Jak podat kontrolní hlášení na finanční úřad?

25.04.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Termín pro podání prvního kontrolního hlášení i pro fyzické osoby podnikatele čtvrtletní plátce se blíží, připadne na 25. dubna 2016. Lze kontrolní hlášení podat v papírové podobě? Základní informace o možnostech podání kontrolního hlášení finančnímu úřadu shrnuje následující článek.

Lze kontrolní hlášení podat papírově?

Kontrolní hlášení má plátce povinnost podat v návaznosti na ustanovení zákona o DPH respektive daňového řádu pouze elektronicky. Papírová forma podání není v tomto případě přípustná. Navíc je požadováno, aby kontrolní hlášení mělo správný formát a strukturu zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jedná se o formát .XML. S tímto formátem se setkáváme také mimo jiné u přiznání k dani z přidané hodnoty, které také podáváme na finanční úřad v tomto formátu. Jiné formáty např. formát .pdf nejsou správcem daně akceptovány. Formulář v elektronické podobě lze nalézt na internetových stránkách Daňového portálu Finanční správy České republiky https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=541905157.

Způsoby podání kontrolního hlášení

Způsobů, jak podat správci daně kontrolní hlášení elektronicky, je hned několik:

  •  datovou zprávou prostřednictvím zpřístupněné datové schránky plátce, 
  •  datovou zprávou přes Daňový portál Finanční správy České republiky (www.daneelektronicky.cz) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky, nebo 
  •  datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

Podání před datovou schránku plátce

Datová schránka je speciální úložiště, na které mohou být doručovány dokumenty orgánů veřejné moci a naopak odesílány dokumenty vůči těmto orgánům. Fyzické osoby si mohou datovou schránku zřídit dobrovolně, a to podáním žádosti na kterékoliv pobočce Czech POINTu. Zřízení datové schránky je bezplatné. Právnickým osobám je datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra ze zákona při zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Zřízení datové schránky může být pro plátce DPH komfortní a bezplatná varianta komunikace s finančním úřadem.

Podání přes daňový portál s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky

Způsob elektronického podávání přes Daňový portál s ověřenou identitou podatele je určen osoby, které mají zřízenu datovou schránku. Jedná se o propojení Daňového portálu s informačním systémem datových schránek (www.mojedatovaschranka.cz). K autentizaci uživatele, který učinil podání vůči finančnímu úřadu, probíhá na základě ověření identity uživatele v rozhraní jeho datové schránky. Údaje pro přihlášení nahrazují v tomto případě podpis a při podání nedochází k samotnému přihlášení do datové schránky. Podání je učiněno před daňový portál a neobjeví se v odeslaných zprávách v datové schránce.

Uznávaný elektronický podpis

Další možností podání kontrolního hlášení na finanční úřad je podání přes Daňový portál podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Musí se jednat o uznávaný elektronický podpis založený na Kvalifikovaném certifikátu s Identifikátorem MPSV. Tento identifikátor umožňuje jednoznačnou identifikaci podepisující osoby. O certifikát je možné požádat u některé ze tří akreditovaných certifikačních autorit, které kvalifikované certifikáty nabízí. Tato služba je zpoplatněna.

Podání přes Daňový portál bez uznávaného elektronického podpisu

Kontrolní hlášení může plátce DPH podat i datovou zprávou přes Daňový portál bez uznávaného elektronického podpisu. Toto podání ale musí být potvrzeno (podáním tzv. E-tiskopisu) do 5 dnů ode dne, kdy elektronické podání došlo správci daně, a to poštou nebo podáním osobně na finanční úřad (popř. výše zmíněnými způsoby elektronicky). V této souvislosti upozorňujeme, že tzv. E-tiskopis musí být podán na finanční úřad do 25. dne po skončení sledovaného období. Při zaslání poštou postačí, když nejpozději 25. den po skončení sledovaného období bude podán na poštu k odeslání.

Ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu a kontrolní hlášení

Na podání kontrolního hlášení se nevztahuje novelizované ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, které stanoví výjimku pro plátce, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku nebo povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. I za předpokladu, že daňový subjekt má zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, může podání učinit přes Daňový portál bez uznávaného elektronického podpisu a podání správci daně ve stanovené lhůtě doplnit. Obecné ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu se na podávání kontrolního hlášení nevztahuje, protože povinnost podat kontrolní hlášení elektronicky vychází ze samostatného zákonného ustanovení.

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ