Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Jak vyplnit daňové přiznání a na co dát pozor?

Finance.cz

Vyplnění daňového přiznání je potřeba věnovat dostatek pozornosti, aby se do daňového přiznání uvedly všechny zdanitelné příjmy a nehrozily sankce od finančního úřadu a současně, aby se uplatnily všechny daňové slevy a daňové odpočty, na které je nárok, aby se neplatila vyšší daň z příjmu než odpovídá skutečnosti. Jak postupovat při vyplňování daňového přiznání za rok 2015?

 
 

Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2015 je do 1. dubna 2016. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín prodlužuje o tři měsíce, tuto skutečnost je však nutné sdělit finančnímu úřadu do základního termínu. Předmětem daně z příjmu fyzických osob za rok 2015 jsou příjmy ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o dani z příjmu), ze samostatné výdělečné činnosti (dle § 7 zákona o dani z příjmu), z kapitálového majetku (dle § 8 zákona o dani z příjmu), z pronájmu (dle § 9 zákona o dani z příjmu) a ostatní příjmy (dle § 10 zákona o dani z příjmu). Do základu daně se neuvádí příjmy, které jsou od daně z příjmu osvobozeny.

Nejdříve je nutné shromáždit všechny doklady

Před samotným vyplňováním daňového přiznání je vhodné nejdříve shromáždit všechny potřebné doklady a podklady, ze kterých se budou čerpat údaje pro vyplňování jednotlivých daňových řádků. Jaké jsou základní doklady a podklady?

  • Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, u kterých byla během roku 2015 vykonávána závislá práce. 
  • Z účetnictví, daňové evidence nebo evidence příjmů částka ročních příjmů a výdajů ze samostatné výdělečné činnosti. 
  • Při evidenci příjmů se výdaje uplatňují výdajovým paušálem dle typu vykonávané činnosti (40 %, 60 % nebo 80 %), maximálně je možné uplatnit výdajové částky z příjmu ve výši 2 000 000 Kč. 
  • Při příjmech z pronájmu opět z příslušné evidence vyčíslit roční příjmy a výdaje. U pronájmu je možné výdaje uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem, opět maximálně z příjmů ve výši 2 000 000 Kč. 
  • Případně další podklady, např. při ostatních zdanitelných příjmech (např. při prodeji nemovitosti, u které nebyl dodržen časový test...). 
  • Všechny doklady prokazující nárok na daňové slevy a daňové odpočty. Mimo základní slevu na poplatníka je nutné všechny ostatní nároky na daňové slevy a daňové odpočty doložit.

Shromaždování potřebných dokladů je individuální a závisí na konkrétní situaci. Jakmile máme na stole k dispozici všechny potřebné údaje k vyplnění daňového přiznání, tak je možné se pustit do samotného vyplňování čtyř stránek daňového přiznání a případně daňových příloh.

První strana daňového přiznání

Vyplnění první strany daňového přiznání je poměrně jednoduché. Uvádí se zde pouze základní údaje jako je jméno, příjmení, adresa apod. V praxi někteří občané zapomínají uvést rodné číslo, kalendářní rok, za který je daňové přiznání podáváno nebo email či telefon. Uvedení telefonního čísla je přitom přínosné, protože může pracovnice finančního úřadu při nějaké drobné nesrovnalosti zavolat a vše lze rychle vyřešit.

OSVČ vyplňují přílohu číslo jedna

Všechny OSVČ, ať už byla samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů nebo vedlejším, vyplňují přílohu číslo jedna daňového přiznání. V příloze číslo jedna se uvádí roční příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti a následně se v postupných krocích vypočítá dílčí daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti. Při vyplňování přílohy číslo jedna se nesmí zapomenout uvést, jakým způsobem se vypočítává dílčí základ daně, zdali se vede daňová evidence, účetnictví nebo se stanovují výdaje paušálem. Při výkonu více činností je při uplatnění výdajového paušálu nutné uplatnit výdajový paušál u všech činností. Při výkonu spolupráce se v příloze číslo jedna uvádí potřebné údaje o spolupracující osobě nebo osobě se kterou je vykonávána spolupráce (jméno, příjmení, rodné číslo, podíl na příjmech a výdajích).

Při příjmech z pronájmu a ostatních příjmech se vyplňuje příloha číslo dvě

Kdo měl příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy, ten musí vyplnit přílohu číslo dvě daňového přiznání. Z přílohy číslo dvě se vypočítá dílčí základ daně z pronájmu a dílčí základ daně z ostatních příjmů. U příjmů z pronájmu se uvádí buď skutečné výdaje nebo paušálem, je nutné uvést, která možnost byla využita. Výdaje u ostatních příjmů mohou být uplatněny maximálně do výše ostatních příjmů.

Při příjmech ze zahraničí se vyplňuje příloha číslo tři

Daňoví rezidenti v ČR mají celosvětovou daňovou povinnost. V Česku zdaňují příjmy nejenom z tuzemska, ale i ze zahraničí. K zamezení dvojího zdanění slouží mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Konkrétní daňový výpočet závisí na příslušné smlouvě ČR s danou zemí. Při příjmech ze zahraničí při uplatnění metody prostého zápočtu je nutné vyplnit přílohu číslo tři daňového přiznání.

Druhá strana daňového přiznání

V prvním oddílu (řádky č. 31 až 35) na straně číslo dvě daňového přiznání se vypočítá dílčí základ daně ze závislé činnosti. K výpočtu dílčího základu daně ze závislé činnosti se použijí údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatelů. V druhém oddílu na straně dvě (řádky č. 36 až 45) se nejdříve uvedou jednotlivé dílčí základy daně (ze zaměstnání, ze závislé činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu, z ostatních příjmů) a vypočítá se souhrnný základ daně (řádek č. 45). Pro vyplnění dílčích základů daně ze samostatné výdělečné činnosti, z pronájmu a z ostatních příjmů se použijí údaje z přílohy číslo jedna a dvě. Ve třetím oddílu se uplatní všechny daňové odpočty v souladu se zákonem (dary, odečet úroků z úvěru na bydlení, penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, životní pojištění, odborové příspěvky, úhrada za další vzdělávání, výzkum a vývoj, odpočet na podporu odborného vzdělávání). Souhrnná částka daňových odpočtů se uvede do řádku č. 54. V řádku č. 55 se uvede základ daně z řádku č. 45 ponížený o daňové odpočty z řádku č. 54. V řádku č. 57 se vypočítá daň z příjmu (15 % ze základu daně zaokrouhleného na sta dolů). Solidární daň v řádku č. 59, která činí 7 %, se vypočítává pouze z příjmů ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti nad 1 277 328 Kč za rok 2015. V řádku č. 60 je vypočtena souhrnná daň z příjmu.

Třetí strana daňového přiznání

Na straně číslo tři daňového přiznání se nejdříve uvedou údaje o manželce nebo manželovi. V řádcích č. 64 až 69a se uvedou všechny daňové slevy, které lze uplatnit. Pouze na základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč (řádek č. 64) mají nárok všichni, na ostatní daňové slevy pouze při splnění zákonných podmínek. Na manželku s vlastními příjmy nepřesahující 68 000 Kč za rok 2015 je možné uplatnit daňovou slevu ve výši 24 840 Kč (na průkaz ZTP/P 49 680 Kč), na invaliditu prvního stupně a druhého stupně 2 520 Kč, na invaliditu třetího stupně 5 040 Kč, na průkaz ZTP/P 16 140 Kč, na studenta 4 020 Kč, na školkovné maximálně 9 200 Kč. V řádku č. 70 se uvede součet všech daňových slev a v řádku č. 71 daň z příjmu po slevách (řádek 60 - řádek 70). Dále je na straně tři uvedena tabulka, která se vyplňuje v případě uplatnění daňového zvýhodnění na děti. Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Za každý měsíc roku 2015 činí daňové zvýhodnění 1 117 Kč na první dítě, 1 317 Kč na druhé dítě a 1 417 Kč na třetí a další dítě. Souhrnná částka daňového zvýhodnění se uvádí v řádku č. 72. O daňové zvýhodnění se snižuje vypočtená daň z příjmu. Když je daň z příjmu vyšší než daňové zvýhodnění, tak v řádku č. 74 je rozdíl mezi daní z příjmu a daňovým zvýhodněním. Pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Daňový bonus se uvádí v řádku č. 75 a v řádku č. 74 je v takovém případě uvedena 0. V oddílu 7 na straně jsou uvedeny zaplacené zálohy na dani z příjmu nebo sražená daň během roku 2015 (řádky 84 až 90). Zaplacená daň během roku snižuje vypočtenou daň z příjmu. V řádku č. 91 je uvedena roční daňová povinnost, může vzniknout nedoplatek nebo přeplatek. Na přeplatek vzniká nárok, když zaplacené zálohy na dani během roku byly vyšší než vypočtená daň z příjmu za celý rok 2015 nebo v případě čerpání daňového bonusu. U zaměstnanců mohl být daňový bonus vyčerpán během roku - řádek č. 76, tento údaj je uveden v potvrzení od zaměstnavatele.

Strana číslo čtyři daňového přiznání

Na poslední čtvrté straně daňového přiznání stačí uvést všechny daňové přílohy, které jsou nedílnou součástí daňového přiznání. Uvést datum vyplnění daňového přiznání a daňové přiznání podepsat. Komu vznikl nárok na daňový přeplatek, ten musí vyplnit i žádost o zaslání daňového přeplatku uvedenou v rámečku dole (zejména uvést bankovní účet), i tuto žádost je nutné podepsat. Komu vznikl nárok na daňový přeplatek, ten bude mít na straně čtyři daňového přiznání dva podpisy.

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

Je libo hypotéka se slevou?

22.09.2017  |  Luboš Svačina

Hypoteční sezóna míří k vrcholu a akční nabídky rostou jako houby po dešti. Jak vypadá aktuální nabídka zvýhodněných hypoték, kde lze ušetřit a jak…

Konec kvót na cukr - hrozba, nebo příležitost pro naše cukrovary?

22.09.2017  |  Michal Bureš

Cukrovary patři k České republice již nejméně 200 let. Ovšem za posledních 30 let se pole osázená cukrovou řepou zmenšila na polovinu. Od 1.…

Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Máte čas do 30. září, jinak až za půl roku

21.09.2017  |  Redakce

Pokud chcete od nového roku změnit zdravotní pojišťovnu, tak máte na provedení změny ještě pár posledních dnů. Přihlášku musí totiž vaše nová…

Čínské turbulence na trhu s kryptoměnami

21.09.2017  |  Tomáš Procházka

V září zatím došlo k největšímu propadu kurzu bitcoinu od počátku roku 2015. Po hvězdném jaru a bohatém létě bitcoin svůj růst zpomalil. Hlavním…

Nepovinný PES by měl podnikatelům usnadnit práci. V čem a jak?

21.09.2017  |  Lucie Mečířová

Podnikání s sebou nese řadu povinností a nutný přehled o tom, jaké předpisy a zákony je třeba dodržovat. Kdo se v tom má ale vyznat? Pomoct by vám…

Co je dobré vědět o superhrubé mzdě?

20.09.2017  |  Redakce

V Česku se daň z příjmu fyzických osob počítá nikoliv z hrubé, ale ze superhrubé mzdy. Jak se superhrubá mzda vypočítá? Proč je skutečná sazba daně z…

Polil vás v hospodě číšník? Kdo to zaplatí?

20.09.2017  |  Martin Ježek

Ke společenským nehodám, kdy vás v restauraci polije číšník, nebo vaše dítě shodí v obchodě s porcelánem cennou vázu, dochází denně. Vznikne nějaká…

Návod, jak zatočit s neplatiči alimentů

20.09.2017  |  Lucie Mečířová

Neplatí vám na děti? Pravidelně zapomíná na vyživovací povinnost stanovenou soudem? Nedává vám sumu, na které jste se dohodli? Nad neplatiči lze…

Jak se vám zvýší splátka hypotéky při refinancování?

19.09.2017  |  Redakce

Úrokové sazby v poslední době vzrostly nejvíce u hypoték, kde poměr výše úvěru k hodnotě zástavy (LTV) přesahuje 80 %. Může za to omezení ze strany…

8 mýtů, kterým při placení sociálního pojištění nevěřte

19.09.2017  |  Petr Gola

Drobní živnostníci platí nejvíce z daňových odvodů na sociálním pojištění. K jakým nesrovnalostem v praxi dochází při platbě sociálního pojištění?

Týkají se vás nedoplatky na daních? Pozor, exekutoři už je začali vymáhat

19.09.2017  |  Lucie Mečířová

Daňový nedoplatek může potkat každého. Důležité je se s ním vypořádat a řádně a včas ho doplatit. Nevíte, jak na to? Poradíme vám!

Budete platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti?

18.09.2017  |  Redakce

Prodej nemovitosti představuje příjem a podléhá tedy dani z příjmů. Existuje ale řada případů, kdy je prodávající od daně osvobozen. V jakých…

Do čeho investovat, abychom ušetřili

18.09.2017  |  Martin Ježek

Občas se nestačíte divit: investujete do úsporných opatření mnoho peněz a výsledek je nepatrný, neušetříte skoro nic. Jindy zase uspoříte, ačkoli…

Jaké služby studentům nabízejí banky v roce 2017?

18.09.2017  |  Lucie Mečířová

Studenti mají nárok na řadu výhod. Hýčkají si je pak zejména bankovní a finanční poradci, protože v nich vidí potencionální a …

Studujete a blíží se vám 26 let? Musíte platit školné? O které slevy přijdete?

16.09.2017  |  Michal Bureš

Studujete na vysoké škole a 26 let se vám kvapem blíží? Budete muset platit škole poplatky? A jaké slevy se vás již nebudou týkat? A co Erasmus,…

Studujete a blíží se vám 26 let? Musíte si platit sociální a zdravotní?

15.09.2017  |  Michal Bureš

Protáhli jste si studium a již vám táhne na 26 let? Na co si dát pozor při překročení 26 let. Které slevy vám končí? A musíte začít platit sociální a…

Ceny bytů jsou zpět na květnových maximech

15.09.2017  |  Luboš Svačina

Hypoteční sazby i ceny bytů po letní pauze opět mírně rostou. Zatímco loni česká domácnost vynaložila na splátku hypotéky 33 % svých příjmů, letos v…

Co dělat, když dlužíte zdravotní pojišťovně?

15.09.2017  |  Petr Gola

Zdravotní pojištění musí být vždy řádně a včas placeno. Zdravotní pojišťovny si své pohledávky pečlivě hlídají a nedoplatky vymáhají. Řešením pro…

Která "neziskovka" bere od státu nejvíce?

14.09.2017  |  Michal Bureš

Neziskové organizace se v posledních letech staly terčem kritiky. Jedni je odsuzují kvůli pomoci ve třetím světě, jiní v nich vidí pouze černé díry…

5 tipů, jak efektivně ušetřit peníze

14.09.2017  |  Lucie Czillingová

Považujete se za typ člověka, kterému za se za krátký čas rozkutálí peníze, ani se nenaděje? Možná právě vám je tento článek adresovaný.

8 nejčastějších otázek a odpovědí na vstupní prohlídku do nového zaměstnání

14.09.2017  |  Lucie Mečířová

Byli jste novým zaměstnavatelem vyzváni k absolvování vstupní prohlídky? Co všechno bude doktor kontrolovat? Kolik to bude stát? A proplatí vám to v…

Co dělat, když si chci zařídit živnostenský list?

13.09.2017  |  Redakce

Vstup do podnikání je vždy spojen s nutnou administrativou. Pokud jste se rozhodli podnikat, vaše první kroky povedou na živnostenský úřad. Jak…

Dítě raději pojistěte. Jak na to?

13.09.2017  |  Martin Ježek

Pokud máte potomka, jistě jste už mysleli na jeho pojištění. Dělá to totiž většina rodičů. Málokdo z nich ale ví, jakou pojistku pro své dítě vybrat.…

Vše o rozvodu 3. díl: Jak na hypotéku při rozpadu manželství

13.09.2017  |  Lucie Mečířová

Zamilovali se, vzali se a zařídili si domek na hypotéku. Netrvalo však dlouho a manželství se najednou ocitlo v troskách. Co ale teď se společným…

Prázdniny a dovolené skončily, kdy bude další volno?

12.09.2017  |  Hana Bartušková

V září, v říjnu i v listopadu nás čekají státní svátky. V září bude volno ve čtvrtek, v říjnu svátek bohužel připadá na sobotu, v listopadu budeme…

8 chyb, které dělají živnostníci při placení zdravotního pojištění

12.09.2017  |  Petr Gola

Všechny osoby samostatně výdělečně činné musí platit zdravotní pojištění, ať už vykonávají hlavní samostatnou výdělečnou činnost nebo vedlejší…

ERÚ konečně promluvil o cenách plynu a elektřiny v roce 2018

12.09.2017  |  Lucie Mečířová

Zajímá vás, zdali se elektřina a plyn v příštím roce zlevní nebo podraží? Zůstane vše stejné nebo se plánují změny? Předseda rady ERÚ promluvil…

Jak a proč vznikl bitcoin cash

11.09.2017  |  Tomáš Procházka

Bitcoin zažil v poslední době velké změny. Začátkem srpna došlo k jeho prvnímu rozdělení a s velkou pravděpodobností dojde k dalšímu začátkem…

Při placení pomocí SMS buďte opatrní

11.09.2017  |  Martin Ježek

Podobných nabídek je plný internet: zaplatit za zboží nebo službu můžete pomocí SMS zprávy. Jenže na podobné platby se zaměřují podvodníci, kteří vás…

Velké porovnání mobilních tarifů pro studenty 2017

11.09.2017  |  Lucie Mečířová

Přemýšlíte o změně mobilního tarifu a nejste si jistí, jestli je vůbec z čeho vybírat? Co nám v letošním roce pro studenty připravila velká trojka? A…

Z právní poradny: 3 způsoby, jak se bránit proti zaměstnavateli

09.09.2017  |  Redakce

Poradna finance.cz je určena pro všechny vaše dotazy. Například ty z právní oblasti. Dneska blíže odpovíme na dotaz týkající se nepřístojného chování…

8. září aneb Den finanční gramotnosti: otestujte si tu svou

08.09.2017  |  Hana Bartušková

Finanční gramotnost je důležitou součástí našeho běžného života. Aneb vždycky se vyplatí, když se dokážete správně orientovat v nabídce bankovních…

Sazby hypoték v srpnu rostly

08.09.2017  |  Luboš Svačina

Průměrná nabídková sazba hypoték roste napříč celým spektrem. V březnu začaly růst sazby hypoték pokrývající více než 80 % hodnoty nemovitosti (LTV)…

Které společnosti dominují na trhu čokolád?

08.09.2017  |  Michal Bureš

Výběr čokoládových výrobků je na našem trhu opravdu široký. Ale neklame nás pouze zdání? Kolik firem "ovládá" trh čokolád?

Kdy máte nárok na vrácení daně?

07.09.2017  |  Petr Gola

Někteří zaměstnanci pracují pouze po část roku, např. absolventi nastupují během roku do svého prvního zaměstnání nebo penzisté odešli v průběhu roku…

Průměrný Čech zvládne 58,7 litru. Kolik vypijete za rok mléka?

07.09.2017  |  Michal Bureš

Mléko a mléčné výrobky patří mezi tradiční lidské potraviny a "mléčné" země dotují výrobu mléka. Jsme vůbec soběstační? Která země vyprodukuje…

Ve zkušební době je možná nemoc i dovolená. Ale není to jen tak

07.09.2017  |  Lucie Mečířová

Čeká vás zkušební doba v nové práci? Hlavou se vám určitě honí plno otázek. Můžou mě jen tak vyhodit? Co když onemocním? Mám nárok na dovolenou? Tak…

Analytici: Dynamiku růstu průmyslu snižuje nedostatek pracovníků

06.09.2017  |  ČTK

Růst českého průmyslu zůstal v červenci solidní, za mírným snižováním jeho dynamiky stojí nedostatek pracovních sil a s tím související tlak na růst…

Děti si můžete nechat pojistit třeba jen na víkend

06.09.2017  |  Martin Ježek

Riziko u dětí je větší ve dnech jejich volna, tedy například o prázdninách. Ty právě končí, ale nastupující babí léto děti stále láká na kolo, brusle…

Vše o rozvodu 2. díl: Svěření dětí do péče a alimenty

06.09.2017  |  Lucie Mečířová

Jednou z nejtíživějších situací u rozvodu bývají především tahanice o děti. Komu budou svěřeny do péče? Jak vysoké budou alimenty? Pojďme se na vše…

Jak dostat peníze do českého zdravotnictví?

05.09.2017  |  Michal Bureš

Zdravotnictví je stěžejním tématem každé politické strany, před volbami se kde kdo ohání, jak zlepší jeho fungování, přidá zdravotním sestrám i…

2 měsíce po sobě bankám klesají objemy hypoték. Proč?

05.09.2017  |  Luboš Svačina

Od roku 2015 průměrná výše úvěru rostla mezi jednotlivými roky řádově o desítky tisíc korun a byla jedním z hlavních motorů růstu celkové produkce…

Výpis z rejstříku trestů bude v nové práci potřeba. Kde ho seženete?

05.09.2017  |  Lucie Mečířová

Končí vám prázdniny a o dalším studiu neuvažujete? Začínáte si postupně hledat práci? Většina firem požaduje výpis z rejstříku trestů. Kde ho sehnat?…

Školní prázdniny v roce 2017/2018, kdy budou mít děti volno?

04.09.2017  |  Michal Bureš

Dneska začíná opět škola a pro studenty základních a středních škol není důležitější otázka než: kdy bude zase volno. Rodiče to taky zajímá,…

Co řekne příští týden ECB na silné euro?

04.09.2017  |  Michala Moravcová

Euro se poprvé za 2 a půl roku dostalo nad úroveň 1,20 proti americkému dolaru a užívá si nečinnosti Evropské centrální banky, která zatím slovně…

Bankovní účty pro studenty: kde nejsou zbytečné poplatky?

04.09.2017  |  Lucie Mečířová

Nad založením bankovního konta uvažuje plno studentů a nejen těch, kteří se snaží přivydělávat si při studiu. Je ale z čeho vybírat? Podle čeho…

Tři typy akademiků, které potkáte na vysoké škole

02.09.2017  |  Redakce

Být tak učitelem to musí být skvělý. Ale do školky ne, na základku taky ne, na střední jsou ta děcka pořád nevychovaná. Už to mám, budu elita národa…

Kolik jste letos utratili na dovolené? Bylo to víc, nebo míň než průměrný Čech?

01.09.2017  |  Hana Bartušková

Asi víte, kolik jste letos utratili na dovolené. Jak jsou na tom ale Češi jako národ a byla zrovna vaše dovolená dražší nebo levnější než průměrná…

Na co nezapomenout při nástupu do nového zaměstnání?

01.09.2017  |  Lucie Mečířová

Čeká vás první den v nové práci? Nevíte, co všechno si s sebou vzít a co vlastně očekávat? Poradíme vám, na co byste rozhodně neměli zapomenout.

Kolik nás ročně stojí zdravotní péče?

01.09.2017  |  Michal Bureš

České zdravotnictví na jedné straně v mnoha ohledech obstojí srovnání se západní Evropou, zatímco na druhé je zmítáno korupčními kauzami. Jak je…
Zobrazit související aktuality
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky