Jak kandidovat do obecního zastupitelstva? Do kdy můžete skládat kandidátku?

30.05.2022 | , Finance.cz
Volby


Jaký je termín voleb do obecních zastupitelstev? Kdy se uzavírají kandidátky a co všechno musíte splnit, abyste se dostali na kandidátku a zúčastnili se voleb? Kdo může volit?

Volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu České republiky vyhlásil prezident republiky na dny 23. a 24. září 2022.

Volby do obecních zastupitelstev v roce 2022

Zdroj: Shutterstock

Kdo může kandidovat ve volbách do obecních zastupitelstev?

Kandidovat ve volbách do obecních zastupitelstev může občan České republiky, ale i občan jiného státu Evropského unie.

Kandidující občan České republiky musí:

 • alespoň druhý den voleb (24. září 2022) dosáhnout věku 18 let
 • mít v obci trvalý pobyt

Kandidující občan jiného členského státu EU, musí

 • alespoň druhý den voleb (24. září 2022) dosáhnout věku 18 let
 • být držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území ČR nebo povolení k trvalému pobytu,

Kandidující občan naopak nesmí:

 • mít omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva
 • mít omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Tip: Jak volit s propadlým občanským průkazem?

Jakým způsobem kandidovat do zastupitelstva?

Nejjednodušším způsobem, jak kandidovat, je přidat se k některé z kandidujících stran.

K tomu vám stačí splnit výše uvedené podmínky, podepsat kandidátní listinu a pomoc se získáváním podpisů pro vaši kandidátní listinu.

Složitější je sám podat kandidátní listinu, kdo tak může učinit?

Víte, že kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce a jsou-li vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu.

Kdo může podat kandidátní listinu?

Kandidátní listiny pro volby do obecních zastupitelstev mohou podat volební strany typu:

 1. registrované politické strany či politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice,
 2. nezávislí kandidáti,
 3. sdružení nezávislých kandidátů,
 4. sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Registrovaná politická strana či hnutí musí být zapsaná v rejstříku politických stran a politických hnutí.

Pozor! Každá volební strana může podat pouze jednu kandidátní listinu do téhož zastupitelstva obce.

Pokud je ve vaší obci vytvořeno více volebních obvodů, může volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě.

Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou již být součástí jiné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Volební strany, s výjimkou nezávislého kandidáta, podávají kandidátní listinu prostřednictvím svého zmocněnce.

Nezávislý kandidát kandiduje sám pod svým jménem. Volební strana typu nezávislý kandidát se nijak nezakládá či neregistruje.

Sdružení nezávislých kandidátů je neformálním uskupením, nikde neregistrovaným, na rozdíl od politických stran a politických hnutí, které musejí podat žádost o registraci Ministerstvu vnitra.

Sdružení nezávislých kandidátů je obdobně jako nezávislý kandidát volební stranou ad hoc, tj. jen pro volby, ve kterých kandiduje.

V případě kandidatury nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí bude prvním úkonem sepsání kandidátní listiny.

Kandidátní listinu musíte podat do poloviny července

Kandidátní listinu musíte podat nejpozději 66 dnů přede dnem voleb 16. hodiny, tedy do 19. července registračnímu úřadu, kterým je:

 1. obecní úřad v obcích, v nichž rada obce zřídila alespoň 2 odbory,
 2. pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad.

Samotné podání kandidátní listiny vašemu zmocněnci a nezávislému kandidátovi musí potvrdit úřad, kde jste ji podávali.

Kandidátní listinu může podat zmocněnec i pomocí datové schránky.

Co musí kandidátní listina obsahovat?

 • název zastupitelstva obce,
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny,
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany se jedná, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,
 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk ke dni voleb a konají-li se volby ve dvou dnech, věk ke druhému dni voleb, povolání, obec, případně část obce jejich trvalého, případně u občanů EU přechodného pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany či politického hnutí, tzv. bez politické příslušnosti,
 • pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,
 • podpis zmocněnce volební strany, u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, pokud je ustanovena.

Vzor kandidátní listiny je stanoven jako vzor č. 6 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 59/2002 Sb. (.doc, 50 kB)

Na kandidátní listině je možné uvést pouze tolik kandidátů, kolik činí počet volených členů do zastupitelstva obce, případně tolik kandidátů, kolik má být voleno členů zastupitelstva v daném volebním obvodu.

V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce, zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů.

Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb (tedy 25. července 2022) do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

Tip: Co když zemře prezident? Kdo přebírá jeho pravomoci?

Co je nutné připojit ke kandidátní listině? 

Ke kandidátní listině musíte připojit vlastnoručně podepsané prohlášení každého kandidáta o tom, že:

 • ​souhlasí se svou kandidaturou,
 • mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb,
 • nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Na prohlášení kandidát uvede místo svého trvalého, případně u občanů EU přechodného pobytu a datum narození.

Vzor prohlášení kandidáta je stanoven v příloze ke vzoru č. 6 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 59/2002 Sb. (.doc, 32 kB)

Ke kandidátní listině nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů je nutné připojit petici podporující kandidaturu.

V záhlaví petice podporující kandidaturu a na každé její další straně musí být uveden:

 • název volební strany,
 • název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje,
 • rok konání voleb.

Na petici musí být vedle podpisu voliče uvedeno jeho jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého, případně u občanů EU přechodného pobytu, jinak tento hlas na podporu volební strany nelze započítat.

Kolik je potřeba podpisů na petici?

Obec, městská část, městský obvod, volební obvod Potřebné počty podpisů voličů zapsaných z počtu obyvatel obce, městské části, městského obvodu, popřípadě volebního obvodu
pro nezávislé kandidáty pro sdružení nezávislých kandidátů
do 500 obyvatel 5 % 7 %
nad 500 do 3000 obyvatel 4 %, nejméně 25 7 %
nad 3000 do 10 000 obyvatel 3 %, nejméně 120 7 %
nad 10 000 do 50 000 obyvatel 2 %, nejméně 600 7 %
nad 50 000 do 150 000 obyvatel 1 %, nejméně 1000 7 %
nad 150 000 obyvatel 0,5 %, nejméně 1500 7 %

 Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Sběr podpisů na podporu kandidatury nelze realizovat prostřednictvím elektronického nástroje k podávání petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Volební zákon neumožňuje nahradit podpis podporující osoby prostřednictvím tohoto nástroje, který vznikl výlučně pro podání petice podle zákona o právu petičním. „Podpisy“ sesbírané v rámci předmětného nástroje tak volební zákon neumožňuje registračnímu úřadu akceptovat.

Zmocněnec a jeho náhradník

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát.

Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání registračnímu úřadu.

Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.

Co když kandidátní listinu úřad odmítne? Je tu možnost soudního přezkumu

Pokud vám úřad odmítne kandidátní listinu, škrtne kandidáta či se vysloví proti provedení registrace kandidátní listiny, tak se každá volební strana, která podala kandidátní listinu, do 2 pracovních dnů od rozhodnutí může domáhat ochrany u příslušného krajského soudu.

V případě, že došlo ke škrtnutí kandidáta, může se rovněž i tento kandidát domáhat ochrany u příslušného krajského soudu podle soudního řádu správního.

Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu.

Jak vzdát a odvolat kandidaturu?

Jestliže si kandidát rozmyslí svoje účinkování ve volbách, tak se může písemným prohlášením doručeným registračnímu úřadu do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury.

Pokud se celá strana, hnutí či nezávislí kandidáti rozhodnou, že chtějí odstoupit z voleb, tak zmocněnec volební strany typu politická strana, politické hnutí nebo koalice může kandidaturu odvolat.

Prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury nelze vzít zpět.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

 
Štítky:

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: Volby