová evidence, účetnictví nebo se stanovují výdaje paušálem. Při výkonu více činností je při uplatnění výdajového paušálu nutné uplatnit výdajový paušál u všech činností. Při výkonu spolupráce se v příloze číslo jedna uvádí potřebné údaje o spolupracující osobě nebo osobě se kterou je vykonávána spolupráce (jméno, příjmení, rodné číslo, podíl na příjmech a výdajích).

Při příjmech z pronájmu a ostatních příjmech se vyplňuje příloha číslo dvě

Kdo měl příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy, ten musí vyplnit přílohu číslo dvě daňového přiznání. Z přílohy číslo dvě se vypočítá dílčí základ daně z pronájmu a dílčí základ daně z ostatních příjmů. U příjmů z pronájmu se uvádí buď skutečné výdaje nebo paušálem, je nutné uvést, která možnost byla využita. Výdaje u ostatních příjmů mohou být uplatněny maximálně do výše ostatních příjmů.

Při příjmech ze zahraničí se vyplňuje příloha číslo tři

Daňoví rezidenti v ČR mají celosvětovou daňovou povinnost. V Česku zdaňují příjmy nejenom z tuzemska, ale i ze zahraničí. K zamezení dvojího zdanění slouží mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Konkrétní daňový výpočet závisí na příslušné smlouvě ČR s danou zemí. Při příjmech ze zahraničí při uplatnění metody prostého zápočtu je nutné vyplnit přílohu číslo tři daňového přiznání.

Druhá strana daňového přiznání

V prvním oddílu (řádky č. 31 až 35) na straně číslo dvě daňového přiznání se vypočítá dílčí základ daně ze závislé činnosti. K výpočtu dílčího základu daně ze závislé činnosti se použijí údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatelů. V druhém oddílu na straně dvě (řádky č. 36 až 45) se nejdříve uvedou jednotlivé dílčí základy daně (ze zaměstnání, ze závislé činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu, z ostatních příjmů) a vypočítá se souhrnný základ daně (řádek č. 45). Pro vyplnění dílčích základů daně ze samostatné výdělečné činnosti, z pronájmu a z ostatních příjmů se použijí údaje z přílohy číslo jedna a dvě. Ve třetím oddílu se uplatní všechny daňové odpočty v souladu se zákonem (dary, odečet úroků z úvěru na bydlení, penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, životní pojištění, odborové příspěvky, úhrada za další vzdělávání, výzkum a vývoj, odpočet na podporu odborného vzdělávání). Souhrnná částka daňových odpočtů se uvede do řádku č. 54. V řádku č. 55 se uvede základ daně z řádku č. 45 ponížený o daňové odpočty z řádku č. 54. V řádku č. 57 se vypočítá daň z příjmu (15 % ze základu daně zaokrouhleného na sta dolů). Solidární daň v řádku č. 59, která činí 7 %, se vypočítává pouze z příjmů ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti nad 1 277 328 Kč za rok 2015. V řádku č. 60 je vypočtena souhrnná daň z příjmu.

Třetí strana daňového přiznání

Na straně číslo tři daňového přiznání se nejdříve uvedou údaje o manželce nebo manželovi. V řádcích č. 64 až 69a se uvedou všechny daňové slevy, které lze uplatnit. Pouze na základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč (řádek č. 64) mají nárok všichni, na ostatní daňové slevy pouze při splnění zákonných podmínek. Na manželku s vlastními příjmy nepřesahující 68 000 Kč za rok 2015 je možné uplatnit daňovou slevu ve výši 24 840 Kč (na průkaz ZTP/P 49 680 Kč), na invaliditu prvního stupně a druhého stupně 2 520 Kč, na invaliditu třetího stupně 5 040 Kč, na průkaz ZTP/P 16 140 Kč, na studenta 4 020 Kč, na školkovné maximálně 9 200 Kč. V řádku č. 70 se uvede součet všech daňových slev a v řádku č. 71 daň z příjmu po slevách (řádek 60 - řádek 70). Dále je na straně tři uvedena tabulka, která se vyplňuje v případě uplatnění daňového zvýhodnění na děti. Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Za každý měsíc roku 2015 činí daňové zvýhodnění 1 117 Kč na první dítě, 1 317 Kč na druhé dítě a 1 417 Kč na třetí a další dítě. Souhrnná částka daňového zvýhodnění se uvádí v řádku č. 72. O daňové zvýhodnění se snižuje vypočtená daň z příjmu. Když je daň z příjmu vyšší než daňové zvýhodnění, tak v řádku č. 74 je rozdíl mezi daní z příjmu a daňovým zvýhodněním. Pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Daňový bonus se uvádí v řádku č. 75 a v řádku č. 74 je v takovém případě uvedena 0. V oddílu 7 na straně jsou uvedeny zaplacené zálohy na dani z příjmu nebo sražená daň během roku 2015 (řádky 84 až 90). Zaplacená daň během roku snižuje vypočtenou daň z příjmu. V řádku č. 91 je uvedena roční daňová povinnost, může vzniknout nedoplatek nebo přeplatek. Na přeplatek vzniká nárok, když zaplacené zálohy na dani během roku byly vyšší než vypočtená daň z příjmu za celý rok 2015 nebo v případě čerpání daňového bonusu. U zaměstnanců mohl být daňový bonus vyčerpán během roku - řádek č. 76, tento údaj je uveden v potvrzení od zaměstnavatele.

Strana číslo čtyři daňového přiznání

Na poslední čtvrté straně daňového přiznání stačí uvést všechny daňové přílohy, které jsou nedílnou součástí daňového přiznání. Uvést datum vyplnění daňového přiznání a daňové přiznání podepsat. Komu vznikl nárok na daňový přeplatek, ten musí vyplnit i žádost o zaslání daňového přeplatku uvedenou v rámečku dole (zejména uvést bankovní účet), i tuto žádost je nutné podepsat. Komu vznikl nárok na daňový přeplatek, ten bude mít na straně čtyři daňového přiznání dva podpisy.

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

Velký dovolenkový speciál: kterou platební kartu si vzít s sebou?

23.05.2017  |  Hana Bartušková

Doby, kdy jsme si na dovolenou vozili nejlépe hotovost v eurech nebo dolarech jsou už pryč. Hotovost se tedy hodí vždycky, ale většinou máme s sebou…

Když ztratíte telefon, ztratíte i kousek sebe. Jak zachránit své sociální sítě?

22.05.2017  |  Hana Bartušková

Ztracený a ukradený telefon nikdy není příjemná záležitost. Nejen, že přijdete o telefon, ale v dnešní době chytrých telefonů ztratíte i spoustu dat,…

S výdajovým paušálem lze opět využít slevu na manželku a na děti

22.05.2017  |  Redakce

Jednoduchost, administrativní nenáročnost a možnost daňové úspory, to jsou hlavní výhody, proč využít stanovení výdajů paušálem. V minulých letech…

Kde se za průměrnou mzdu žije nejlépe?

22.05.2017  |  Petr Gola

Průměrná hrubá mzda se v jednotlivých vyspělých zemích liší. Současně se však liší i ceny zboží a služeb. Při zohlednění parity kupní síly jsou…

Jak se v podnikání posunout dál? Koučink a mentoring získává na popularitě

19.05.2017  |  Redakce

Koučování a mentoring. V současné době velmi populární způsob osobního rozvoje. Mnozí si však stále pod těmito pojmy nedokážou představit nic…

10 tipů pro uplatnění daňového zvýhodnění

19.05.2017  |  Petr Gola

Jednou ze základních finančních podpor rodin s dětmi v Česku je daňové zvýhodnění. Daňové zvýhodnění pro rok 2017 se na druhé a další dítě oproti…

10 dobrých důvodů, proč se světové trhy opět propadnou

18.05.2017  |  Euro.cz

Krize eura i světová finanční recese se zdají být zažehnány, světové hospodářství běží na plný výkon a inflace roste. To vše svědčí pro rostoucí…

Zdanění hazardních her: Co přinesla nová legislativa?

18.05.2017  |  Redakce

Legislativní novinkou letošního roku je zavedení nové daně z hazardních her a zrušení zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Zavedení této nové…

Manželská smlouva? Sázka na jistotu

18.05.2017  |  Martin Ježek

Každé druhé manželství se u nás rozvádí. Pak se určitě nebudeme divit tomu, že už před svatbou chtějí mít lidé jasnou představu, komu co bude patřit…

4 otázky a odpovědi ohledně podnikání s odpovědným zástupcem

18.05.2017  |  Veronika Hejná

Živnostenský zákon (zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) umožňuje podnikateli, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti dle…

Jaká je práce ve startupu?

17.05.2017  |  Martin Ježek

Máte pocit, že vaše nápady jsou skvělé, originální a mohly by vynést slušné peníze? Zkuste si sehnat pár sobě podobných a založte startup. Možná se…

Hypotéky stále zdražují. Průměrná sazba se přehoupla přes 2 %

17.05.2017  |  ČTK

Průměrná úroková sazba hypoték v dubnu stoupla na 2,01 procenta z březnových 1,95 procenta. Na této úrovni byly sazby naposledy v únoru 2016. Vyplývá…

Vyplatí se konečně jezdit v elektromobilu?

17.05.2017  |  Jana Poncarová

Zatímco před pěti lety elektromobily ujely na jedno dobití 100 až 150 kilometrů, dnes zvládnou kolem 200 až 300 kilometrů. Přibývá také veřejných…

Bankovní revoluce nastane v lednu

16.05.2017  |  Martin Ježek

Svět bank čeká příští rok doslova revoluce. Začne totiž platit evropská směrnice, která mimo jiné dovolí zavedení aplikace, z níž si budete moct…

Velký dovolenkový přehled: když pojedete k moři autem

16.05.2017  |  Hana Bartušková

Chystáte se letos k moři autem? Co všechno budete potřebovat a kam až letos autem dojedete? Víte, do kterých zemí potřebujete mezinárodní řidičský…

Do důchodu brzy? Co takhle ve 30 letech?

15.05.2017  |  Hana Bartušková

V českém systému je nejobvyklejší odejít do důchodu v šedesáti a ještě později. Celý život pracujeme, odvádíme sociální i zdravotní, aby nám pak…

5 rad, jak v e-shopech neprohloupit

15.05.2017  |  Martin Ježek

Průzkum antivirové firmy Eset a společnosti Seznam.cz informuje, že 3 % Čechů byla při nákupech na webu okradena. Většinou nešlo o víc než 5 000 Kč.…

Vyšší daňové zvýhodnění na děti: Jak vysoký přeplatek získáte?

15.05.2017  |  Petr Gola

Daňová novela zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě pro rok 2017. Do účinnosti daňové novely se však daňové zvýhodnění uplatňuje dle…

Srovnání Česko versus okolní země: Kde je nejdražší elektřina?

13.05.2017  |  Jana Poncarová

České domácnosti nemají v porovnání se svými sousedy výrazně vyšší nebo nižší ceny elektřiny. Levnější proud teče lidem ze zásuvek na Slovensku nebo…

Vesmír se týká politiky i ekonomiky

13.05.2017  |  Martin Ježek

Ačkoli to na první pohled vypadá na nějaký aprílový žert z vesmírné lodi Vogonů, opak je pravdou: průzkum vesmíru má své politické a ekonomické…

Dešťovka nabízí dotace pro hospodaření s vodou. Podporu získají i zahrádkáři

12.05.2017  |  ČTK

Český svaz zahrádkářů zkritizoval nový dotační program ministerstva životního prostředí na udržování vody v krajině. Není pro zahrádkáře, což je…

Jak se liší zdanění přivýdělku z dohody nebo zkráceného úvazku?

12.05.2017  |  Petr Gola

Zejména během letních měsíců si někteří zaměstnanci, studenti nebo penzisté přivydělávají. Zpravidla na pracovní dohody, ale i na zkrácený pracovní…

Jak jste na tom s bezpečností na internetu?

11.05.2017  |  Martin Ježek

Bezpečnost na internetu – téma tisíckrát omílané, a přesto jakoby se některých vůbec netýkalo. A to I presto, že hackeři můžou zneužít od vašeho…

Jaké budou první kroky Emmanuela Macrona?

11.05.2017  |  Michala Moravcová

Emmanuel Macron se stal nejmladším prezidentem Francie. Avšak věk ho neochrání před složitými úkoly, kterým bude čelit. Musí sjednotit rozdělenou…

Kdy domácnost ušetří změnou dodavatele plynu?

11.05.2017  |  Jana Poncarová

Jedna topná sezóna ještě pomalu ani neskončila a kdo by myslel na druhou? Když pokukujete po změně dodavatele, je jaro tím správným obdobím. Hlavně…

Absurdita roku: Placení DPH z nezaplacených faktur

10.05.2017  |  ČTK

Absurditou roku 2017 zvolila podnikatelská veřejnost povinnost odvést daň z přidané hodnoty i z neproplacených faktur. Podnikatelé vybírali do konce…

Velký dovolenkový speciál: kolik stojí dálniční známky v Evropě?

10.05.2017  |  Hana Bartušková

Víte, kolik stojí dálniční známky v zemích Evropy? Kolik zaplatíte za dálniční známku v Rakousku nebo Slovinsku a kde jsou placené úseky na silnicích…

Kdy musejí studenti platit zdravotní pojištění a kdy nikoliv?

10.05.2017  |  Petr Gola

Při splnění zákonných podmínek platí zdravotní pojištění za studenty stát. Jak je to s platbou zdravotního pojištění během posledních prázdnin po…

Zjistěte si, do kdy máte smlouvu s dodavatelem energií

09.05.2017  |  Jana Poncarová

Přechod k novému dodavateli elektřiny nebo zemního plynu stále častěji komplikují smlouvy se závazkem. Když je nevypovíte ke správnému datu,…

Zaměstnat jednoho Dána nebo čtyři Čechy?

09.05.2017  |  Petr Gola

Průměrná hodinová cena práce v Česku je osmá nejnižší z členských zemí Evropské unie. Za stejnou částku lze v Česku zaplatit čtyři zaměstnance,…

80% hypotéky se stávají nedostatkovým zbožím a zdražují

05.05.2017  |  Luboš Svačina

Limity LTV, které bankám nastavila ČNB, zdaleka neodpovídají poptávce. Zájem o úvěry, kterými klienti mohou uhradit více než 80 % ceny nemovitosti…

Jak budou otevřené obchody 8. května?

05.05.2017  |  Hana Bartušková

Od loňského roku platí zákon, že během vybraných státních svátků musí být obchody zavřené. Díky svátkům si můžeme na začátku května letos užít hned…

5 tisíc a méně. Kde mají nejnižší minimální mzdu?

05.05.2017  |  Petr Gola

V letošním roce činí minimální mzda v Česku 11 000 Kč, což je v rámci zemí EU šestá nejnižší hodnota. V některých evropských zemích však nedosahuje…

Velký dovolenkový přehled: cestování dítěte do zahraničí bez rodičů

04.05.2017  |  Hana Bartušková

Než vypravíte dítě na prázdniny u moře, přesvěčte se, že mu přibalíte všechny potřebné cestovní dokumenty. Kromě cestovního pasu, nebo občanského…

Češi kupují kombíky a SUVéčka. Jak financovat nákup?

04.05.2017  |  Milan Masařík

S příchodem jara se řada Čechů rozhodne pro nákup nového automobilu. Prvenství v prodejích si drží kombíky a SUVéčka. Přečtěte si, které značky…

Peníze? Ještě, že je máme

04.05.2017  |  Martin Ježek

Už vám někdo řekl, že myslíte jen na peníze? Asi vám chtěl naznačit, že ani rukou nepohnete, aniž by se vám to nějak nevyplatilo. A je to s vámi tedy…

Schváleno! Vyšší slevy na děti, které může uplatnit i podnikatel s paušálem

03.05.2017  |  Redakce

Zásadní změny v daních z příjmů přináší novela zákona o daních z příjmů, která je součástí daňového balíčku 2017. Ten začne platit 15 dní po…

Jak vysoké jsou daně v Česku? Součet daňových odvodů je 11. nejvyšší

03.05.2017  |  Petr Gola

Daňové zatížení v Česku je v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa nadprůměrné. Souhrnná daňová sazba je v Česku 11. nejvyšší ze zemí OECD.

Bezhotovostní společnost: je na čase se rozloučit s bankovkami a mincemi?

02.05.2017  |  Martin Ježek

Taky vás mince a bankovky obtěžují a myslíte si, že by bylo platit všechno elektronicky a peníze mít pouze virtuální? Možná se k tomuto historickému…

146 tisíc čistého měsíčně dostávají Švýcaři. Jak jsou na tom Češi?

02.05.2017  |  Petr Gola

Pro všechny zaměstnance je nejdůležitější čistá mzda, kterou obdrží od zaměstnavatele za měsíční práci na účet, za kterou mohou nakupovat zboží a…

Kvalitní systém vzdělávání zaměstnanců ovlivňuje výkon i loajalitu. Jako zásadní ho vnímá 80 % pracovníků

30.04.2017  |  Redakce

Možnost vzdělávání a kariérního růstu je stále důležitějším benefitem. Zatímco dříve bylo běžné, že zaměstnanec setrval na jedné pozici několik let,…

Sociální sítě hrají při náboru zaměstnanců stále větší roli. LinkedIn využívá 96 % firem

30.04.2017  |  Redakce

Nábor zaměstnanců se v moderní době internetu a sociálních sítí výrazně mění. Z posledního výzkumu společnosti Society for Human Resource Management …

Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu

28.04.2017  |  Redakce

Rodiny s dětmi jsou v Česku podporovány mimo jiné vysokým daňovým zvýhodněním na děti. Když je uplatňované daňové zvýhodnění na děti vyšší než…

Jak se proinvestovat ke svému prvnímu milionu za deset, dvacet nebo třicet let

28.04.2017  |  Hana Bartušková

Chcete být milionářem? Archimédes kdysi prohlásil: "Dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu celou Zemí." Pokud jde o investice, tak můžeme zase…

Intervence podpořily exportéry na úkor ostatních. Jejich konec přinese levnější zboží i dovolenou

27.04.2017  |  Lukáš Pololáník

Česká národní banka (ČNB) na počátku dubna ukončila režim devizových intervencí, kterými oslabovala korunu kvůli riziku deflace. Jak se ukončení…

Nezapomeňte odevzdat „přehledy“. Máte čas do úterý 2. 5.

27.04.2017  |  Petr Gola

Jestli jste vykonávali v roce 2016 samostatnou výdělečnou činnost, potom musíte nejpozději do 2. května odevzdat přehledy o příjmech a výdajích na…

Jak se rodí nové auto? Kodiaq se vyvíjel 3 a půl roku

27.04.2017  |  Martin Ježek

Od nového auta si slibujeme novinky v designu, bezpečnosti, pohonu, luxusu a v neposlední řadě v ekologii. Jak vlastně vývoj takové novinky probíhá…

Studenti ušetří i několik tisíc ročně. Poplatky za další studium se ruší

26.04.2017  |  Helena Zrůstová

Novela zákona o vysokých školách přinesla úplné zrušení poplatků za další studium na veřejných vysokých školách. Pro mnohé studenty se nic nemění,…

Jak vyplnit přehledy za rok 2016 v příkladech

26.04.2017  |  Petr Gola

Osoby samostatně výdělečně činné musí mimo daňové přiznání vyplnit přehledy o příjmech a výdajích. Jeden přehled je nutné odevzdat na místně…

Topná sezóna pomalu končí. Ideální čas na kontrolu kotle, tepelného čerpadla či komína

25.04.2017  |  Redakce

S blížícím se koncem topné sezóny nastává ten nejlepší čas na drobnou údržbu topení a případný servis kotle. Na jaře totiž mnohem snáze seženete jak…
Zobrazit související aktuality