Kdo v Brně nebude muset platit za komunální odpad?

20.11.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Kdo všechno musí v Brně, ale i zbytku ČR platit poplatek za komunální odpad? V roce 2020 nastávají v systému změny. Koho se budou týkat?

To, kdo a za jakých okolností musí v České republice platit komunální odpad, určuje zákon České národní rady o místních poplatcích č. 565/1991 Sb. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů řeší § 10b.

Co je komunální odpad?

Podle předpisu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je komunální anebo také směsný odpad veškerý odpad, který vzniká na území obce při činnosti fyzických osob. Zahrnuje tuhý komunální, domovní odpad apod. Podstatné je, že není separován. Poplatky mají uhradit náklady na svoz, spálení či skládkování.

Kdo platí komunální odpad?

Odpad vždy platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Dále pak i ta, které byl na území ČR povolen trvalý anebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů anebo zde přechodně pobývá po dobu delší než 3 měsíce podle zákona, který upravuje pobyt cizinců.

Plátcem poplatku je také osoba, které byla udělena mezinárodní nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího azyl anebo zákona, který upravuje dočasnou ochranu cizinců.

Pokud fyzická osoba vlastní rodinný dům anebo stavbu určenou k rekreaci, je také plátcem poplatku za komunální odpad, a to i když v nemovitosti není hlášena k trvalému pobytu ona ani žádná jiná osoba. Pokud má k nemovitosti vlastnické právo více osob, platí poplatek společně a bez rozdílu.

Poplatky za komunální odpad v Brně 2020: kdo neplatí

Zdroj: Shutterstock

Kdo nemusí platit komunální odpad?

Poplatek za komunální odpad se neplatí za dítě do 3 let věku, které bylo umístěno do dětského domova, školského zařízení v rámci ústavní nebo ochranné výchovy, příp. do školského zařízení pro preventivní výchovnou péči na základě smlouvy nebo rozhodnutí soudu.

Dále jsou od plateb za komunální odpad osvobozeny osoby, které jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti zákonného zástupce, obecního úřadu anebo rozhodnutí soudu.

Za odpad dále neplatí ani ti, kteří byli umístěni do domova pro osoby se zdravotním postižením, do domova pro seniory, do chráněného bydlení anebo domova se zvláštním režimem.

Výše poplatků za komunální odpad

Výše poplatku se skládá ze dvou částí. Tou první je sazba 250 Kč za kalendářní rok a druhou je částka, která se stanoví podle skutečných nákladů obce na sběr a svoz komunálního odpadu za předchozí kalendářní rok. Ta může být až 750 Kč za fyzickou osobu.

Kolik se platí za komunální odpad v Brně?

Roční cena je v Brně stanovena na 670 Kč. Snížená sazba činí 500 Kč, ta prozatím platí pro děti do 4 let a pro seniory nad 70 let včetně.

Poplatek za odpad a změna trvalého pobytu

Pokud fyzická osoba změní trvalý pobyt, dojde ke změně vlastníka nemovitosti nebo k umístění do výše zmíněných zařízení během kalendářního roku, poplatek se uhradí v poměrné výši za měsíce, během kterých trval trvalý pobyt nebo vlastnictví.

Jestliže ke změně došlo během kalendářního měsíce, vycházet se bude z rozhodného stavu posledního dne onoho měsíce.

 

Osvobození od placení za odpad v Brně

Od roku 2020 budou od poplatků za komunální odpad nově osvobozeni osoby starší 70 let a děti do 3 let včetně, a to na základě rozhodnutí zastupitelů. Doposud přitom platili sníženou roční sazbu, tedy 500 Kč.

Pro ostatní se částka nijak nemění a i nadále platí, že je třetí a každé další dítě v rodině od poplatku osvobozeno až do doby, kdy dovrší 15 let.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 33 krát

Články ze sekce: Spotřebitel