Jak vyplnit daňové přiznání a na co dát pozor?

24.03.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Vyplnění daňového přiznání je potřeba věnovat dostatek pozornosti, aby se do daňového přiznání uvedly všechny zdanitelné příjmy a nehrozily sankce od finančního úřadu a současně, aby se uplatnily všechny daňové slevy a daňové odpočty, na které je nárok, aby se neplatila vyšší daň z příjmu než odpovídá skutečnosti. Jak postupovat při vyplňování daňového přiznání za rok 2015?

Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2015 je do 1. dubna 2016. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín prodlužuje o tři měsíce, tuto skutečnost je však nutné sdělit finančnímu úřadu do základního termínu. Předmětem daně z příjmu fyzických osob za rok 2015 jsou příjmy ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o dani z příjmu), ze samostatné výdělečné činnosti (dle § 7 zákona o dani z příjmu), z kapitálového majetku (dle § 8 zákona o dani z příjmu), z pronájmu (dle § 9 zákona o dani z příjmu) a ostatní příjmy (dle § 10 zákona o dani z příjmu). Do základu daně se neuvádí příjmy, které jsou od daně z příjmu osvobozeny.

Nejdříve je nutné shromáždit všechny doklady

Před samotným vyplňováním daňového přiznání je vhodné nejdříve shromáždit všechny potřebné doklady a podklady, ze kterých se budou čerpat údaje pro vyplňování jednotlivých daňových řádků. Jaké jsou základní doklady a podklady?

  • Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, u kterých byla během roku 2015 vykonávána závislá práce. 
  • Z účetnictví, daňové evidence nebo evidence příjmů částka ročních příjmů a výdajů ze samostatné výdělečné činnosti. 
  • Při evidenci příjmů se výdaje uplatňují výdajovým paušálem dle typu vykonávané činnosti (40 %, 60 % nebo 80 %), maximálně je možné uplatnit výdajové částky z příjmu ve výši 2 000 000 Kč. 
  • Při příjmech z pronájmu opět z příslušné evidence vyčíslit roční příjmy a výdaje. U pronájmu je možné výdaje uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem, opět maximálně z příjmů ve výši 2 000 000 Kč. 
  • Případně další podklady, např. při ostatních zdanitelných příjmech (např. při prodeji nemovitosti, u které nebyl dodržen časový test...). 
  • Všechny doklady prokazující nárok na daňové slevy a daňové odpočty. Mimo základní slevu na poplatníka je nutné všechny ostatní nároky na daňové slevy a daňové odpočty doložit.

Shromaždování potřebných dokladů je individuální a závisí na konkrétní situaci. Jakmile máme na stole k dispozici všechny potřebné údaje k vyplnění daňového přiznání, tak je možné se pustit do samotného vyplňování čtyř stránek daňového přiznání a případně daňových příloh.

První strana daňového přiznání

Vyplnění první strany daňového přiznání je poměrně jednoduché. Uvádí se zde pouze základní údaje jako je jméno, příjmení, adresa apod. V praxi někteří občané zapomínají uvést rodné číslo, kalendářní rok, za který je daňové přiznání podáváno nebo email či telefon. Uvedení telefonního čísla je přitom přínosné, protože může pracovnice finančního úřadu při nějaké drobné nesrovnalosti zavolat a vše lze rychle vyřešit.

OSVČ vyplňují přílohu číslo jedna

Všechny OSVČ, ať už byla samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů nebo vedlejším, vyplňují přílohu číslo jedna daňového přiznání. V příloze číslo jedna se uvádí roční příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti a následně se v postupných krocích vypočítá dílčí daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti. Při vyplňování přílohy číslo jedna se nesmí zapomenout uvést, jakým způsobem se vypočítává dílčí základ daně, zdali se vede daňová evidence, účetnictví nebo se stanovují výdaje paušálem. Při výkonu více činností je při uplatnění výdajového paušálu nutné uplatnit výdajový paušál u všech činností. Při výkonu spolupráce se v příloze číslo jedna uvádí potřebné údaje o spolupracující osobě nebo osobě se kterou je vykonávána spolupráce (jméno, příjmení, rodné číslo, podíl na příjmech a výdajích).

Při příjmech z pronájmu a ostatních příjmech se vyplňuje příloha číslo dvě

Kdo měl příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy, ten musí vyplnit přílohu číslo dvě daňového přiznání. Z přílohy číslo dvě se vypočítá dílčí základ daně z pronájmu a dílčí základ daně z ostatních příjmů. U příjmů z pronájmu se uvádí buď skutečné výdaje nebo paušálem, je nutné uvést, která možnost byla využita. Výdaje u ostatních příjmů mohou být uplatněny maximálně do výše ostatních příjmů.

Při příjmech ze zahraničí se vyplňuje příloha číslo tři

Daňoví rezidenti v ČR mají celosvětovou daňovou povinnost. V Česku zdaňují příjmy nejenom z tuzemska, ale i ze zahraničí. K zamezení dvojího zdanění slouží mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Konkrétní daňový výpočet závisí na příslušné smlouvě ČR s danou zemí. Při příjmech ze zahraničí při uplatnění metody prostého zápočtu je nutné vyplnit přílohu číslo tři daňového přiznání.

Druhá strana daňového přiznání

V prvním oddílu (řádky č. 31 až 35) na straně číslo dvě daňového přiznání se vypočítá dílčí základ daně ze závislé činnosti. K výpočtu dílčího základu daně ze závislé činnosti se použijí údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatelů. V druhém oddílu na straně dvě (řádky č. 36 až 45) se nejdříve uvedou jednotlivé dílčí základy daně (ze zaměstnání, ze závislé činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu, z ostatních příjmů) a vypočítá se souhrnný základ daně (řádek č. 45). Pro vyplnění dílčích základů daně ze samostatné výdělečné činnosti, z pronájmu a z ostatních příjmů se použijí údaje z přílohy číslo jedna a dvě. Ve třetím oddílu se uplatní všechny daňové odpočty v souladu se zákonem (dary, odečet úroků z úvěru na bydlení, penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, životní pojištění, odborové příspěvky, úhrada za další vzdělávání, výzkum a vývoj, odpočet na podporu odborného vzdělávání). Souhrnná částka daňových odpočtů se uvede do řádku č. 54. V řádku č. 55 se uvede základ daně z řádku č. 45 ponížený o daňové odpočty z řádku č. 54. V řádku č. 57 se vypočítá daň z příjmu (15 % ze základu daně zaokrouhleného na sta dolů). Solidární daň v řádku č. 59, která činí 7 %, se vypočítává pouze z příjmů ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti nad 1 277 328 Kč za rok 2015. V řádku č. 60 je vypočtena souhrnná daň z příjmu.

Třetí strana daňového přiznání

Na straně číslo tři daňového přiznání se nejdříve uvedou údaje o manželce nebo manželovi. V řádcích č. 64 až 69a se uvedou všechny daňové slevy, které lze uplatnit. Pouze na základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč (řádek č. 64) mají nárok všichni, na ostatní daňové slevy pouze při splnění zákonných podmínek. Na manželku s vlastními příjmy nepřesahující 68 000 Kč za rok 2015 je možné uplatnit daňovou slevu ve výši 24 840 Kč (na průkaz ZTP/P 49 680 Kč), na invaliditu prvního stupně a druhého stupně 2 520 Kč, na invaliditu třetího stupně 5 040 Kč, na průkaz ZTP/P 16 140 Kč, na studenta 4 020 Kč, na školkovné maximálně 9 200 Kč. V řádku č. 70 se uvede součet všech daňových slev a v řádku č. 71 daň z příjmu po slevách (řádek 60 - řádek 70). Dále je na straně tři uvedena tabulka, která se vyplňuje v případě uplatnění daňového zvýhodnění na děti. Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Za každý měsíc roku 2015 činí daňové zvýhodnění 1 117 Kč na první dítě, 1 317 Kč na druhé dítě a 1 417 Kč na třetí a další dítě. Souhrnná částka daňového zvýhodnění se uvádí v řádku č. 72. O daňové zvýhodnění se snižuje vypočtená daň z příjmu. Když je daň z příjmu vyšší než daňové zvýhodnění, tak v řádku č. 74 je rozdíl mezi daní z příjmu a daňovým zvýhodněním. Pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Daňový bonus se uvádí v řádku č. 75 a v řádku č. 74 je v takovém případě uvedena 0. V oddílu 7 na straně jsou uvedeny zaplacené zálohy na dani z příjmu nebo sražená daň během roku 2015 (řádky 84 až 90). Zaplacená daň během roku snižuje vypočtenou daň z příjmu. V řádku č. 91 je uvedena roční daňová povinnost, může vzniknout nedoplatek nebo přeplatek. Na přeplatek vzniká nárok, když zaplacené zálohy na dani během roku byly vyšší než vypočtená daň z příjmu za celý rok 2015 nebo v případě čerpání daňového bonusu. U zaměstnanců mohl být daňový bonus vyčerpán během roku - řádek č. 76, tento údaj je uveden v potvrzení od zaměstnavatele.

Strana číslo čtyři daňového přiznání

Na poslední čtvrté straně daňového přiznání stačí uvést všechny daňové přílohy, které jsou nedílnou součástí daňového přiznání. Uvést datum vyplnění daňového přiznání a daňové přiznání podepsat. Komu vznikl nárok na daňový přeplatek, ten musí vyplnit i žádost o zaslání daňového přeplatku uvedenou v rámečku dole (zejména uvést bankovní účet), i tuto žádost je nutné podepsat. Komu vznikl nárok na daňový přeplatek, ten bude mít na straně čtyři daňového přiznání dva podpisy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ