Pěstounská péče na přechodnou dobu, přehled podmínek a nárok na sociální dávky

05.01.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Zvažujete pěstounskou péči na přechodnou dobu, ale není vám jasné, jaké podmínky musíte splnit, abyste mohli být zařazeni do evidence žadatelů? Na jaké dávky budete mít jako pěstouni nárok?

Co znamená pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD)?

Pěstounská péče na přechodnou dobu je forma náhradní krátkodobé rodinné péče, kdy se dítě umisťuje do rodiny pěstouna na dobu maximálně jednoho roku. Tato podoba pěstounské péče vznikla především jako reakce na špatné podmínky dětí v kojeneckých ústavech, kde se jim nedostávalo patřičných podnětů pro jejich rozvoj. Od roku 2025 by měla být ústavní péče u dětí do 3 let úplně minimalizována a poskytována pouze hendikepovaným dětem, pro které je často složité najít vhodné pěstouny.

Zákonné vymezení pěstounské péče na přechodnou dobu

 • Základní úprava této formy pěstounství, je vymezena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
 • PPPD se opírá o rámec Úmluvy o právech dítěte, jejímž podepsáním se Česká republika zavázala k zajištění právní ochrany dětí.
 • Roku 2012 se vláda České republiky usnesla na schválení Národní strategie ochrany práv dětí, čímž se zavázala do roku 2018 vytvořit strukturu, která bude dbát na důsledné dodržování ochrany dětí

TIP: Nové rozdělení pěstounské péče může přinést komplikace, pěstouni chtějí změny

Specifika pěstounské péče na přechodnou dobu

 • Forma náhradní rodinné péče dostává vždy přednost před ústavní péčí.
 • Děti jsou svěřovány do rodin pěstounů na základě soudního rozhodnutí, kdy soud rozhoduje dle návrhu orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).
 • Dítě je svěřováno do PPPD v případech, kdy se o něj jeho biologická nemůže dočasně postarat.
 • Maximální délka trvání PPPD je 1 rok. Po uplynutí této doby se dítě vrací zpět ke své biologické rodině, nebo je mu zajištěna jiná forma náhradní rodinné péče.
 • Délka PPPD se může prodloužit, pokud jsou do rodiny svěřeni sourozenci dítěte, kteří byli do rodiny umístěni později.
 • Pěstoun nemá k dítěti vyživovací povinnost.
 • O důležitých záležitostech rozhoduje stále biologická rodina.
 • Pěstounům je poskytována finanční pomoc formou dávek pěstounské péče.

Zdroj: Depositphotos

Podmínky přijetí do evidence pěstounů

Fyzická osoba je zařazená do procesu výběru vhodného pěstouna na základně podání své žádosti, kterou může odevzdat na obecním úřadě s rozšířenou působností dle svého trvalého pobytu. Zároveň tato osoba musí být občanem České republiky a mít zřízený trvalý pobyt na jejím území.

Zprostředkování pěstounství v ČR spadá do kompetencí krajských úřadů. Pro záležitosti mezinárodní pěstounské péče je zřízen Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.

Žadatel pro přijetí do evidence pěstounů, musí projít odborným posouzením, které má na starosti patřičný krajský úřad. Při zhodnocování vhodnosti kandidáta na pěstouna, se rozhoduje podle následujících hledisek.

 • Celková připravenost kandidáta stát se pěstounem – jeho zdravotní a psychický stav umožňující péči o dítě, bytové podmínky dovolující PPPD.
 • Vyjádření názorů dětí žadatele na přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, s ohledem na jejich věk a rozumové schopnosti.
 • Trestní bezúhonnost žadatele, partnera a dalších dospělých osob, které se vyskytují ve společné domácnosti.
 • Motivace žadatele, která vedla k podání žádosti do zařazení evidence pěstounů.

Potřebné doklady pro zprostředkování náhradní rodinné péče

 • Žádost s osobními údaji žadatele.
 • Doklad o státním občanství.
 • Lékařská zpráva o zdravotním stavu.
 • Doložení ekonomické situace žadatele.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů.
 • Souhlas všech členů rodiny na podílení se na přípravě PPPD.
 • Vyjádření obce s rozšířenou působností.

Finanční odměny pěstounů na přechodnou dobu

Od 1. 1. 2022 došlo ke změně ve způsobu určování finanční výše odměny pěstouna. Nyní se odměna odvíjí od násobku minimální mzdy, počtu svěřených dětí a dle jejich zdravotního stavu.

Na odměnu za výkon pěstounské péče na přechodnou dobu, se pohlíží jako na plat v jiných zaměstnáních veřejného sektoru, a tudíž se z ní odvádí pojištění a daň z příjmu.

Výpočet odměny pěstouna na přechodnou dobu

Odměna pěstouna

Zdroj: Úřad práce ČR

Dále je pěstounům na přechodnou dobu vyplácen příspěvek na úhradu potřeb dítěte, viz tabulka.

Věk dítěte

Výše částky

do 6 let

4 950 Kč

6-12 let

6 105 Kč

12-18 let

6 985 Kč

18-26 let

7 260 Kč

Zdroj: Úřad práce ČR

Pečuje-li pěstoun o dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby, výše příspěvku se určuje dle stupně závislosti.

Věk dítěte Dítě ve stupni závislosti I Dítě ve stupni závislosti II Dítě ve stupni závislosti III Dítě ve stupni závislosti IV
Do 6 let 5 115 Kč 6 105 Kč 6 490 Kč 7 040 Kč
6-12 let 6 215 Kč 7 480 Kč 7 975 Kč 8 635 Kč
12-18 let 7 095 Kč 8 580 Kč 9 130 Kč 9 570 Kč
18-26 let 7 425 Kč 8 910 Kč 9 460 Kč 9 900 Kč

Zdroj: Úřad práce ČR

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 46 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY