Co nám přinese zákon o spotřebitelském úvěru?

22.08.2016 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Zákon o spotřebitelském úvěru, který nabyde účinnosti prvního prosince tohoto roku, přináší jednotný režim pravidel pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů. Návrh z dílny Ministerstva financí má za cíl posílit ochranu spotřebitelů a v konečném důsledku snížit počet domácností a jednotlivců, kteří čelí exekucím, dluhům a neschopnosti je splácet. Návrh nově rozšiřuje aplikovatelnost zákona i na mikroúvěry do výše 5. 000 Kč.

Zákon stanovuje nové požadavky na výkon činnosti poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, kteří budou moci nadále podnikat v oboru pouze na základě oprávnění, jež obdrží od České národní banky, která bude nad činností nebankovních poskytovatelů zároveň vykonávat i dohled. Současní poskytovatelé spotřebitelských úvěru, kteří provozují tuto činnost jenom na základě živnostenského oprávnění a tvoří převážnou většinu všech poskytovatelů, budou muset požádat ČNB o udělení povolení do 1. 3. 2017 pod hrozbou zániku možnosti nadále poskytovat úvěry spotřebitelům. Náročné požadavky, které jsou nově kladeny na nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů při získání povolení ČNB, by měly přispět v konečném důsledku ke sníženích jejich počtu, a proto bude pro ně včasná, kvalitní a odborně vedená příprava žádosti o udělení povolení a průvodních dokumentů k ní rozhodující. Většina nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěru tak již kontaktovala, nebo v brzké době plánuje v této záležitosti kontaktovat advokáty s tímto typem specializace.

Kromě toho poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů budou mít povinnost jednat čestně a transparentně a zohledňovat zájmy spotřebitelů, a to zejména při posuzování jejich úvěruschopnosti a vhodnosti nabízeného úvěrového produktu. Pokud poskytovatel neprověří úvěruschopnost spotřebitele, bude smlouva o spotřebitelském úvěru neplatná a spotřebitel bude muset splatit jistinu ve lhůtě, která bude přiměřená jeho možnostem, přičemž už nebude mít povinnost splatit úroky a úroky již zaplacené mu budou vráceny zpět.

Smlouva o spotřebitelském úvěru bude vyžadovat písemnou formu a musí obsahovat řadu požadavků, které kromě jiného zahrnují informace o druhu a podmínkách poskytovaného úvěru, údaje o poskytovateli, podmínky splacení nebo předčasného splacení úvěru anebo podmínky jeho přečerpání. Pokud smlouva o spotřebitelském úvěru nebude mít písemnou formu nebo nebude obsahovat informaci o úrokové sazbě, nebude to mít za následek její neplatnost ale naopak změnu výše úrokové sazby na výši pouhé repo sazby ČNB, platné v den uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Předčasné splacení úvěru bez sankcí

Podle nové právní úpravy je spotřebitel oprávněn úvěr splatit zcela nebo zčásti kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V tomto případě má spotřebitel zároveň právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroků a dalších nákladů, který by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Zároveň ale zákon věřiteli, tzn. poskytovateli, přiznává právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěrů. Předčasné splacení úvěru bez dalších nákladů bude možné v zákonem stanovených případech, které například v kontextu úvěrů na bydlení zahrnují splacení 25% jistiny během jednoho měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy nebo předčasné splacení tři měsíce poté, co spotřebiteli byla sdělena nová výše úrokové sazby.

Strop pro sankci při prodlení se splácením

Zákon rovněž chrání dlužníky, kteří se ocitnou v prodlení se splácením spotřebitelského úvěru, a stanovuje strop pro celkovou výši smluvní pokuty za prodlení na 0,1 % denně z částky peněžní sumy, ohledně níž je spotřebitel v prodlení. Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí v žádném případě přesáhnout 200.000 Kč. Navíc před prodejem nemovitosti, kterou má věřitel v zástavě, musí věřitel spotřebiteli poskytnout lhůtu šesti měsíců k zaplacení dlužné částky před tím, než ji zpeněží. Zároveň nemůže dlužníkovi během této lhůty bránit v prodeji zástavy za účelem splacení dluhu.

Změny nastanou i v oblasti řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů. Spory nebude nadále možné řešit prostřednictvím soukromých rozhodců, ale budou o nich rozhodovat české soudy.

Nová komplexní právní úprava spotřebitelských úvěrů představuje posílení ochrany spotřebitele v mnoha ohledech, a to jak v případech, kdy si spotřebitel přeje úvěr předčasně splatit, tak i v případech negativních, kdy se z důvodu finanční tísně dostane do prodlení se splácením úvěru.


Autoři:
Bořivoj Líbal - řídící partner mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal
Daniel Pikal - advokát mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal

Autor článku

Bořivoj Líbal  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY