Sociální pojištění zaměstnanců

Sociální pojištění odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance a část své mzdy odvádí na tento účel i zaměstnanec.

Sociální pojištění zahrnuje:

 • pojistné na nemocenské pojištění
 • pojistné na důchodové pojištění
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Z čeho se počítá pojistné na sociální pojištění

Vyměřovacím základem je  úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském nebo jen na důchodovém pojištění (plnění v peněžní i nepeněžní formě a výhody poskytnuté zaměstnavatelem).

Do základu se naopak nezahrnují:

 • náhrada škody podle zákoníku práce,
 • odstupné, odchodné a odbytné poskytovaná na základě zvláštních právních předpisů,
 • věrnostní přídavek horníků,
 • odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, pokud vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost s výkonem zaměstnání,
 • jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události,
 • plnění poskytnutá poživateli starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání.

Maximální vyměřovací základ

Výše pojistného je omezena zhora maximálním vyměřovacím základem. Od roku 2012 dochází ke změně u maximálního vyměřovacího základu, který již nečiní 72násobek průměrné mzdy, ale pouze 48násobek průměrné mzdy. Maximální vyměřovací základ pro rok 2014 je stanoven na 1 245 216 Kč (pro rok 2013  činil 1 242 432 Kč, pro rok 2012 pak 1 206 576 Kč).


Překročení maximálního vyměřovací základu v daném roce

Pokud úhrn vyměřovacích základů zaměstnance přesáhne v kalendářním roce maximální vyměřovací základ a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán

 • u jednoho zaměstnavatele, zaměstnanec neplatí pojistné z částky, která přesahuje maximální vyměřovací základ, to platí i v případě více zaměstnání v daném roce, avšak u téhož zaměstnavatele,
 • u více zaměstnavatelů, pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho vyměřovacích základů, který přesahuje maximální vyměřovací základ, se považuje za přeplatek na pojistném, tento přeplatek nemůže být vyšší než částka, která byla zaměstnanci sražena na pojistném.

Sazby pojistného na sociální pojištění

Sazby pojistného činí:


2012, 2013, 2014
Zaměstnanec celkem 6,5 %
Nemocenské pojištění 0 %
Důchodové pojištění 6,5 %
Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 %
Zaměstnavatel celkem
25 %
Nemocenské pojištění 2,3 %
Důchodové pojištění 21,5 %
Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %

Aby si mohl zaměstnavatel od sociálního pojištění odečíst polovinu náhrady mzdy vyplacenou zaměstnancům, tak musí odvádět na sociálním pojištění v roce 2012-2014 částku 26 % z vyměřovacího základu, z toho 3,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. Tuto možnost však mají pouze zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců 25 a méně, kteří si tuto možnost pro daný rok zvolí (nejpozději do 20.1. příslušného kalendářního roku).

Platba pojistného na sociální pojištění

Zaměstnavatel odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Pojistné za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Pojistné se odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Sdílení a tisk

Související aktuality

Živnostník manželku zaměstnat nemůže, řešením je...

Živnostník manželku zaměstnat nemůže, řešením je...

18.11.2014 | Petr Gola

Dle zákoníku práce nemohou podnikatelé - fyzické osoby zaměstnat svoji manželku. Jak postupovat, když...

Živnostník manželku zaměstnat nemůže, řešením je...

18.11.2014  | Petr Gola

Dle zákoníku práce nemohou podnikatelé - fyzické osoby zaměstnat svoji manželku. Jak postupovat, když manželka se samostatnou výdělečnou...
Zobrazit další související aktuality
Investice Finance.cz
Rejstřík Finance.cz
 
zavřít
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo