Praktické informace k nové oznamovací povinnosti o příjmech plynoucích do zahraničí

29.07.2019 | , ASB GROUP
Tiskové zprávy


Jak jsme Vás již koncem minulého roku informovali, daňový balíček pro rok 2019 významně rozšířil oznamovací povinnost ve vztahu k příjmům vypláceným českými plátci do zahraničí.

Oznamovací povinnost se v souladu se zákonem o daních z příjmů (dále jen „Zákon“) týkala pouze příjmů, ze kterých byla odváděna srážková daň. V souladu s novelou Zákona mají nyní plátci nově povinnost oznamovat všechny příjmy ze zdrojů na území ČR, které jsou vypláceny do zahraničí a podléhají srážkové dani, a to i v případě, že je tento příjem v ČR od daně osvobozen nebo o něm mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice.

Z povinnosti podat správci daně nové oznámení existují následující výjimky:

 • příjem osvobozený od daně z příjmů nebo příjem, který nepodléhá zdanění v ČR na základě ustanovení konkrétní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud souhrnná hodnota příjmů daného druhu plynoucí jednomu příjemci nepřesáhne v kalendářním měsíci 100 000 Kč;
 • příjmy daňových nerezidentů ČR na základě dohody o provedení práce nebo příjmy tak zvaného „malého rozsahu“ (tj. do 3 000 Kč měsíčně);
 • správce daně zprostí plátce této povinnosti na základě žádosti maximálně na dobu 5 let (pouze v odůvodněných případech).

Kdo má oznamovací povinnost u příjmů plynoucích do zahraničí

Zdroj: Shutterstock

Dani vybírané srážkou podléhají následující druhy příjmů daňových nerezidentů:

 • příjmy z krátkodobých služeb poskytovaných na území ČR, které nezakládají stálou provozovnu,
 • příjmy z nezávislé činnosti (např. architekt, lékař, právník, daňový či účetní poradce) a z činnosti umělců a sportovců osobně vykonávané na území ČR,
 • náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití autorského práva, předmětu průmyslového vlastnictví, počítačových programů (software), výrobně technických a jiných hospodářsky využitelných poznatků (know-how),
 • nájem movité věci umístěné na území ČR,
 • příjmy z držby akcií a obchodních podílů (podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku obchodních korporací),
 • úroky z poskytnutých úvěrových finančních nástrojů,
 • odměny členů orgánů právnických osob (bez ohledu na to, z jakého právního vztahu plynou),
 • sankce ze závazkových vztahů,
 • příjmy ze svěřenského fondu a z rodinné fundace,
 • bezúplatné příjmy (darování).

Povinnost oznamovat správci daně příjmy plynoucí daňovým nerezidentům ze zdrojů na území České republiky mají daňoví poplatníci prostřednictvím nového formuláře (Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí). Oznámení mají plátci příjmu povinnost podat do konce měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém vznikla povinnost srážky daně, resp. ve kterém by vznikla, pokud by nebylo aplikováno osvobození či příslušné ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Okamžik rozhodný pro běh této lhůty může být závislý na typu příjmu a odvíjí se zejména od okamžiku výplaty, poukázání či připsání úhrady příjmu zahraničnímu subjektu, nebo od okamžiku, kdy je o příslušném závazku u českého plátce příjmu účtováno v souladu s účetními předpisy. První oznámení měly tedy daňové subjekty povinnost podat za příjmy hrazené, resp. závazky zaúčtované, v dubnu, a to ve lhůtě do 31. května 2019.

Oznámení se podává na tiskopise vydaném ministerstvem financí. Elektronický formát oznámení byl finanční správou zpřístupněn 27. června 2019.

Pokud by chtěl plátce požádat správce daně o zproštění povinnosti podávat oznámení, je nutné podat oficiální žádost obsahující konkrétní důvody. Z dosavadní praxe bohužel vyplývá, že žádostem pouze obecně argumentujícím například zvýšením administrativní zátěže správce daně spíše nevyhoví.

Pro úplnost dodáváme, že nové oznámení zcela nahrazuje dosud platný tiskopis Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou.

Za nepodání nebo pozdní podání oznámení může správce daně uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, a to až do výše 500 000 Kč.

Doporučujeme identifikaci příjmů plynoucích do zahraničí podléhající této nové oznamovací povinnosti ve vaší společnosti věnovat zvýšenou pozornost.

Autoři: Zuzana Studničková a Jana Pytelková Svobodová, český daňový tým ASB Group

 

ASB Group

ASB Group je dynamická poradenská společnost působící v klíčových zemích regionu CEE: České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku. Tým ASB Group čítá okolo 200 specialistů a pomáhá na každodenní bázi mezinárodním i lokálním klientům v jejich podnikání. Specializací je zakládání společností, účetnictví a reporting, daňové poradenství, transakční poradenství, korporátní služby a v neposlední řadě také vedení mzdové a HR agendy. Díky komplexnímu pokrytí klíčových oblastí podnikání se mohou klienti ASB Group soustředit primárně na hlavní část jejich byznysu.


Čtěte také:

Autor článku

Tiskové zprávy  

Články ze sekce: Tiskové zprávy