Předběžné údaje o Vienna Insurance Group za rok 2016: Více než dvojnásobný zisk

23.03.2017 | , VIG
POJIŠTĚNÍ


Vienna Insurance Group (VIG) očekává na základě předběžných výsledků za rok 2016 ve všech směrech pozitivní bilanci. Nová obsáhlá agenda managementu je základem připravenosti koncernu na budoucnost. „S námi můžete počítat!“, zní poselství Prof. Elisabeth Stadler, předsedkyně představenstva Vienna Insurance Group. „Naplnili jsme všechny důležité cíle za rok 2016. Jasně tak signalizujeme naši stabilitu. Je to pro nás důležitým předpokladem, abychom v časech dynamických změn byli spolehlivým partnerem“, zdůraznila Prof. Elisabeth Stadler na tiskové konferenci 23. března ve vídeňském Ringturmu.

Jednoznačné splnění cílů na rok 2016 *)

Předběžný objem pojistného ve výši 9 051 mil. EUR (+ 31 mil. EUR oproti předchozímu roku) se vyvíjel stabilně. Všechny segmenty zaznamenali výrazný nárůst pojistného, výjimkou je jednorázově placené životní pojištění (- 19,2 procenta), kde se i v předchozím roce v důsledku nízkých úrokových sazeb na většině trhů uplatňovala restriktivní politika upisování smluv. Bez jednorázově placeného životního pojištění zodpovídá nárůst pojistného ve všech segmentech + 4,4 procenta. „V životním pojištění se z důvodu nízkých úrokových sazeb již několik let jednoznačně zaměřujeme na nabídku investičního a indexovaného životního pojištění s důrazem na zajištění biometrických rizik. Podíl investičního a indexovaného životního pojištění na celkovém objemu životního pojištění se za posledních pět let zvýšil z 25,5 procenta na téměř 35 procent, podíl na novém obchodu v roce 2016 dosáhl 41 procent“, uvedla Prof. Elisabeth Stadler.

Obzvlášť pozitivně se pojistné vyvíjelo v segmentech Ostatní země CEE (+ 7,9 procenta), kromě jiného díky Srbsku (+ 18,5 procenta) a Chorvatsku (+ 9,4 procenta), stejně jako Turecku a Gruzii (+ 14,5 procenta) a Maďarsku (+ 9,8 procenta). Mimořádný vývoj zaznamenalo Rumunsko, kde bylo dosaženo nejvyššího nárůstu pojistného o 24,4 procenta, který zčásti souvisí s očištěním trhu.

V oblasti zisku (před zdaněním) platil v minulém roce cíl minimálně zdvojnásobení zisku z roku 2015 až na 400 mil. EUR. „Vycházeli jsme z horní rámcové hranice našeho cíle a výsledný zisk (před zdaněním) ve výši 406,7 mil. EUR jsme více než zdvojnásobili“, řekla Prof. Elisabeth Stadler.

Oproti výsledku za 3. čtvrtletí 2016 s 97,9 procenta bylo za celý rok 2016 dosaženo zřetelné zlepšení ukazatele combined ratio. S hodnotou 97,3 procenta se VIG pohybuje na úrovni předchozího roku a opět jasně pod hranicí 100 procent. Míru nákladovosti se podařilo v porovnání s hodnotou předchozího roku 30,6 procenta mírně zlepšit na 30,4 procenta. Ve stejné míře vzrostla škodovost z 66,7 procenta na 66,9 procenta.

V roce 2016 dosáhla Vienna Insurance Group finančního výsledku 959 mil. EUR. To je o 7,8 procenta méně než v předešlém roce, což vyplývá zejména z nízkých realizovaných zisků z úbytku kapitálových investic v případě dluhopisů a půjček, stejně jako u akcií.

Na základě dobrých výsledků navrhne představenstvo grémiím za hospodářský rok 2016 zvýšení dividendy oproti předešlému roku z 60 na 80 centů na akcii. To odpovídá nárůstu o 33 procent. VIG tak už od roku 2005 zůstává věrná politice výplaty dividendy v minimální výší 30 procent čistého koncernového zisku po odečtení menšinových podílů.

Zvýšení podílů na trhu, nový lídr trhu v Pobaltí

V minulém roce byly Srbsko, Chorvatsko, Maďarsko a Polsko představeny jako čtyři trhy, na kterých chce VIG ze střednědobého hlediska získat podíl ve výši minimálně 10 procent. „Cíl splněn, to již zaznělo ze Srbska. Prostřednictvím akvizice společností AXA představuje náš celkový tržní podíl v Srbsku zhruba 12 procent. V Chorvatsku a Maďarsku jsme organickými přírůstky obchodní činnosti výrazně zlepšili naše tržní podíly, které po 3. čtvrtletí 2016 představovali 8,5 procenta, resp. 7,3 procenta. Mírně jsme vzrostli i v Polsku“, bilancuje mezivýsledek s uspokojením Prof. Elisabeth Stadler. Dovršením akvizice společnosti BTA Baltic v předchozím roce se VIG dostala do čela pojišťovacích skupin v Pobaltí.

Nový pracovní program „Agenda 2020“

V minulém roce Prof. Elisabeth Stadler oznámila, že budou prozkoumány potenciály všech 25 trhů VIG. „To jsme také uskutečnili. Vznikl tak strategický pracovní program s názvem „Agenda 2020“. Kromě využití ziskových potenciálů trhů se soustředíme na témata, které nám zajistí budoucnost a přispějí k optimalizaci našeho obchodního modelu z hlediska efektivity nákladů. Současně spolu s naším lokálním managementem pracujeme na opatřeních pro každou ze zemí, které v příštích letech až do roku 2020 povedou ke konkrétním výsledkům. Důsledné prosazování témat programu „Agenda 2020“ považuji za významný faktor k dosažení stability a dalšího pozitivního rozvoje Vienna Insurance Group“, řekla Prof. Elisabeth Stadler.

Vienna Insurance Group má v úmyslu zintenzivnit obchodní aktivity zejména ve třech oblastech, mezi které patří zdravotní pojištění, bankopojištění a zajištění:

Plán růstu ve zdravotním pojištění

V oblasti zdravotního pojištění vzrostlo přijaté pojistné VIG v uplynulém roce o 6,6 procenta. „V regionu CEE jsme zaznamenali nárůst pojistného o cca 20 procent. To je v souladu s našim cílem dalšího posílení tohoto segmentu“, zdůraznila Prof. Elisabeth Stadler. Na základě faktorů, jako je velikost trhu a přítomnost VIG, struktura státního zdravotnictví a parametry trhu soukromého zdravotního pojištění, bylo určeno pět trhů, na kterých budeme zdravotní pojištění cíleně prosazovat. Jedná se o Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Turecko. „V současnosti nabízejí zdravotní pojištění tři čtvrtiny našich 50 společností, a to velmi odlišným způsobem. V pěti zemích, na které se nyní zaměříme, vypracujeme spolu s lokálním managementem konkrétní obchodní plány rozšíření portfolia v tomto segmentu“, informovala Prof. Elisabeth Stadler.

Důraz na bankopojištění

Velký potenciál vidí VIG i v bankopojištění s důrazem na zdravotní pojištění a pojištění majetku. „Pojistným produktům, nabízeným prostřednictvím bankovních přepážek, již tradičně dominuje životní pojištění. Vidíme zde mimořádně velký potenciál na to, abychom klientům banky nabídli další pojistná řešení. Proto plánujeme opatření ke zvýšení atraktivity a zintenzivnění prodeje zdravotního pojištění a pojištění majetku“, vysvětlila Prof. Elisabeth Stadler. Společně s Erste Group, partnerem v oblasti bankopojištění, na to bude vytvořen projektový tým. Cílem projektu je optimalizace produktů, prodeje a výnosových složek pro banku a pojišťovnu ve všech zemích, ve kterých probíhá společná spolupráce mezi Erste Group a VIG. Půjde především o potřeby a přání klientů, jednoduše srozumitelné produkty a zapojení do digitalizační ofenzivy banky. Součástí jsou i úvahy o organizačních a strukturálních změnách ze strany pojišťovny, zaměřené na zlepšení komunikace a služeb pro klienty a bankovní partnery.

Rozšíření zajišťovací činnosti

Růst je plánován i v oblasti zajištění. Koncernová společnost VIG Re se sídlem v Praze se v posledních letech prosadila jako jeden z předních zajišťovatelů v regiónu střední a východní Evropy. Působí ve 31 zemích a v roce 2016 získala předběžný objem pojistného ve výši zhruba 370 mil. EUR. Nyní tato dceřiná společnost VIG rozjíždí další iniciativy směrem k internacionalizaci. Předmětem je postupný rozvoj činnosti v Německu a kontrolovaný vstup na západoevropský trh, soustředěný především na Francii, Belgii, Lucembursko a Švýcarsko. „VIG Re získala na trhu velmi dobrou pověst společnosti s rychlým a pragmatickým jednáním. Na rozšířených trzích se míníme prosadit v mezerách určených pro speciální klientské a tržní segmenty. Jedná se zejména o lokálně a regionálně zaměřené prvopojistitele“, uvedla Prof. Elisabeth Stadler.

Pojištění pro budoucnost a digitalizace

Nový úsek, vytvořený v rámci holdingu, se kromě jiného zabývá budoucností pojištění a digitalizací. Zkoumá budoucí změny životních okolností a lidských návyků, stejně jako důsledky demografického a ekonomického vývoje na oblast pojišťovnictví. „Uzavřeli jsme partnerství s Insurance Innovation Lab v Lipsku. Předmětem jsou kromě jiného moderní pojišťovací technologie, pojištění motorových vozidel, životní pojištění budoucnosti a umělá inteligence. Velké příležitosti a úlohy pro pojišťovnu vidíme i v rozšiřování asistenčních služeb. Zásadní je, že kromě našeho hlavního úkolu, tedy pojištění rizika, musíme nabídnout další přidanou hodnotu. Považuji to za nutnost, chceme-li jako pojišťovna být v budoucnu a v očích klientů součástí toho, co považují za důležité pro svůj život“, vyjádřila Prof. Elisabeth Stadler své přesvědčení.

Vienna Insurance Group se intenzivně věnuje i otázkám digitalizace. „V rámci holdingu jsme si letos stanovili za cíl vytvořit digitální hub, který bude v celé skupině podporovat a koordinovat aktivity v této oblasti“, řekla Prof. Elisabeth Stadler. Z ročního rozpočtu na investice v oblasti IT ve výši 100 mil. EUR byla již zhruba polovina investována do rozvoje a do opatření sloužících digitalizaci.

Optimalizace obchodního modelu

Kromě témat k zajištění budoucnosti jsou souběžně přijímána opatření ke zvýšení efektivity v oblasti nákladů. Součástí jsou úspory nákladů díky slučování funkcí back-office i společností v rámci skupiny, pokud je to z dlouhodobého pohledu výhodnější než samostatné vystupování na trhu. Velmi úspěšně se rozvíjí projekt zaměřený na snížení počtu pojišťovacích podvodů, který byl zahájen v Rakousku, České republice a Polsku. Model, vyzkoušený v těchto třech zemích, má být uplatněn i v dalších společnostech. První úspěchy přináší i projekt odhalování a zabraňování nadměrným pojistným plněním. VIG zde vidí v následujících třech letech potenciál úspor ve výši až 3 procent nákladů na škody. Optimalizační opatření významně přispějí k plánovanému snížení hodnoty combined ratio.

Výhled do roku 2019

Ekonomické prognózy pro oblast činnosti VIG jsou i nadále pozitivní. Podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) se v Rakousku předpovídá pro období let 2016 až 2019 reálný růst HDP ve výši 1,2 procenta ročně. Ve střední a východní Evropě má být ve stejném období dosaženo minimálně dvojnásobku této hodnoty. Tento růst bude mít nadále kladný vliv na hustotu pojištění v regionu CEE. VIG plánuje kontinuální nárůst objemu pojistného do roku 2019 na 9,5 mld. EUR. Navzdory nízkým úrokovým sazbám a jejich negativnímu vlivu na finanční výsledek, se kterým je třeba dále počítat, usiluje VIG o nárůst zisku (před zdaněním) do roku 2019 na 450 až 470 mil. EUR. Ukazatel combined ratio by měl podle střednědobých cílů nadále dosáhnout 95 procent. Dividenda bude odpovídat vývoji výsledku.


*) Poznámka Údaje za hospodářský rok 2016, uvedené v této tiskové zprávě, vycházejí z předběžných a neauditovaných údajů. Konečné a auditované údaje za hospodářský rok 2016 budou zveřejněny 19. dubna 2017 v rámci tiskové zprávy.

Autor článku

Tisková zpráva  

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ