Jak na vyřazení auta z registru vozidel

29.07.2020 | , Finance.cz
Spotřebitel


Důvodů ke zrušení registrace vozidla může být celá řada. Nejčastější jsou ty, že automobil byl zcela zničen při havárii, odcizen nebo že přirozeně dosloužil, došel na konec své životnosti. Ve všech těchto případech je nutné vůz vyřadit z registru vozidel.

Existují dva způsoby, jak vyřadit vozidlo z registru vozidel. Jeden je dočasný a zákon jej nazývá vyřazení vozidla. Druhý je trvalý, ze zákona nazývaný zánik vozidla.

Důležité je si uvědomit, že vůz je automaticky vyřazen z registru vozidel také v případě, kdy došlo k zániku povinného ručení a do 14 dnů od jeho zániku nebylo sjednáno nové.

Vyřazení vozidla

K vyřazení vozidla může dojít na žádost vlastníka, pokud zaniklo nebo nebylo obnoveno povinné ručení na vůz a nakonec pokud byl vůz vlastníkovi odcizen.

Jedná-li se o žádost vlastníka, musí k dané žádosti přiložit osvědčení o registraci vozidla, registrační značky a technický průkaz. Do technického průkazu pak příslušný úřad vyznačí vyřazení vozidla. Během období vyřazení, které trvá do 12 měsíců, je vlastník povinen zabezpečit vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor. Pokud je vyřazení delší než 12 měsíců, je vlastník povinen po uplynutí této lhůty úřadu sdělit, kde se vůz nachází a účel jeho využití.

Jak jsme již zmínili výše, pokud vozu zaniklo povinné ručení, je toto vozidlo automaticky vyřazeno z registru vozidel. Vlastník má pak povinnost odevzdat úřadu (do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení silničního vozidla) osvědčení o registraci vozidla, jeho registrační značky a předložit technický průkaz, do kterého úřad vyznačí vyřazení vozidla a sdělit, kde se vůz nachází a účel jeho využití.

Pokud byl vůz vlastníkovi odcizen, musí pro účely jeho vyřazení předložit úřadu policejní protokol o odcizení, doklady od vozidla (osvědčení o registraci a technický průkaz) a také registrační značky, pokud nebyly také odcizeny.

Dokumenty potřebné pro vyřazení vozidla:

  •  velký technický průkaz,
  •  malý technický průkaz,
  •  registrační značky,
  •  občanský průkaz.
  • Je nutné zabezpečit vozidlo.

Vyřazení auta z registru vozidel

(foto: Shutterstock)

 

Zánik vozidla

Zánik vozidla byl před 1.1.2015 nazýván jako trvalé vyřazení vozidla z provozu. Je to právní úkon, kdy majitel vozidla oficiálně zruší vozidlo nebo autovrak. Dochází k vymazání zápisu o vozidle z evidence motorových vozidel.

Majitel vozidla musí pro vyřízení zániku vozidla osobně navštívit úřad obce s rozšířenou působností a zde podat Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla. Vyřízení zániku vozidla je zdarma a bez poplatku.

Teprve po ukončení registrace je možné zrušit povinné ručení u pojišťovny. Poměrná část pojištění bude samozřejmě vrácena na váš účet.

Dokumenty potřebné pro vyřízení zániku vozidla:

  •  velký technický průkaz,
  •  malý technický průkaz,
  •  registrační značky,
  •  doklad o ekologické likvidaci - potvrzení o převzetí autovraku,
  •  občanský průkaz.

Co je to ekologická likvidace vozidla

Jak plyne z bodů zmíněných výše, je nutné dané vozidlo ekologicky zlikvidovat. To znamená odevzdat vozidlo do zařízení, které je pověřené ke sběru autovraků. Zde vlastník obdrží doklad o ekologické likvidaci - takzvané Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. Nelze si tedy vozidlo ponechat tzv. na náhradní díly. Vozidlo musí být vždy ekologicky zlikvidováno, jinak jej nelze natrvalo z registru vyřadit.

Doklad o ekologické likvidaci musí vystavit pověřené autovrakoviště. Seznam zpracovatelů autovraků naleznete na www.mzp.cz.

Vozidlo může zaniknout bez ekologické likvidace jen jeho fyzickým zničením, například při havárii. Pozor - zničením se nerozumí jeho rozebrání. Pokud se stane toto, pak vlastník vozidla musí úřadu předložit doklad o zániku vozidla, doklady od vozidla (osvědčení o registraci a technický průkaz) a registrační značky (pokud nebyly zničeny s vozidlem).

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 76 krát

Články ze sekce: Spotřebitel