Jak je to se zdravotním pojištěním na otcovské a mateřské?

03.09.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Kolem zdravotního pojištění je stále řada otazníků. Kdo ho za vás odvádí na otcovské či mateřské? A kdo na rodičovské? Musíte něco oznamovat na vaší zdravotní pojišťovně?

Rodičovství je v Česku podporováno řadou dávek a úlev na dani, některé jsou vypláceny podobně jako nemocenská, některé přímo formou dávky. Jak to je se zdravotním pojištěním a dávkami na podporu rodičovství?

Rodičovství z vás udělá superhrdiny alespoň v jedněch očích.

Otcovská, mateřská a rodičovská

Zdroj: Shutterstock

Otcovská dovolená a zdravotní pojištění

Otcovská dovolené (neboli dávka otcovské poporodní péče) je finanční dávka vyplácená z nemocenského pojištění, tedy podobně jako peněžitá pomoc v mateřství (PPM). Jedná se poměrně o novou věc, zavedena byla teprve 1. února 2018 novelou zákona o nemocenském pojištění. Například na Slovensku nebyla dosud otcovská dovolená zavedena, ale její přijetí se plánuje (a nařizuje ho také směrnice Evropské komise).

Tato dávka se v současně pokytuje maximálně v délce 7 kalendářních dnů v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Tato dávka nelze čerpat po jednotlivých dnech.

O tuto dávku žádáte na České správě sociálního zabezpečení. Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění, tedy např. trvání zaměstnání, kde je z příjmu odváděno pojistné na sociální zabezpečení, či odvádění nemocenského pojištění jako OSVČ.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění ani zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění pojem „otcovská“ nezná a v důsledku zavedení této dávky nedochází k žádným změnám ohledně placení pojistného na zdravotní pojištění. Dávka jako taková nezakládá nárok na zařazení do kategorie pojištěnců, za které platí pojistné na zdravotní pojištění stát, a pobírání otcovské se zdravotní pojišťovně nehlásí.

Tip: Vypočítejte si výši vaší otcovské


Čtěte také:

Kdy bude otcovská dovolená 10 dní dlouhá?

Komu se příští rok zvednou dávky?

Růst rodičovské v roce 2020, jak se na něj připravit?


Rodičovská dovolená a zdravotní pojištění

Osoby zaměstnané si ale v souvislosti s dávkou otcovské poporodní péče mají v zaměstnání požádat o rodičovskou dovolenou. Stanou se pak „státními pojištěnci“. Sami se o nic dalšího starat nemusí – rodičovskou dovolenou zaměstnavatel nahlásí zdravotní pojišťovně prostřednictvím Hromadného oznámení zaměstnavatele (HOZ). Nástup zaměstnance na rodičovskou dovolenou bude hlášen kódem „M“, ukončení rodičovské dovolené kódem „U“. V kalendářním měsíci, kdy čerpá rodičovskou dovolenou, pak pro daného zaměstnance neplatí povinnost dodržet minimální vyměřovací základ, protože je osobou, za kterou hradí pojistné na zdravotní pojištění i stát. Vyměřovací základ se u něj sníží na poměrnou část.

Pokud by zaměstnanec nepožádal o rodičovskou dovolenou (měl by klasickou dovolenou, neplacené volno apod.), pak musí být dodržen minimální vyměřovací základ.

Nárok na otcovskou mají i osoby samostatně výdělečně činné, pokud splní podmínku dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. Zákon o nemocenském pojištění jim dále stanoví podmínku, že nesmí v době pobírání této dávky osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Co se týká zdravotního pojištění, nemá u OSVČ skutečnost pobírání otcovské žádný vliv na platbu záloh na pojistné a nezohledňuje se ani v ročním přehledu OSVČ. 

 

Ženy na mateřské dovolené a zdravotní pojištění

Zdravotní pojišťovně je nutné vždy oznámit skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik povinnosti státu platit pojistné. Pokud nemáte nárok na mateřskou a nastupujete rovnou na rodičovskou, tak tuto skutečnost nahlásíte na vaší zdravotní pojišťovně. Jestliže na mateřskou dovolenou navazuje rodičovská dovolená, platba státu trvá. Nic hlásit není třeba, stále patříte do stejné kategorie státních pojištěnců, označené na formuláři Přihláška a evidenční list pojištěnce písmenem E. Bylo by ale samozřejmě nutné hlásit například, že ženě skončila mateřská dovolená a rodičovskou dovolenou čerpá muž. Za osoby, které jsou zaměstnané, plní oznamovací povinnost zaměstnavatel (pokud jsou mu dané skutečnosti známy).

Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu mimo jiné za příjemce rodičovského příspěvku podle zákona o státní sociální podpoře, za ženy na mateřské a za osoby (tedy nejen ženy, ale i muže) na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění (viz § 32 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

Tip: Vypočítejte si výši vaší mateřské

Zdroj: VZP, OSSZ

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY