Jak zažádat o prominutí pokuty za kontrolní hlášení?

30.10.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Pokuty v oblasti kontrolního hlášení jsou upraveny v § 101h zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen “ZDPH“). V odstavci 1 je definováno, kdy bude daňovému subjektu uložena pokuta ze zákona. U těchto pokut lze žádat o jejich prominutí (viz níže).

Nejnižší pokutu, kterou může daňový subjekt od finančního úřadu při pochybení u kontrolního hlášení dostat, je pokuta ve výši 1.000 Kč. Ta je uložena v případech, kdy je kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení podáno plátcem po lhůtě, ale dříve, než je finančním úřadem vyzván. Pro tisícikorunové pokuty platí speciální pravidlo pro promíjení, kdy je automaticky daňovému subjektu prominuta jedna pokuta v daném roce, pokud nedošlo k jinému prodlení při podání kontrolních hlášení. Pokuta je promíjena automaticky, nemusí se o prominutí žádat.

Žádost o prominutí pokuty lze podat na pokuty ve výších 10.000 Kč, 30.000 Kč a 50.000 Kč, které jsou finančním úřadem vyměřeny podle § 101h ZDPH.

Jaká je lhůta pro podání žádosti?

Žádost o prominutí pokuty lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru. Platební výměr se stává pravomocným až po uplynutí lhůty pro podání odvolání, která činí 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Pokud podáte žádost dříve než po uplynutí lhůty 30dnů, proces rozhodnutí o prominutí se tím neurychlí.

Rozhodnutí správce daně o tom, zda bylo žádosti vyhověno, či nikoliv bude vydáno nejpozději ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správci daně.

Správní poplatek ve výši 1.000 Kč

Žádost o prominutí pokuty za kontrolní hlášení není zdarma, ale podléhá správnímu poplatku 1.000 Kč. Ten musíte zaplatit místně a věcně příslušnému úřadu, u kterého žádost podáváte. Předčíslí bankovního účtu pro platbu správních poplatků je 3711. Pokud nebude správní poplatek zaplacen, nebude se správce daně žádostí vůbec zabývat.

Odkladný účinek pro zaplacení pokuty

Pozitivním aspektem podání žádosti o prominutí pokuty je, že podání žádosti o prominutí pokuty má odkladný účinek na vykonatelnost platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu. V praxi to znamená, že daňový subjekt není povinen hradit pokutu do doby ukončení řízení o prominutí pokuty. Řízení je ukončeno doručením rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno, resp. nevyhověno.

Formát žádosti o prominutí pokuty

Žádost o prominutí pokuty za kontrolní hlášení musí být podána u věcně a místně příslušného finančního úřadu ke dni podání žádosti. Pokud by tedy došlo k přestěhování daňového subjektu, je důležitý místně příslušný finanční úřad ke dni podání žádosti. Na žádost neexistuje žádný stanovený formulář, pouze jsou pokynem D-29 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Pokyn“) stanoveny údaje, které musí žádost obsahovat. Jedná se o následující údaje:

  • identifikace žadatele (název, jméno a příjmení, DIČ)
  • určení pokuty (její výše, číslo platebního výměru)
  • precizně popsané důvody, pro které se žádá o prominutí pokuty a jejich doložení prokazatelným způsobem (v případech, kdy je doložení vyžadováno). Vždy je vhodné do žádosti uvést bod Pokynu, podle kterého o prominutí pokuty žádáte. Pokud je žádáno z obecných důvodů, kdy všem daňovým subjektům jsou prominuta dvě pochybení v roce 2016 a jedno pochybení v roce 2017 (za předpokladu, že splní všechny podmínky dle Pokynu), uvede se do žádosti bod č. 11 resp. 12 Pokynu.
  • Jak se podává kontrolní hlášení k DPH

Musí být žádost podána elektronicky?

Vzhledem ke skutečnosti, že pro žádost není stanoven povinný formát, nemusí být finančnímu úřadu podána elektronicky. Je tedy možné ji např. osobně donést podepsanou na podatelnu finančního úřadu.

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ