Lze získat dodatečné stavební povolení?

02.05.2019 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Myslíte si, že vám nemůžou nakázat, abyste zbourali dům, který si tak pracně stavíte? Pak jste na omylu. Pojďme se společně podívat, kdy vám může úřad přikázat odstranění stavby a jak sehnat dodatečné stavební povolení.

O tom, kdy je možné nakázat odstranění stavby, pojednává § 129 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Přesný výčet staveb, ke kterým nepotřebujete stavební povolení ani ohlášení, je sepsán v 1. díle Hlavy I.

Kdy je vyžadováno odstranění stavby?

Aby mohl stavební úřad nařídit odstranění stavby vlastníkovi nebo stavebníkovi, potřebuje mít oprávněný důvod. Tím může být:

 • Stavba byla provedena bez nutného rozhodnutí stavebního úřadu, tj. např. bez stavebního povolení.
 • Úřad stavbě zrušil stavební povolení.
 • Úřad nevydal stavbě dodatečné stavební povolení a nebyla povolena v opakovaném stavebním řízení.
 • Stavba byla v rozporu s právními předpisy. Zde se může odstranění nakázat i vlastníkovi pozemku, pokud není vlastník stavby znám.
 • Stavba ohrožuje bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob.
 • Stavba ohrožuje zdraví či život lidí nebo zvířat.
 • Dočasné stavbě uplynula doba jejího trvání.

Jak na dodatečné povolení stavby - náležitosti žádosti

Zdroj: Shutterstock

Žádost o dodatečné povolení stavby

Když se stavební úřad dozví o některé z výše zmíněných staveb, zahájí řízení o odstranění stavby. Pokud by se jednalo o objekt, jehož vlastník si neopatřil stavební povolení nebo územní rozhodnutí, lze jej ještě získat. Do 30 dnů od zahájení řízení budete muset podat na stavebním úřadě písemnou žádost o dodatečné stavební povolení, kterou lze stáhnout na internetu. Bude k ní třeba přiložit tyto dokumenty:

 • projektovou dokumentaci včetně stanovisek dotčených orgánů,
 • kontrolní prohlídky stavby,
 • seznam a adresy osob, které mají práva k sousedním pozemkům,
 • plnou moc, pokud je stavebník zastupován,
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

Na stavebním úřadě se informujte, zdali bude nutné doložit i dokumenty, které by prokazovaly vaše vlastnické právo ke stavbě nebo pozemku. Tím je myšlena např. kupní smlouva nebo výpis z katastru nemovitosti. Je možné, že takový dokument nebude úřad potřebovat, neboť si výpis z katastru může zajistit sám. Firmy a společnosti budou muset navíc ještě doložit výpis z obchodního rejstříku.

Kdy může být stavba dodatečně povolena?

Pokud je žádost podána ve stanovené lhůtě společně s ostatními doklady, stavební úřad ukončí řízení o odstranění stavby a započne řízení o žádosti. Dodatečné povolení lze získat, pokud stavba není na pozemku, kde by ji právní předpis zakazoval nebo omezoval a dále také, jestliže není v rozporu s požadavky na výstavbu, veřejným zájmem, cíli a úkoly územního plánování, územním opatřením apod.

Pokud stavební úřad žádosti nevyhoví, stavba bude muset být odstraněna. Náklady na odstranění stavby nese vždy příslušná osoba, které bylo odstranění nařízeno. Ta zároveň také odpovídá za případnou škodu. Odstranění stavby bude muset do 30 dnů nahlásit stavebnímu úřadu.

Stavební úřad může navíc dané osobě nařídit podmínky pro odstranění stavby. Dále lze požadovat i technologický postup anebo kompenzaci negativních dopadů na životní prostředí.

Kde nahlásit černou stavbu?

Černou stavbu je možné nahlásit přímo stavebnímu úřadu anebo podat podnět přes web cernestavby.cz, který slouží jako centrální registr nepovolených nebo jinak nelegálních staveb. Váš podnět bude zaslán příslušnému stavebnímu úřadu a následně prošetřen.
 

Konec dodatečným stavebním povolením?

Možnost získat dodatečné stavební povolení je v praxi často zneužíváno. Ministerstvo pro místní rozvoj navíc upozorňuje na to, že mnoho vlastníků staveb nebo stavebníků spolehnutím se na dodatečné povolení v podstatě obchází zákon a nedodržuje podmínky.

V roce 2021 tak začne platit nový zákon, který zruší možnost dodatečného povolení u černých novostaveb. Výjimku budou tvořit pouze ty stavby, které stavební povolení získaly, ale odchýlily se od oprávnění anebo rozhodnutí o povolení stavby.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ