V mimoevropských zemích jsou daně nižší

16.05.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Souhrnná daňová sazba, neboli součet nejvýznamnějších daňových sazeb, je v Česku při porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD mírně nadprůměrná. V mimoevropských zemích je souhrnná daňová sazba nižší především z důvodu nižší DPH a sociálního pojištění. Ve kterých zemích OECD jsou daně nejnižší a kde nejvyšší?

Na konci článku máme u všech členských zemí OECD uvedenu souhrnnou daňovou sazbu, což je součet daně z příjmu fyzických osob, daně z příjmu právnických osob, základní sazby DPH, sazby povinného pojistného placeného zaměstnancem a sazby povinného pojistného placeného zaměstnavatelem.

  •  U daně z příjmu fyzických osob počítáme s efektivní sazbou daně z příjmu u bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu. Ve většině členských zemích OECD je zavedeno progresivní zdanění, kdy vyšší příjmy podléhají vyšší daňové sazbě. Využitím institutu efektivní sazby daně u průměrné mzdy můžeme porovnat daňové zatížení u daně z příjmu fyzických osob mezi jednotlivými zeměmi OECD. 
  •  V některých zemích se odvádí zvlášť sociální pojištění a zdravotní pojištění, v jiných zemích se odvádí pouze jedna sazba pojistného. Protože v některých zemích se povinné pojistné platí pouze do stropu nebo je více pásem, tak opět počítáme povinné pojistné placené zaměstnancem i povinné pojistné placené zaměstnavatelem u průměrné mzdy. 
  •  Daň z příjmu právnických osob se v některých zemích odvádí na národní i místní úrovni, proto počítáme s kombinovanou sazbou daně z příjmu právnických osob.

Souhrnná sazba v Česku je 97,3 %

Za rok 2015 dosahovala souhrnná daňová sazba v Česku 97,3 %, což je součet níže uvedených 5 nejdůležitějších daňových odvodů (12,3 % + 11 % + 34 % + 19 % + 21 %).

1) Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob (12,3 %)

Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku dle databáze OECD v roce 2015 činila 26 485 Kč. Superhrubá mzda, ze které se počítá daň z příjmu, je tedy 35 500 Kč (26 485 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru). Daň z příjmu fyzických osob u bezdětného zaměstnance činí 3 255 Kč (35 500 Kč x 15 %) - 2 070 Kč). Efektivní daňová sazba je tedy 12,3 % (3 255 Kč: 26 485 Kč).

2) Povinné pojistné placené zaměstnancem (11 %)

Z hrubé mzdy je zaměstnancům v Česku každý měsíc sraženo 11 % na povinném pojistném. Konkrétně 4,5 % na zdravotním pojištění a 6,5 % na sociálním pojištění. Za výpočet a odvod pojistného je zodpovědný zaměstnavatel.

3) Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (34 %)

Zaměstnavatelé v Česku odvádí za zaměstnance na povinném pojistném 34 % z hrubé mzdy zaměstnance. Z toho 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. Mzdové náklady zaměstnavatele netvoří pouze hrubá mzda zaměstnance, ale i povinné pojistné.

4) Daň z příjmu právnických osob (19 %)

5) Základní sazba DPH (21 %)

V mimoevropských zemích je vyšší povinné pojistné

U všech zemí OECD máme souhrnnou daňovou sazbu vypočítáno dle údajů za rok 2015. V mimoevropských zemích je souhrnné zdanění nižší, a to především z důvodu nižší sazbě DPH a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance. Např. z členských zemí EU je nejnižší základní sazba DPH v Lucembursku - 17 %. Ve vyspělých mimoevropských zemích je základní sazba DPH nižší, např. v Kanadě (5 %), Japonsku (8 %), Koreji (10 %), v Austrálii (10 %). U povinného pojistného placeného zaměstnavatelem jsou rozdíly ještě vyšší než u DPH. Členské země OECD si dle souhrnné daňové sazby můžeme rozdělit do tří skupin:

  •  V první skupině jsou země se souhrnnou daňovou sazbou nižší než 80 %, a sice Chile (48,5 %), Švýcarsko (52,8 %), Korea (58,4 %), Nový Zéland (60,6 %), Irsko (65,9 %), Kanada (66,8 %), Izrael (67,2 %), Mexiko (68,0 %), Austrálie (70,0 %), USA (73,5 %), Velká Británie (74,1 %) a Japonsko (77,2 %). 
  •  Ve druhé skupině jsou země se souhrnnou daňovou sazbou od 80 % do 100 %, a to Island (80,6 %), Polsko (82,5 %), Turecko (83,0 %), Dánsko (85,5 %), Nizozemí (85,7 %), Slovinsko (88,4 %), Lucembursko (89,2 %), Estonsko (92,2 %), Norsko (93,4 %), Slovensko (96,2 %), Česko (97,3 %), Řecko (97,9 %) a Finsko (98 %). 
  •  Ve třetí skupině jsou země se souhrnnou daňovou sazbou nad 100 %, a sice Španělsko (100,4 %), Švédsko (103,1 %), Portugalsko (104,5 %), Německo (108,2 %), Rakousko (108,8 %), Maďarsko (109,0 %), Itálie (114,2 %), Francie (121,2 %) a Belgie (126,7 %).

    Pramen: jednotlivé daňové sazby převzaty z daňové databáze OECD, OECD: Tax Database

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ