Záměrné hledání pokladu je v ČR nelegální, přesto je populárním koníčkem mnoha lidí

19.09.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Láká vás objevování historie prostřednictvím detektoru kovů? Je vůbec v České republice tento koníček legální? Můžete si nalezený poklad nechat pro sebe?

Motivací k hledání pokladu může být nejen touha po dobrodružství a podílení se na objevování historie, ale také výdělečný záměr. Trnem oku jsou pro archeology zejména ti, kteří za pomoci detektoru kovů hledají v archeologických lokalitách.

Zdroj: Depositphotos

Kdy jde o archeologický nález?

Archeologický nález vymezuje Zákon České národní rady o státní památkové péči.

„Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí.“

Jestliže náhodně najde osoba archeologický nález, který nepochází z provádění archeologického výzkumu, musí takovýto nález oznámit Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu. Případně nález nahlásí obci, ve které k nálezu došlo.

S nálezem se nesmí manipulovat

Nalezená věc, kterou by nálezce přinesl hned do muzea, by pro archeology a další odborníky byla pouze předmětem bez dalších souvislostí (hloubka uložení, okolí nálezu, poloha…). Proto je potřeba naleziště ponechat beze změny a vyčkat na příjezd oprávněné osoby, která nález posoudí z odborného hlediska a zjistí souvislosti.

Má nálezce právo na nálezné?

Zákon uvádí, že nálezce má právo na odměnu, kterou mu poskytne krajský úřad, a to do výše ceny materiálu předmětu.

V případě, že jde o nález z drahých kovů a jiných cenných materiálů, má nálezce nárok na 10 % z celkové hodnoty nálezu, která se určí znaleckým posudkem.

Pokud však půjde o osobu, která našla archeologický nález za pomocí detektoru kovů, tedy jednala se záměrem, nárok na nálezné od krajského úřadu nemá. Naopak jí ještě může být udělena sankce, jelikož taková činnost je v ČR nelegální.

Nárok na nálezné by mohla mít tehdy, když za pomocí detektoru hledala svoji ztracenou věc, a přitom náhodně objevila archeologický nález. Vždy ale závisí na vyhodnocení celé situace krajem, který rozhodne, zda nálezci odměnu vyplatí.

Tip: Návod: jak se stát provozovatelem dronů?

 

Nelegálně „vykopanou“ věc by neměla muzea přijímat

Archeologické nálezy, které nejsou získané oprávněnou cestou, by muzea neměla vůbec od hledačů pokladů přijímat. Muzea, která tyto nálezy vybírají, se tak podílejí spolu s nálezci na přestupcích.

Kdo má nárok na archeologický nález?

Zákon České národní rady o státní památkové péči jasně říká, že movité archeologické nálezy patří do vlastnictví kraje, ve kterém byly nalezeny. Nálezy se následně ukládají v muzeu, jehož zřizovatelem je daný kraj.

Výjimku tvoří případy, kdy archeologický výzkum prováděla příspěvková organizace či organizační složka obce, které patří do vlastnictví obce. V takové situaci bude věc uložena do muzea zřízeného danou obcí, či do jiného muzea zřízeného obcí.

Stejně obdobně se postupuje, když je nálezcem státní organizace. Takové nálezy nejčastěji poputují do muzeí, která jsou zřízena Ministerstvem kultury.

Nález skryté věci z pohledu nového občanského zákoníku

Nález „pokladu“ také spadá do § 1063 – § 1065 nového občanského zákoníku, který upravuje nález skryté věci.

Ať už jde o nalezení zakopané věci, zazděné nebo jinak skryté, jde podle občanského zákoníku stále o ztracenou věc.

Tip: Nalezená vkladní knížka není jenom „věc“. Má takovou cenu, jakou v sobě skrývá

Kdy nálezce skryté věci nedostane žádné nálezné?

V situaci, kdy vlastník o ukryté věci věděl, nálezci žádné nálezné nenáleží

Pokud by šlo například o nález rodinného dokumentu, který má cenu pouze pro toho, kdo ho ztratil, bude nálezci vyplaceno nálezné dle „slušného uvážení“, jak uvádí zákon. V dalších případech má nálezce právo na 10 % z hodnoty nálezu věci stejně jako u archeologického nálezu.

Nález musíte nahlásit

Jestliže z nálezu nelze určit majitele věci, musí tento předmět nálezce oznámit tomu, kdo vlastní pozemek, na kterém danou věc našel. Dále je jeho povinností nahlásit nalezení věci obci, ve které byla nalezena. 

To platí i tehdy, když se na nalezení věci podílí více lidí. Na všechny se vztahuje stejná míra povinnosti nahlášení, bez ohledu na to, do jaké míry se zúčastňovali.

To, že se nález nahlásí, nemusí hned znamenat, že připadne do vlastnictví obce, kraje, nebo státu. Posoudí-li samosprávné celky, že podle právních předpisů nezískávají vlastnická práva k předmětu, nastane situace, kdy se nálezce musí domluvit s majitelem pozemku (na kterém byla věc nalezena), kdo si věc ponechá, a zaplatí druhému polovinu ceny objevené věci.

Když se mezi sebou neshodnou, nechá si věc majitel pozemku a vyplatí nálezci polovinu ceny. 

Jestliže jde ovšem o cennou věc, která je archeologickým nálezem, nelze počítat s tím, že by ji samosprávy přenechaly nálezcům a vlastníkům pozemku.

Tip: Jak pátrat po svých předcích v digitalizovaných matrikách?

Hledání archeologických předmětů s detektorem je nelegální a nebezpečné

Použití detektoru kovu je legální v případě, že s ním jeho majitel chce najít například svoji ztracenou věc, mohou to být například klíče od domu. Jiná situace ovšem nastává, když za pomocí detektoru kovů záměrně hledá hodnotné předměty historické povahy = archeologické nálezy.

Takovou činnost mohou provádět pouze oprávněné osoby (archeologové), tudíž je taková činnost v Česku pro běžného občana nelegální. Přesto je tento koníček v ČR velice populární, neboť detektory kovů si může zakoupit kdokoliv.

Za provádění nelegálních výkopů na území s archeologickými nálezy může hledače pokladů úřad s rozšířenou působností sankcionovat pokutou až do výše 2 milionů korun. Za nesplnění oznamovací povinnosti spojené s nálezem může krajský úřad udělit pokutu dokonce až do 4 milionů korun.

Předmětem nálezu může být také nevybuchlá munice, kterou laik nemusí ani poznat. Proto je důležité s předmětem nemanipulovat a o každém nálezu informovat obecní úřad, muzeum či Archeologický ústav. Když si je nálezce jist, že jde o munici, měl by okamžitě informovat Policii ČR.

Je nějaká možnost hledat s detektorem kovů legálně?

Muzea a archeologové mohou s hledači začít spolupracovat tak, aby jejich činnost, třebaže s dobrým úmyslem, nebyla činností nelegální.

Osoby spolupracující s oprávněnou organizací by měly mít mezi sebou dohodu o spolupráci na archeologických výzkumech. Na základě této dohody by měla oprávněná osoba udělit amatérskému hledači potvrzení, kterým se bude prokazovat na vyžádání při své činnosti majiteli pozemku, policii a dalším oprávněným osobám. Potvrzení musí současně obsahovat základní identifikační údaje amatérského hledače, platnost oprávnění a kontakt na oprávněnou osobu.

Tip: Seznam organizací, které mají oprávnění k archeologickým výzkumům, je k nalezení na webu Ministerstva kultury.


Čtěte také:

Povinná centrální evidence psů se spustí nejspíš až v příštím roce. Systém zatím není připraven

Kdy přijdete o důchod kvůli nezaplacenému sociálnímu pojištění?

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 103 krát

Články ze sekce: Spotřebitel