Náhradní výživné 4. díl: Kdy se změní výše dávky anebo se zastaví její výplata

09.07.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Částka, která je vám vyplácena v rámci nové dávky s názvem náhradní výživné, vám může být za určitých okolností snížena nebo zvýšena. Dále také může dojít k zastavení výplaty. Kdy a proč?

Za jakých okolností může dojít ke změně výše dávky, která vám náleží od úřadu práce, je upřesněno v § 9 zákona č. 588/2020 Sb. (o náhradním výživném). To, kdy vám však bude její výplata zastavena, určuje pro změnu § 11 téhož zákona. Obě možnosti včetně toho, kdy zaniká nárok (§ 14), si dnes rozebereme.

Kdy se změní výše náhradního výživného?

Výše částky náhradního výživného, která však může být maximálně 3 000 Kč za jeden kalendářní měsíc a navíc se předně určí jako rozdíl této částky a případného částečného plnění ze strany bývalého partnera, může být za určitých podmínek změněna.

Ke změně dojde, pokud se změní výše vyživovací povinnosti. Dojít přitom může ke zvýšení ale i snížení částky, ale jen za předpokladu, že o tom oprávněná osoba informuje úřad práce. Změna se provede od kalendářního měsíce, ve kterém se stal vykonatelným titul, který určil novou výši alimentů na dítě. A dále také:

dojde ke zvýšení částky náhradního výživného od kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla skutečnost zjištěna.

Ale ke snížení částky dojde už od kalendářního měsíce, ve kterém se stal vykonatelným titul určující novou výši výživného.

Změna výše náhradních alimentů v závislosti na plnění

Částka náhradního výživného se také může změnit v závislosti na plnění protistrany určené v exekučním titulu. V takovém případě se nová výše částky však stanovuje vždy na období 4 kalendářních měsíců.

Náhradní výživné: změna výše, zastavení, zánik nároku

Zdroj: Shutterstock

 

Do kdy informovat úřad práce o změnách?

Pokud dojde ke změnám skutečností, které jsou rozhodné pro nárok, výplatu anebo výši částky, je o tom třeba informovat úřad práce do 8 dnů od změny. Vaše povinnost je také do 8 dnů prokázat trvání nároku na dávku, její výplatu anebo výši, pokud vám bude úřadem doručena výzva. Lhůta se přitom počítá od doručení výzvy.

Kdy vám zastaví výplatu dávky náhradního výživného?

Výplatu lze zastavit na žádost anebo také pokud jsou pochybnosti o trvání nároku a oprávněná osoba nereaguje na výzvu úřadu práce. Výplatu dávky však bude možno obnovit, pokud ona osoba prokáže podmínky, které stanovují její nárok na dávku, a to od splátky za kalendářní měsíc, ve kterém je nárok prokázán.

Pokud však ani v dodatečné lhůtě nereaguje na výzvu, náhradní výživné bude nikoliv jen zastaveno, ale odejmuto úplně, a to ode dne, který následuje po dni, ve kterém uplynulo období, ve kterém bylo možné splnit tuto povinnost.

Pokud je dávka přiznaná neprávem, vyplacená anebo ve vyšší částce, než která náleží, odejme se také anebo se případně sníží den po dni, jímž uplynula doba, za kterou byla vyplacena.

Kdy na vyživování od státu zanikne nárok?

Zanikne v případech, které byly zmíněny už výše, a tedy pokud již nebudou splňovány podmínky pro nárok a pokud nebudou doloženy podklady důležité pro zjištění práva na dávku na základě výzvy. Zde je však možné opětovně o dávku zažádat, ale nejdříve po 4 kalendářních měsících po uplynutí měsíce, ve které nárok zanikl.

Může však zaniknout i dříve, a to pokud dítě přestane být nezaopatřeným a dále také po 24 měsíčních výplatách dávky. Náhradní výživné lze totiž pobírat pouze 2 roky.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY