Kodex jednání členů Asociace leasingových společností

31.07.2000 | ,
Domovská stránka


Leasing (finanční a operační pronájem) je v ČR provozován v neoddělitelné souvislosti s rozvojem tržního hospodářství. Stal se plnohodnotnou alternativou naplnění značné části podnikatelských záměrů. Působí při postupné modernizaci a restrukturializaci výrobní základny v ČR a při růstu kapitalizace domácí ekonomiky. Má nezanedbatelné dopady do úvěrové a měnové sféry. S růstem významu leasingu roste vedle nezbytného dodržování obecně závazných předpisů i nutnost prosazování obchodní etiky v praxi jednotlivých členů asociace, a to jak v obchodních stycích se zákazníky a dodavateli, tak ve vztazích se státními orgány. Na těchto základech musí být postaveny i vzájemné styky členů asociace. K zajišťování žádoucího chování svých členů přijala Asociace leasingových společností ČR tento kodex. 1. Ekonomické a společenské dopady obchodních aktivit členů asociace Leasingové společnosti sdružené v Asociaci leasingových společností ČR patří mezi významné účastníky obchodních vztahů. Podporují a prosazují zásady parlamentní demokracie, právního státu a tržní ekonomiky. Hlásí se ke spoluodpovědnosti za zvyšování výkonnosti ekonomiky ČR založené na rozvoji hospodářské soutěže. Ve své činnosti respektují členové Asociace leasingových společností ČR právní řád. Řídí se zásadami obchodní etiky. Vycházejí z podmíněnosti dlouhodobé prosperity dodržováním zásad obchodní etiky a řídí se důsledně jejími postuláty. Provozují leasing poctivě a odpovědně. Dbají na vysokou profesionalitu poskytovaných leasingových služeb 2. Vztahy leasingových společností se zákazníky a s dodavateli Členové asociace uvádějí ve svých informačních, propagačních a reklamních materiálech výlučně ověřené a pravdivé údaje, které neuvedou zákazníka v omyl. O nabízených a poskytovaných službách podávají úplné, aktuální a srozumitelné informace. Zajistí stejný postup i v případech, kdy se zákazníkem jednají jejich jménem v souvislosti s uzavřením nebo plněním leasingové smlouvy dodavatelé či prodejci (dealeři). Dodržují požadavky věcnosti a serióznosti reklamy. Postupují v souladu s Kodexem zásad etické reklamní praxe v ČR vydaným Radou pro rekladu. V odbytových praktikách respektují pravidla hospodářské soutěže. Postupují důsledně při zjišťování identity a důvěryhodnosti zájemců o leasingové služby i při ověřování jejich připravenosti a schopnosti plnit povinnosti podle leasingové smlouvy. Sdělují si poznatky ze styku s nepoctivými a jinak problematickými zákazníky. Chrání důsledně jiné informace zjištěné ve styku se zákazníky Členové asociace předkládají zákazníkům návrhy leasingových smluv (včetně obecných obchodních podmínek) vyhovující požadavkům na úplnost, jasnost a srozumitelnost celkového textu i jednotlivých formulací. Objasňují zejména zákazníkům leasingové navýšení, leasingový koeficient a leasingový faktor aplikovaný v příslušné leasingové transakci. Oznamují včas změny podmínek leasingové smlouvy, pokud k nim je leasingová společnost zmocněna leasingovou smlouvou. Při mimořádném ukončení leasingové smlouvy postupují důsledně v souladu s právem a podmínkami leasingové smlouvy. V souvislosti s leasingovou smlouvou poskytují zákazníkovi podle svých možností právní, daňové, účetní, pojišťovací a jiné informace a doprovodné služby. Členové asociace působí na dodavatele resp. výrobce a prodejce předmětu leasingu, aby dodržovali dohodnutou kvalitu dodávaných výrobků a služeb, záruční dobu, servisní a reklamační podmínky i bezpečnost těchto předmětů. Své zákazníky, dodavatele a další obchodní partnery členské společnosti asociace vhodnou formou informují o existenci tohoto kodexu a seznámí zájemce s jeho obsahem. V zájmu ochrany klientů udržují členové asociace svoji kapitálovou vybavenost na žádoucí úrovni. 3. Vztahy členů asociace Členové asociace dodržují ve vzájemných stycích pravidla hospodářské soutěže. Naplňují důsledně opatření dohodnutá v zájmu prevence a postihu neseriózních a jinak problematických nájemců a dodavatelů. Podporují vzájemnou výměnu zkušeností a poznatků z leasingové činnosti, pokud není dotčeno obchodní tajemství a obchodní politika jednotlivých členů. Členové asociace vystupují ve vzájemných vztazích korektně. Vzájemné rozpory řeší, pokud možno, dohodou. 4. Úkoly Asociace leasingových společností ČR Asociace podporuje dostupnými prostředky vysokou kvalitu služeb poskytovaných členskými společnostmi a napomáhá tomu informačními, analytickými, vzdělávacími a jinými akcemi. Zprostředkuje výměnu zkušeností členských společností, pokud tím nejsou dotčeny jejich obchodní zájmy. Asociace zajišťuje distribuci tohoto kodexu partnerským subjektům a dalším zájemcům. Objasňuje poslání a obsah kodexu ve své informační a vzdělávací činnosti. Na pravidelných členských schůzích posuzuje soulad činnosti členů s obsahem kodexu. Přijímá opatření k postupnému naplňování jeho zásad v činnosti asociace i všech jejích členů. Asociace zajišťuje a koordinuje kontakty se státními orgány při sledování účinnosti právní úpravy ekonomických aktivit a při přípravě nových právních předpisů týkajících se leasingu a leasingových společností. Spolupůsobí při shromažďování a vyhodnocení statistických dat o leasingu v ČR. Svým členům poskytuje smírčí služby, pokud o ně bude požádána. Užívání loga asociace a údaje o členství v asociaci v obchodní, informační, propagační a reklamní činnosti členských společností je i vyjádřením ztotožnění se stanovami, podpory přijatých závěrů asociace a vázanosti obsahem tohoto kodexu. Členové asociace vyzývají k dodržování zásad tohoto kodexu i ostatní leasingové společnosti působící v České republice.

Štítky:

Články ze sekce: Domovská stránka