Jak snadno darovat? Přinášíme vzor darovací smlouvy!

27.03.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Podívejte se darovanému koni na zoubek a sepište s pomocí našeho vzoru darovací smlouvu. Co dary a daně? Na co si dát v darovací smlouvě pozor?  Kdy je lepší zvolit dědické řízení? A kdy můžete požadovat navrácení daru?

Dar boží, či danajský?

Na co si dát pozor v darovací smlouvě

Darováním a darovací smlouvou se zaobírá Občanský zákoník, který jasně definuje darování jako bezplatný převod vlastnického práva. V darovací smlouvě je nutné uvést identifikační údaje dárce i obdarovaného (u FO - datum narození, rodné číslo, bydliště, u PO - sídlo, IČO). Pokud jsou dárce a obdarovaný v rodinném vztahu, tak uveďte i rodinný vztah k dárci (kvůli osvobození od daně).

Darovací smlouva může být z hlediska přechodu vlastnických práv:

  • Reálná darovací smlouva- při jejím uzavření vlastnická práva daru přechází do rukou obdarovaného.
  • Konsenzuální darovací smlouva - vlastnická práva daru přechází do vlastnictví obdarovaného až po splnění určité podmínky nebo podmínek (zápis na katastru nemovitostí, získání akademického titulu, zaplacení notáře apod.). Obdarovaný musí tyto podmínky akceptovat.

Darování movitých věcí - vzor smlouvy

Při darování movitých věcí se doporučuje, co nejvíce movitou věc specifikovat (výrobní číslo, popis vzhledu, vlastnosti) a společně s ní předat dokumenty spojené s movitou věcí (kupní smlouvu a další). Rovněž se u darování movitých věcí doporučuje mít při podpisu smlouvy svědka nebo nechat podpisy notářsky či úředně ověřit, aby se předešlo napadení ze strany dalších osob (například neobdarovaných rodinných členů). 

Darování nemovitých věcí - vzor smlouvy

Při darování nemovitostí si na katastru nemovitostí zjistěte a zapište identifikační údaje o nemovitosti (číslo parcely, či stavby, číslo popisné, typ pozemku, obec, katastrální území, pracoviště i úřad, můžete doplnit i počet metrů čtverečních). A na katastrální úřad nezapomeňte dodat Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí.

Dary a daňové přiznání

Darování může mít pozitivní dopad i na vaši daň, protože si můžete od základu daně odečíst hodnotu daru, pokud jej poskytnete na nějaké bohulibé účely (sociální, ekologické, zdravotnické apod.) Hodnota daru musí být v minimální hodnotě 1 000 Kč a celkově lze odečíst maximální 15 % daňového základu. Za každý odběr krve si můžete odečíst 3 000 Kč. Nárok na odčitatelnou položku musíte doložit darovací smlouvou, dokladem o zaplacení, či jiným dokumentem.

Darovací daň

Darovací daň formálně neexistuje, ale dary podléhají dani z příjmů. Nicméně dary jsou od daně z příjmů osvobozeni příbuzní v přímé i nepřímé linii:

  • Přímá linie – děti, rodiče, prarodiče, vnoučata.
  • Vedlejší linie – sourozenec, strýc, teta, synovec, neteř, manžel/manželka, manžel/manželka dítěte, dítě manžela/manželky, rodiče manžela/manželky, nebo manžel/manželka rodičů. A také osoba, která s obdarovaným žila nejméně 1 rok před darováním ve společné domácnosti.

Při darování nepříbuzným osobám záleží na hodnotě darů jako celku, pokud jejich hodnota přesáhne 15 tisíc Kč, tak musíte uvést dar ve vašem daňovém přiznání jako příjem a zdanit ho.

Daň z nabytí nemovitosti a daň z příjmů

Při darování jste od daně z nabytí nemovitosti osvobozeni i daně z příjmů. Bohužel pokud jste obdarováni a chcete nemovitost do 5 let od jejího nabytí prodat, tak počítejte s placením daně z příjmů z prodeje nemovitosti. Proto pokud chcete prodávat nemovitost, tak se s dárcem domluvte, ať ji raději prodá přímo on a daruje vám raději finance.

Tip: Kdy budete platit daň z nabytí nemovitosti?

Odvolání (vrácení) daru

Jelikož je darování dvoustranný právní vztah, který je založen na darovací smlouvě, tak jedna ze stran může vždy za určitých podmínek od smlouvy odstoupit. Jednou z možností pro vrácení daru je nouze dárce, která nastala až po darování. Například když je ohrožena dárcova výživa či schopnost plnění vyživovací povinnosti. Další možností je odvolání daru pro nevděk. V Občanském zákoníku se o nevděku píše takto: "Obdarovaný dárci úmyslně či z hrubé nedbalosti ublížil tak, že zjevně porušil dobré mravy."

Pokud obdarovaný poruší dobré mravy vůči třetím osobám (i blízkých obdarovanému), tak se to za nevděk považuje pouze v případě, že to odůvodňují dané okolnosti. Obě tyto možnosti mohou využít fyzické osoby. Právnické osoby mohou využít pouze odvolání daru v případě nevděku.

Darovat, či dědit?

Rozmyslete si, zdali nechcete raději určité dary řešit formou dědění, protože v některých případech je výhodnější věc zdědit, než ji dostat darem. A navíc pokud dárce zemře, tak za specifických okolností může být obdarovanému zkráceno dědictví o hodnotu daru, který dárce obdarovanému před smrtí daroval.

Pokud máte darovací smlouvu sepsanou a vše vám je jasné, tak si na závěr všechny údaje zkontrolujte a nyní zbývá podpis smlouvy a převod či předání daru. Darovací smlouvu mějte podepsanou minimálně ve třech kusech - pro dárce, pro obdarovaného a pro příslušný úřad (např. pro katastrální úřad při převodu nemovitosti).

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 34 krát

Články ze sekce: DANĚ